Holkema Family Tree

Doe't pake nog feint wie......

Person Page 171

Hans Hendriks

M, #4251

Parents

FatherHendrik Hanses Lunenburger (b. about 1689)
MotherLijlck Anskes

Biography

Hans Hendriks has reference number 4295.
Last Edited11 October 2021

Friskjen Sipkes Luinenburg

F, #4252, b. 1790

Parents

FatherSipke Meines Schaveer
MotherCorneliske Hendriks Luinenburg (b. 1767, d. 2 July 1826)

Biography

Friskjen Sipkes Luinenburg was born in 1790.
Friskjen Sipkes Luinenburg has reference number 4296. She lived in Ruigahuizen 1811.
Last Edited11 October 2021

Lyckeltje Sipkes Luinenburg

F, #4253, b. 1811

Parents

FatherSipke Meines Schaveer
MotherCorneliske Hendriks Luinenburg (b. 1767, d. 2 July 1826)

Biography

Lyckeltje Sipkes Luinenburg was born in 1811.
Lyckeltje Sipkes Luinenburg has reference number 4297.
Last Edited11 October 2021

Meine Sipkes Luinenburg

M, #4254, b. 1794

Parents

FatherSipke Meines Schaveer
MotherCorneliske Hendriks Luinenburg (b. 1767, d. 2 July 1826)

Biography

Meine Sipkes Luinenburg was born in 1794.
Meine Sipkes Luinenburg has reference number 4298.
Last Edited11 October 2021

Thijs Bouwes Spekboer

M, #4255

Biography

Thijs Bouwes Spekboer has reference number 4300.
Last Edited11 October 2021

Bouwe Thijsses Spekboer

M, #4256, b. 1809

Parents

Biography

Bouwe Thijsses Spekboer was born in 1809.
Bouwe Thijsses Spekboer has reference number 4301.
Last Edited11 October 2021

Sipke Thijsses Spekboer

M, #4257, b. 1810

Parents

Biography

Sipke Thijsses Spekboer was born in 1810.
Sipke Thijsses Spekboer has reference number 4302.
Last Edited11 October 2021

Pytter Smilder

M, #4258

Family: Jacobjen Berends Cuperus

SonBerent Pieters Pietersma+ (b. 3 June 1803, d. 7 November 1839)

Biography

Pytter Smilder has reference number 4303.
Last Edited11 October 2021

Jacobjen Berends Cuperus

F, #4259

Family: Pytter Smilder

SonBerent Pieters Pietersma+ (b. 3 June 1803, d. 7 November 1839)

Biography

Jacobjen Berends Cuperus has reference number 4304.
Last Edited11 October 2021

Jacobje Berends Pietersma

F, #4260, b. 14 April 1828

Parents

FatherBerent Pieters Pietersma (b. 3 June 1803, d. 7 November 1839)
MotherHiltje Hepkes Luinenburg (b. 6 February 1807, d. 24 May 1837)

Biography

Jacobje Berends Pietersma was born on 14 April 1828 in Balk.
Jacobje Berends Pietersma has reference number 4305.
Last Edited11 October 2021

Jacobje Berends Pietersma

F, #4261, b. 6 May 1830, d. 25 September 1885

Parents

FatherBerent Pieters Pietersma (b. 3 June 1803, d. 7 November 1839)
MotherHiltje Hepkes Luinenburg (b. 6 February 1807, d. 24 May 1837)

Family: Klaas Wessels Bakker (b. 30 June 1830, d. 13 May 1898)

DaughterAttje Bakker (b. 14 August 1855, d. 26 May 1867)
DaughterHiltje Bakker (b. 15 September 1857, d. 7 March 1859)
DaughterHiltje Bakker (b. 14 November 1863)
SonWessel Bakker (b. 18 January 1866, d. 5 March 1866)
SonWessel Bakker (b. 22 May 1867)

Biography

Jacobje Berends Pietersma was born on 6 May 1830 in Balk. Klaas Wessels Bakker and Jacobje Berends Pietersma were married on 21 May 1854 in Sneek. She died on 25 September 1885 at age 55 in Sneek.
Jacobje Berends Pietersma has reference number 4306.
Last Edited11 October 2021

