Holkema Family Tree

Doe't pake nog feint wie......

Person Page 18

Feijke Pieters Holkema

M, #426, b. 27 June 1717

Parents

FatherPieter Fransen (Pytter Franss) Holkema (b. about 1675, d. 9 September 1725)
MotherMeijncke Daniels van der Leij (d. 7 August 1725)

Biography

Feijke Pieters Holkema was born on 27 June 1717.
Feijke Pieters Holkema has reference number 426.
Last Edited11 October 2021

Frans Willems Holkema

M, #427, b. 1647, d. after 1697

Parents

FatherWillem Jacobs Holckema (b. 1609, d. 14 January 1663)
MotherAeltie Franssen de Ringh (b. about 1610, d. October 1666)

Family: Eelck Pieters (d. after 1697)

SonPieter Fransen (Pytter Franss) Holkema+ (b. about 1675, d. 9 September 1725)
DaughterAaltje Franssen Holkema (b. November 1696)
DaughterWillem Franssen Holkema (b. 22 January 1697)

Biography

Frans Willems Holkema was born in 1647 in Bolsward. He and Eelck Pieters were married in ca. 1671 te Arum. Frans Willems Holkema died after 1697 in 1690-1696 te Staveren.
Frans Willems Holkema was baptized in 3 jan 1647 Bolsward. Frans Willems vanaf 1675 de enige overlevende nakomeling in mannelijke lijn van zijn grootvader Jacob Gijsberts.
Aanvankelijk vond ik, o.a. in publikaties van Roorda, Halbertsma en anderen slechts weinig informatie en het heeft me veel tijd gekost om meer en juistere gegevens te verkrijgen. Het betrof met name de volgende punten:
a) waar bleef Frans W. na de dood van zijn ouders?
b) waar en wanneer trouwde hij en met wie? (Volgens de genoemde bronnen zou hij omstreeks 1675 in Stavoren getrouwd zijn; naam van de echtgenote was echter niet bekend).
c) waar en wanneer is hij overleden? (Volgens de b.g. bronnen was hij eerst stoel- en wieldraaier te Stavoren en daarna chirurgijn te Sneek; betr. overlijden geen informatie).
d) welke kinderen waren er? (b.g. bronnen vermeldden alleen een Pieter, geb. ca. 1675 te Stavoren.).
Zoals reeds gezegd, heb ik na veel gezoek wat nadere bijzonderheden gevonden, die in het onderstaande zijn verwerkt.
Uit een autorisatieakte van 30 oktober 1666, waarin de benoeming van een curator voor Frans en Jacob W. na het overlijden van hun moeder werd geregeld, blijkt, dat Frans in die tijd te Haarlem verbleef, waar hij een opleiding voor het "wieldraaiersambacht" volgde. Mogelijk is hij niet lang daarna naar Leeuwarden vertrokken, waar zijn oom van moeder's zijde Assuerus Fransen de Ringh, gemeensman en mr. bakker, woonde, die de curator over Frans en Jacob was. Na het overlijden van deze oom werden bij akte d.d. 9 maart 1668 als curatoren aangesteld Gerrijt Douwes Twellinga, gemeensman te Bolsward en Jan Lubberts Ostel, schooldienaar te Kimswert.

Wat betreft de verdere levensloop van Frans W. gaf na lang zoeken een akte uit het Weezenboek te Bolsward d.d. 12 april 1675 nieuwe aanknopingspunten. Volgens deze akte was Jacob W. kort tevoren overleden en werd de definitieve afrekening van zijn onder het beheer van het weeshuis staande geld met Frans W., die zijn enige erfgenaam bleek te zijn, geregeld. (De afrekening met Frans was zoals gebruikelijk gedaan bij zijn meerderjarigheid, dat was toen als je 25 jaar werd!) Uit deze akte bleek, dat Frans W. op dat moment in Arum woonde. Helaas hadden mijn verdere pogingen aan de hand van dit gegeven aanvankelijk geen resultaat, aangezien over die periode geen kerkelijke gegevens van de betr. gemeente meer bestaan. In de gerechtelijke archieven van Wonseradeel vond ik echter een hypotheekboek, waarin een op 4 mei 1671gedateerde hypotheekakte voorkwam, waarbij
Frans Willems en Eelck Pieters, echtelieden, woonachtig te Arum, verklaren schul- dig te zijn aan Trijntie Dirks Broersma
400 Caroliguldens, met als onderpanden:
1) de huysinge van Hille Sweerts "nu" bewoond door Claes Heerts;

2) de huysinge te Arum door gen. echtelieden bewoond.
Hieruit bleek dus duidelijk, dat Frans W. destijds in Arum woonde en gehuwd was met Eelck Pieters. Door het ontbreken van de betr. kerkelijke boeken kon ik geen verdere gegevens vinden betr. de huwelijksdatum, de afkomst van Eelck en de geboorte van hun kinderen.