Danieltje Berends Pietersma

F, #4262, b. 17 July 1833, d. 25 January 1926

Parents

FatherBerent Pieters Pietersma (b. 3 June 1803, d. 7 November 1839)
MotherHiltje Hepkes Luinenburg (b. 6 February 1807, d. 24 May 1837)

Family: Gerben Wessels Bakker

Daughter? Bakker (b. 25 October 1855, d. 25 October 1855)
SonWessel Bakker+ (b. 29 June 1857, d. 8 April 1943)
DaughterJacobje Bakker (b. 13 May 1860)
DaughterBaukje Bakker (b. 9 June 1865)
SonBerend Bakker (b. 17 December 1866, d. 18 July 1875)
SonHendrik Bakker (b. 29 December 1869)

Biography

Danieltje Berends Pietersma was born on 17 July 1833 in Balk. Gerben Wessels Bakker and Danieltje Berends Pietersma were married on 7 January 1855 in Sneek. She died on 25 January 1926 at age 92 in Sneek.
Danieltsje wie it fjirde bern fan wurkman Bearend en wurkfrou
Hiltsje, hja waard neamd nei Hiltsje´mem Danieltsje Obbes
Feenstra. As Danieltsje noch net iens fjouwer jier is komt har mem
te ferstjerren, in dei nei de berte fan in suske dy´t de namme
Hiltsje krige. In jier letter trout heit op´e nij mei Jeltsje van
Dijk. Danieltsje har nije mem sil de opfieding oernommen hawwe.
Heit Bearend stoar al oardel jier nei syn twadde houlik, doe´t
Danieltsje seis jier wie. As hja dan acht jier is trout styfmem
op´e nij. Wat der doe krekt mei Danieltsje bard is, is net bekend.
Letter wurdt dúdlik dat twa muoikes, har memme suske Froukje
Luinenburg en har heite healsuster Geeske Pietersma harren mei de
húshâlding bemuoie. Har muoike Geeske Pietersma, dy´t ek Hoekstra
neamd waard, wie troud mei skipper Hendrik Tuinman en hja hiene
sels gjin bern. Nei alle gedachten is Danieltsje mei har broer en
beide suskes (wis nei 1847 as ek har styfmem komt te ferstjerren)
by har ûnderbrocht. Muoike Geeske wie yn 1846 allinne kommen te
stean doe´t har man as skipper yn Snits op in skip ferstoarn wie.
Mei har broer Bearend en suskes Japke en Aukje wurdt Danieltsje
ynskreaun yn it befolkingsregister fan Snits. Hja soene mei harren
styf-muoike Geeske Pietersma op 5 jannewaris 1850 fan Balk ôf
kommen wêze. Hja wurde ynskreaun Buiten ´t Hoogend, yn hûs nûmer
364i. Danieltsje wurdt lykas har suske Japke "kooper" neamd, dat
sokssawat as ferkeapster ynhâlden hawwe sil. Mooglik hat hja by de
doarren lâns rûn. Yn akte 77 fan it Kantongerjocht 185.4 stiet te
lêzen dat yn 1854 har broer Bearend, skipper wenjend te Balk, mar
ferbliuw hâldend yn Snits, ta fâd fan Danieltsje beneamd wurdt.
Har omke Cornelis Gerlofs Postma, pompmakker yn Balk, troud mei
Froukje Luinenburg is har tasjend fâld. Danieltsje is dan
tsjinstfaam yn Snits, minderjierrige bern fan Berend Pieters en
Hiltje Hepkes dy´t beide stoarn binne. As hja yn 1855 troud is hja
verwersche, lykas har suske Japke. Hja sille wol meiïnoar op en út
west ha, de famylje Bakker hie ek Danieltsje har belangstelling,
hja troud in broer fan Japke har man.
Ut´e taheakken fan it houlik docht bliken dat Gerben net oproppen
wie foar militêre tsjinst. Nei harren houlik ferhúzje Daniëltsje
en skipper Gerben fuort nei De Hommerts, itjinge te finen is yn it
befolkingsregister fan Wymbritseradiel 1850-´60. Hja sitte net op
in fêst adres, mar nei alle gedachten op it skip. Yn 1859 docht
bliken dat Gerben fâd wie oer Daniëltsje har jongere suske Aukjen
dy´t yn dat jier troud mei Himke IJlstra. Gerben stimt yn mei dat
houlik en ûnderskriuwt har houliksakte mei. Harren bern Wessel en
Jacobje wurde yn´e Hommerts by harren ynskreaun, by Wessel syn
berte komt yn´e akte dúdlik in trema op de e yn Daniëltsje har
namme. Mei de namme Jacobje ferneame Gerben en Daniëltsje net har
mem, dy´t hja amper kinnen hat, mar har suster dy´t mei Gerben syn
broer Klaas troud wie. It register fan 1862-1880 jout oan dat yn
in "vaartuig" wenje Gerben en Daniëltsje mei trije bern. Harren
tredde wie dochter Baukje en soan Hindrik dy´t yn 1869 berne wie
wurdt net neamd. Oantekene wurdt dat de húshâlding op 1 jannewaris
1872 nei Snits giet. It liket der op dat de gemeente amtners net
witte oft hja no al as net tuskentroch yn´e Hommerts mei it skip
oanleine. Mooglik hawwe hja wol ris in winter oer yn Snits lein
mei it skip, mar de gemeente Snits hat harren nea ynskreaun yn
harren befolkingsregister. Yn klapper II fan it register fan
Wymbritseradiel 1881-1900 stiet gewoan dat yn´e Hommerts wennet de
kristlik grifformearde húshâlding fan skipper Gerben Bakker mei syn
frou en harren fjouwer bern. Der wurdt neat skreaun oer Snits,
krekt oarsom, der wurdt oanjûn dat hja dêr sûnt 1855 wenje. Wol
krije hja yn´e rin fan dat tiidrek in plakje oan´e wâl nammentlik
wyk 4 nûmer 9b. De beide âldste bern, Wessel en Jap wurde dan
útskreaun, net op in bepaalde datum, mar by de "7e volkstelling".
Lykas earder oanhelle wisten hja op it gemeentehûs net krekt hoe
oft it der om en ta gie bij skipper Gerben. Wessel en Jap wiene yn
1882 op´e selde dei troud op it stedhûs fan Snits en de amtner
sette yn´e trou-akten dat Gerben en Daniëltsje yndie op dat stuit
yn Snits wennen. Wannear´t de sânde folkstelling wie is net
neigien. Ek dochter Baukje wurdt útskreaun, dat wie yn 1890 as hja
troud mei skipper Hendrik Esveld fan Snits. Daniëltsje en Gerben
bliuwe dan oer mei harren jongste soan Hindrik en ha ferhúzje op
12 maaie 1891 nei De Jutryp. Dat is dêr wyk 3 nûmer 23. Harren
leauwe wurdt no griffemeard. Soan Hindrik dy´t ek skipper is,
mooglik by heit op it skip, wurdt op 24 july 1897 útskreaun nei
nûmer 27 fuort by syn âlders op´e buert. Hy troude doe op dyselde
datum mei Gesina Geertruida Cnossen fan´e Hommerts, Daniëltsje en
Gerben binne dêrby oanwêzich en ek Daniëltsje ûnderskriuwt de akte
kreas mei har namme. Nei´t yn it Cnossen-boek beskreaun stiet moat
dat houlik net samar ta stân kommen wêze. Op side 597 stiet it
neifolgjende oersette stik te lêzen: --- Gesina wie opfallend
kreas. Har mem hie hiele hege ferwachtings oer mooglike frijers.
Mar wa´t der ek om har hân kaam te freegjen, hja waarden
allegearre ôfwiisd. Sels in jongeman dy´t wol in ton oan
besittings hie rûn in blauke. Mar dochs slagge it in jongeman op
in sneintejûn by Gesina talitten te wurden. Doe´t der op dyselde
sneintejûn, dat de frijer binnen siet om krekt acht oere oan´e doar
"folk" roppen waard, gie de húsbaas ris sjen. It wie de soan fan
turfskipper Bakker, Hindrik. Hy hie in boadskip foar Gesina. "Dat
kin net", sei de man en rûn it hûs wer yn, dêr´t er fertelde dat
Hindrik Bakker oan´e doar wie mei in boadskip foar Gesina. Gesina
gie nei de doar. Hindrik ferklearre har syn leafde en wist har
safier te krijen him in tútsje te jaan. De oare frijer krige
deselde jûne de bûns. It wie Sybren Miedema en Hindrik krige
ferkearing mei Gesina. Soks wie har mem alhiel net nei´t sin. It
wie yn´e hjerst doe´t Hindrik turf by de âlders fan Gesina brocht
en syn mes yn It Far foel. Hy gie nei de mem fan Gesina en frege
har om in heakkel om it mes op te fiskjen. Tsjin Gesina´ mem sei
er: "As ik no mei de earste slach it mes út it wetter ophelje, mei
ik dan mei Gesina trouwe?". De mem tocht djip nei, kuche in pear
kear en sei: "Ja, mar as it mis is, komsto hjir nea wer,