Onderzoek in Stavoren had mij al eerder de overtuiging gebracht, dat Frans daar inderdaad heeft gewoond en wel vanaf juli 1675. Hiervoor verzamelde ik de volgende aanwijzingen:

a) volgens het z.g. "Burgerboek" van Stavoren is een zekere Frans Willems daar op 1.7.1675 als burger binnengekomen (samen met een Jurrien Willems, die ik nog niet heb kunnen thuisbrengen, maar die in ieder geval geen broer geweest kan zijn).Helaas werd daarbij niet, zoals gebruikelijk was, zijn herkomst (Arum) vermeld. In dat geval zou mij veel gezoek bespaard zijn gebleven.
Dat het hier inderdaad om "onze" Frans Willems ging vond ik in eerste instantie bevestigd in een rekeningenboek (Nr. 82) van Stavoren, waarin onder 7 oktober 1680 de volgende post voorkomt:
"betaald aan Frans Willems de somma van 2 gld. 15 stuivers ter zake van geleverd pockholten schijven en nagels aan de stad, geleverd volgens rekening en kwitantie nr. 40".

b) in een lidmaatslijst van de geref. kerk te Stavoren, opgemaakt in juli 1681, komt in het Noorderkwartier onder andere voor:
volgnr. 335 - Frans Willems
volgnr. 336 - Eelck Pieters
(Dit had mij reeds doen vermoeden, dat Eelck Pieters de echtgenote van Frans W. was, maar het in zulke gevallen gebruikelijke verbindingswoordje "en" werd hier niet vermeld).
Opm.: in dezelfde lijst komt ook de b.g. Jurrien Willems voor, samen met zijn vrouw Siouck Jans.

c) Een bevestiging van het vertrek van Frans W. uit Arum vond ik onlangs nog in een hypo- theekboek van Wonseradeel betr. 1675, waarin een akte van 19 juni 1675 betr. verkoop van een huis en loods door Frans Willems Holckema Mr. wieldraaier te Arum, aan Sjoerd Reijns Tolsma.

Wat betreft kinderen van Frans W. en zijn echtgenote zou volgens een gepubliceerde kwartierstaat en volgens genealoog Roorda er een zoon Pieter zijn geweest, geboren in Stavoren omstreeks 1675. Halbertsma, alsook de naamlijst van de ned. herv. predikanten, vermelden als zoon van Frans W. een Willem. (Laatstgenoemden wijzen Willem aan als vader van de latere Ds. Frans Holkema, wat echter niet juist is, zoals verderop zal blijken). Mijnerzijds heb ik van geen van de kinderen van Frans W. een doopaankondiging kunnen vinden, wat verklaarbaar is, aangezien ze waarschijnlijk in Arum zijn gedoopt, waar geen kerkelijke gegevens meer van bestaan.

Met name betr. Pieter werden echter meerdere gegevens gevonden, waarbij de vermelding van zijn achternaam Holckema in enkele hypotheekakten in Sneek de bevestiging vormde, dat het hier inderdaad om een nakomeling van Frans Willems ging. (Hierover meer in het volgende hoofdstuk)

In de lidmaatboeken van de geref. kerk te Stavoren vond ik:
aangenomen Nov. 1696 Aaltje Fransen (belijdenis)
aangenomen 22.01.1697 Willem Fransen
aangenomen 22.11.1698 Pieter Fransen

Ik acht het waarschijnlijk, dat het hier inderdaad de kinderen van Frans Willems betreft:
1. Aaltje - genoemd naar de moeder van Frans W.
2. Willem - genoemd naar de vader van Frans W.
3. Pieter - genoemd naar de vader van Eelck..

N.B. Op 30.9.1703 huwden te Stavoren Aeltien Frans en Jan Gerrits, beide van Stavoren. Was dit misschien b.g. Aaltje?

Betr. het overlijden van Frans Willems heb ik ondanks uitvoerig speuren noch in Stavoren noch in Sneek iets concreets kunnen vinden.
In het oude stadsarchief van Stavoren bevindt zich een "speciecohier" (= belastingstaat) van 1690 (dossier 133), waarin o.a. voorkomen:
Frans Willems 2.-.-
Jurrien Willems 1.2.-
terwijl in een eveneens in archief Stavoren voorkomend "register van goedtschattingen binnen Stavoren voor 1696" (= een soort vermogensbelasting ten bedrage van 1,1% onder "personen die weex twee en en ..... kunnen geven" wordt genoemd:
Frans Willems weduwe 2.12.-.