ôfpraat!?". "Ja," sei Hindrik en rûn nei it farwetter dêr´t syn
mes ynfallen wie. Dêr kommen stie er in hoartsje stil. Krekt of
wifele er efkes. De mem fan Gesina, dy´t soks seach, sei: "Wat
dochsto no?". "Ja," sei Hindrik, "ik moat earst efkes bidde, want
hjir hinget it gelok fan myn libben fan ôf." En doe liet er de
heakkel hiel rêstich yn it wetter sakje en .... Fol spanning helle
er dy wer op. De mem fan Gesina wie yntiids neist him kommen te
stean. En wûnder boppe wûnder: op´e tinen fan´e heakkel lei it
mes. "Ik mei mei jo dochter trouwe!" rôp Hindrik en de mem koe net
oars as har tastimming jaan. Sa kaam it ta in houlik tusken
Gesina en Hindrik. Hindrik bleau earst skipper en Gesina farde mei
him op it skip. Hindrik wie in tûk siler en stie ek mei stoarmige
wyn de Fryske marren. Dat foldie Gesina net sa goed. Der waard doe
dan ek al ridlik gau in hûske oan´e wâl hierd. Doe´t de bern
grutter waarden en ek al hast trouwe koene, soarge harren beppe
Leentsje der foar dat hja net allinne goed klaaid wiene, mar ek it
nedige goudguod hiene. Dat hie fan gefolgen dat rike boeresoannen
de famkes soms thúsbrochten. Mar wannear´t hja ûntdutsen, dat de
heit turfskipper wie, waard de relaasje ferbrutsen. Om dêr
feroaring yn te bringen waard der famyljeberie hâlden. Der waard
besletten dat heit Bakker boer wurde moast. Hy kaam yn´e leare by
syn sweager en waard letter boer, earne yn Drinte. Dat Gesina eat
fan´e keinens fan har mem hie, die ek yn´e nije omjouwing bliken.
Hja waard dêr aloan "juffrou" neamd. It waard in lokkich houlik en
de bern út dizze húshâlding wisten harren maatskiplik tige goed te
hanthavenjen ---. Gerben en Daniëltsje sels wenje dan nei Hindrik
syn houlik tegearre noch 16 jier op nûmer 23. Dat moat nei´t my
ferteld is in lyts húske west ha oan it Binnenpaed yn´e Jutryp. In
gaadlik plak foar in skipper mei it wetter fuort efterhûs. De
bern hawwe harren yn 1880 doe´t hja 25 jier troud wiene in
houliksleppel, in soarte berteleppel, jûn as geskink. Yn´e sawat
20 sintimeter lange sulveren leppel stiet gravearre: "25 Jarige
Echtvereeniging van G.D. Bakker en D.B. Pietersma op de 7 Jan.
1880". Dy leppel wurdt as oantinken bewarren troch in beppesizzer
fan dochter Baukje, frou Baukje de Jong-de Boer út Wierden.
Gerben en Daniëltsje belibje ek harren 50 jierrich houlik yn 1905,
mooglik dat doe de hjirby geande foto fan harren makke is. Yn 1913
komt Gerben te ferstjerren en nei´t Daniëltsje noch 6 jier wenjen
bleaun wie, giet hja op 21 febrewaris 1919 nei Zuidwolde. Dêr
wenje soan Hindrik en frou Sine mei de bern. It befolkingsregister
fan Snits fan 1921-1939 hat in apart lyts kaartsje dêr´t op oanjûn
wurdt dat Daniëltsje op 14 desimber 1920 fan Zuidwolde ôf dêr komt
en dan nei de kaart giet fan´e húshâlding fan soan Wessel, wenjend
op´e Prinsengracht 8. Har leauwe wurdt as griffemeard oantsjutten
en der wurdt oanjûn dat hja gjin berop hat. Op 2 novimber 1920 wie
soan Hindrik stoarn mei´t er in traap fan in jong hynder tsjin´e
holle krige hie. Dat sil de reden west ha fan Daniëltsje har werom
kommen nei Fryslân. Wessel is yn Snits brânstofhanneler en oant
har dea ta yn 1926 bliuwt hja by harren. Alde beppe hie de
wytmûtse op en kaam eins net mear fan´t stee. Fan Daniëltsje har
tiid yn Zuidwolde waard oerlevere dat hja in leauwige frou wie
dy´t fol betrouwen har 90ste jierdei temjitte seach. It soene der
eintsjebeslút 92 wurde.
Beroepen:
1850 Kramersche
1854 Dienstmeid
1855 Verversche
vanaf 1890 tot 1897 zonder beroep.
Danieltje Berends Pietersma has reference number 4307.
Last Edited11 October 2021

Aukjen Berends Pietersma

F, #4263, b. 4 May 1836, d. 24 May 1836

Parents

FatherBerent Pieters Pietersma (b. 3 June 1803, d. 7 November 1839)
MotherHiltje Hepkes Luinenburg (b. 6 February 1807, d. 24 May 1837)

Biography

Aukjen Berends Pietersma was born on 4 May 1836 in Balk. She died on 24 May 1836 at age 0 in Balk.
Aukjen Berends Pietersma has reference number 4308.
Last Edited11 October 2021

Hiltje Berends Pietersma

F, #4264, b. 23 May 1837, d. 1 June 1837

Parents

FatherBerent Pieters Pietersma (b. 3 June 1803, d. 7 November 1839)
MotherHiltje Hepkes Luinenburg (b. 6 February 1807, d. 24 May 1837)

Biography

Hiltje Berends Pietersma was born on 23 May 1837 in Balk. She died on 1 June 1837 at age 0 in Balk.
Hiltje Berends Pietersma has reference number 4309.
Last Edited11 October 2021

Klaas Wessels Bakker

M, #4265, b. 30 June 1830, d. 13 May 1898

Parents

Family: Jacobje Berends Pietersma (b. 6 May 1830, d. 25 September 1885)

DaughterAttje Bakker (b. 14 August 1855, d. 26 May 1867)
DaughterHiltje Bakker (b. 15 September 1857, d. 7 March 1859)
DaughterHiltje Bakker (b. 14 November 1863)
SonWessel Bakker (b. 18 January 1866, d. 5 March 1866)
SonWessel Bakker (b. 22 May 1867)

Biography

Klaas Wessels Bakker was born on 30 June 1830 in Sneek. He and Jacobje Berends Pietersma were married on 21 May 1854 in Sneek. Klaas Wessels Bakker died on 13 May 1898 at age 67 in Sneek.
Klaas Wessels Bakker has reference number 4310.
Last Edited11 October 2021

Wessel Dooyes Bakker

M, #4266, b. about 1810

Family: Baukje Berends van der Werff

SonKlaas Wessels Bakker+ (b. 30 June 1830, d. 13 May 1898)

Biography

Wessel Dooyes Bakker was born about 1810.
Wessel Dooyes Bakker has reference number 4311.
Last Edited11 October 2021

Baukje Berends van der Werff

F, #4267

Family: Wessel Dooyes Bakker (b. about 1810)