Wanneer het hier inderdaad om de weduwe van "onze" Frans Willems gaat - en m.i. is dat praktisch zeker - moet hij tussen 1690 en 1696 overleden zijn. Mijn conclusie is dan ook, dat in tegenstelling tot andere puclikaties Frans Willems in Stavoren is overleden en niet naar Sneek is vertrokken, noch aldaar als chirurgijn heeft gewerkt. (Ondanks uitvoerig onderzoek heb ik in Ssneek in het geheel niets betr. Frans Willems gevonden, ook niet in het burgerboek, waarin de toegelaten burgers worden vermeld).

Wat zijn vrouw Eelck Pieters betreft, vond ik in een speciecohier van Stavoren over 1713 (de tussenliggende ontbreken) haar naam nog eens vermeld (nu echter als Eelck Pieters en niet als Frans W.'s weduwe). Ook in een beluidensboek (registratie van "beluidingen" i.v.m. overlijden) van Sneek (nr. 652) komt een Eelck Pieters voor, die aldaar op 24.12.1708 zou zijn overleden. Ook al zou deze laatste "onze" Eelck Pieters zijn geweest, dan behoeft dat er nog niet op te duiden, dat ook Frans W. in Sneek zou hebben gewoond. Immers haar zoon Pieter (zie het volgende hoofdstuk) vertrok uit Stavoren naar Sneek in 1702 en het is niet ondenkbaar, dat Eelck, die toen volgens onze gegevens dus al lang weduwe was, met hen meegegaan is, resp. hen later gevolgd is. (Binnenkomende vrouwen werden in de burgerboeken niet vermeld).

N.B. Zoals uit een afrekening van het Weezenboek, Bolsward d.d. 7.6.1667 blijkt, kwam aan Frans en Jacob W. na het overlijden van hun moeder en van hun neef Salvis (zoon van Gijsbert J.) een bedrag van ca. Car. Glds. 2000,- toe, dat blijkbaar door de curatoren (Assuerus Fransen de Ringh en Jan Ostel onder toezicht van het Weeshuis werd beheerd. Enkele details uit deze afrekening volgen hierna:

opbrengst winkel en ijzer "kramerijen (blijkbaar verkocht aan
Claes Geerts Minsma) F 546. 5. 0
afrekening gehouden boelgoed 1332. 7. 0
huishuur v. Willem Jansen, mr. kleermaker 48. 2. 0
idem. kamerbewoner ...... 8. 8. 0
idem Griet, bewoonster achterkamer (blijkbaar behoorde tot
de erfenis dus ook nog een eigen huis) 8. 8. 0
erfenis Salvis Gijsberts 309. - . 0
diversen 19.13. 0
__________
2272. 03. 8

uitgaven o.a.:
sterfhuis Aaltje Fransen (hun moeder) F 2.10. 0
idem 1. 9. 0
8 dagen verzorging "pestilentiale doodzieke" Aaltje Fransen 8. 0. 0
4 dg. diensten betr. sterven Assuerus Willems (één v.d. kinderen) 3. 0. 0
diensten in ijzerkraamwinkel 5.19. 0
kosten notaris Hylckema 13. 6. 0
Hiltje Sweerts (moei van Frans en Jacob) 6. 0. 0
apotheek 26.18.9
timmerman: 4 "doodvatten" 55. 0.0
winkelier 7.12.8
apotheek 22. 1. 0
kosten inventarisatie enz. 48. 1. 0
chirurgijn Gerrit Riemersma, Bolsward 20. 6. 9
Martini parochie kerk: Aaltje Fransen (6) en 3 kinderen (3x3)
Frans en Jacob verloren met hun moeder ook alle 3 hun broers
en zusters) 15. 0. 0
grafmaker 5. 0. 0
lichten en weer leggen van grafsteen 6. 0. 0
enz. enz.

Uit de berekening bleek voorts, dat Jacob W. vanaf Allerheiligen 1666 bij zijn oom in Leeuwarden woonde en dat ook Frans in de loop van 1667 (na terugkeer uit Haarlem?) daar zijn intrek nam.
He has reference number 427. Frans Willems Holkema was.
Last Edited11 October 2021

Eelck Pieters

F, #428, d. after 1697

Family: Frans Willems Holkema (b. 1647, d. after 1697)

SonPieter Fransen (Pytter Franss) Holkema+ (b. about 1675, d. 9 September 1725)
DaughterAaltje Franssen Holkema (b. November 1696)
DaughterWillem Franssen Holkema (b. 22 January 1697)

Biography

Frans Willems Holkema and Eelck Pieters were married in ca. 1671 te Arum. She died after 1697 in Staveren.
Eelck Pieters has reference number 428. She was baptized 3 January in 3 januari 1647.
Last Edited11 October 2021