SonKlaas Wessels Bakker+ (b. 30 June 1830, d. 13 May 1898)

Biography

Baukje Berends van der Werff has reference number 4312.
Last Edited11 October 2021

Attje Bakker

F, #4268, b. 14 August 1855, d. 26 May 1867

Parents

FatherKlaas Wessels Bakker (b. 30 June 1830, d. 13 May 1898)
MotherJacobje Berends Pietersma (b. 6 May 1830, d. 25 September 1885)

Biography

Attje Bakker was born on 14 August 1855 in Sneek. She died on 26 May 1867 at age 11 in Sneek.
Attje Bakker has reference number 4313.
Last Edited11 October 2021

Hiltje Bakker

F, #4269, b. 15 September 1857, d. 7 March 1859

Parents

FatherKlaas Wessels Bakker (b. 30 June 1830, d. 13 May 1898)
MotherJacobje Berends Pietersma (b. 6 May 1830, d. 25 September 1885)

Biography

Hiltje Bakker was born on 15 September 1857 in Sneek. She died on 7 March 1859 at age 1 in Sneek.
Hiltje Bakker has reference number 4314.
Last Edited11 October 2021

Hiltje Bakker

F, #4270, b. 14 November 1863

Parents

FatherKlaas Wessels Bakker (b. 30 June 1830, d. 13 May 1898)
MotherJacobje Berends Pietersma (b. 6 May 1830, d. 25 September 1885)

Biography

Hiltje Bakker was born on 14 November 1863 in Sneek.
Hiltje Bakker has reference number 4315.
Last Edited11 October 2021

Wessel Bakker

M, #4271, b. 18 January 1866, d. 5 March 1866

Parents

FatherKlaas Wessels Bakker (b. 30 June 1830, d. 13 May 1898)
MotherJacobje Berends Pietersma (b. 6 May 1830, d. 25 September 1885)

Biography

Wessel Bakker was born on 18 January 1866 in Sneek. He died on 5 March 1866 at age 0 in Sneek.
Wessel Bakker has reference number 4316.
Last Edited11 October 2021

Wessel Bakker

M, #4272, b. 22 May 1867

Parents

FatherKlaas Wessels Bakker (b. 30 June 1830, d. 13 May 1898)
MotherJacobje Berends Pietersma (b. 6 May 1830, d. 25 September 1885)

Biography

Wessel Bakker was born on 22 May 1867.
Wessel Bakker has reference number 4317.
Last Edited11 October 2021

Ypkjen van der Meer

F, #4273

Biography

Ypkjen van der Meer has reference number 4318.
Last Edited11 October 2021

Jeltje Passchiers van Dijk

F, #4274, b. 3 April 1813

Parents

FatherPasschier Pieters van Dijk (b. 8 May 1772, d. 28 November 1849)
MotherJanke Minnes van der Heide (b. 27 December 1774, d. 18 May 1836)

Biography

Jeltje Passchiers van Dijk was born on 3 April 1813 in Wyckel. Berent Pieters Pietersma and Jeltje Passchiers van Dijk were married on 15 April 1838 in Gaasterland. Feike Thees Hoogeterp and Jeltje Passchiers van Dijk were married on 22 December 1841 in Gaasterland.
Jeltje Passchiers van Dijk has reference number 4319.
Last Edited11 October 2021

Gerben Wessels Bakker

M, #4275

Family: Danieltje Berends Pietersma (b. 17 July 1833, d. 25 January 1926)

Daughter? Bakker (b. 25 October 1855, d. 25 October 1855)
SonWessel Bakker+ (b. 29 June 1857, d. 8 April 1943)
DaughterJacobje Bakker (b. 13 May 1860)
DaughterBaukje Bakker (b. 9 June 1865)
SonBerend Bakker (b. 17 December 1866, d. 18 July 1875)
SonHendrik Bakker (b. 29 December 1869)

Biography

Gerben Wessels Bakker and Danieltje Berends Pietersma were married on 7 January 1855 in Sneek.
Gerben Wessels Bakker has reference number 4320. Gerben Wessels Bakker was a Schippersknecht ,later schipper.
Last Edited11 October 2021