Aaltje Franssen Holkema

F, #429, b. November 1696

Parents

FatherFrans Willems Holkema (b. 1647, d. after 1697)
MotherEelck Pieters (d. after 1697)

Biography

Aaltje Franssen Holkema was born in November 1696.
Aaltje Franssen Holkema has reference number 429.
Last Edited11 October 2021

Willem Franssen Holkema

F, #430, b. 22 January 1697

Parents

FatherFrans Willems Holkema (b. 1647, d. after 1697)
MotherEelck Pieters (d. after 1697)

Biography

Willem Franssen Holkema was born on 22 January 1697.
Willem Franssen Holkema has reference number 430.
Last Edited11 October 2021

Willem Jacobs Holckema

M, #431, b. 1609, d. 14 January 1663

Parents

FatherJacob Gijsberts (Japik Gysbertss) Holckema (b. 1579, d. 22 January )
MotherAncke Willemsdr. de Heer (b. about 1580, d. 23 April 1643)

Family: Aeltie Franssen de Ringh (b. about 1610, d. October 1666)

SonJan Willems Holkema (b. 1634)
SonFrans Willems Holkema+ (b. 1647, d. after 1697)
SonJacob Willems Holkema (b. 4 October 1649, d. 1675)
SonPier Willems Holkema (b. 25 March 1651)
SonJoannes Willems Holkema (b. 1652, d. 1666)
SonAssuerus Willems Holkema (b. 1655, d. 1666)
SonPier Willems Holkema (b. 1659, d. 1666)

Biography

Willem Jacobs Holckema was born in 14 januari 1663 Bolsward. He was born in 1609. He and Aeltie Franssen de Ringh were married about 1644 in Bolsward. Willem Jacobs Holckema died on 14 January 1663 at age ~54 in 1663 te Bolward.
Willem Jacobs was het laatste kind van Gijsbert Jacobs en is de stamvader van de verdere Holkema's.Hij was in 1648 lidmaat van de ned. herv. kerk.

Willem, kennelijk genoemd naar zijn grootvader van moeder's zijde, was dus de jongste zoon van Jacob Gijsberts. Van beroep was hij koopman (hij had o.a. een winkel in de "ijzerkramerij"); tevens was hij "burger hopman".
Uit de boeken van de hervormde kerk blijkt, dat hij en zijn vrouw eerst op latere leeftijd als lidmaat werden aangenomen:
29.07.1648 - aangenomen (nieuweling) Aeltie Franses, huysvrouw van Willem Jacobs.
11.11.1648 - idem Willem Jacobs, Merckstraete.
Mogelijk was Aeltie van huis uit nog katholiek (in de boeken van de hervormde kerk te Har- lingen, noch in Leeuwarden, noch in Bolsward hun huwelijk in de kerkboeken is te vinden. Ook een gerechtelijk huwelijk heb ik in genoemde plaatsen niet gevonden. (Huwelijken in de katholieke kerk waren niet toegestaan in die tijd).

Het gezin van Willem Jacobs woonde in de Marktstraat te Bolsward. Zij kregen waarschijnlijk 7 kinderen. De eerstgeborene, Frans, is de stamvader van de verdere Holkema's. Pier, gedoopt op 25.3.1651, moet jong overleden zijn, daar een later (25.10.1659) gedoopt kind dezelfde naam ontving.
Willem Jacobs stierf 14 januari 1663 (54 jaar oud dus), terwijl zijn vrouw, samen met 3 van haar kinderen, in oktober 1666 aan de pest ten offer viel, dus tijdens dezelfde epidemie, die ook haar zwager Gijsbert Jacobs en zijn vrouw velde. Na de dood van Aeltie Fransen waren van de kinderen alleen nog Frans en Jacob in leven, zoals uit diverse akten blijkt. Hun oom, Assuerus de Ringh, vroedschap en mr. bakker te Leeuwarden, werd hun curator.

Frans en Jacob kwamen onder toezicht van het Weeshuis te Bolsward. Uit diverse afrekeningen daarvan blijkt, dat Jacob langdurig ziek is geweest en in juli 1670 naar Franeker werd gebracht om daar "gecureerd" te worden. Hij had daar o.a. logies en bewassing bij een zekere Cornelis Willems; ook zijn er verschillende afrekeningen van een geneesheer Van der Meer aldaar. Uit een laatste afrekening van het Weeshuis te Bolsward d.d. 12 april 1675 blijkt, dat Jacob W. kort voordien overleden is. Frans bleef dus als enige nakomeling van Willem Jacobs - en daarmede als enige ons bekende stamhouder van de Holkema's over. (Om voor mij onduidelijke reden werd Frans als eerste kind naar zijn moeder's vader genoemd en niet, zoals gebruikelijk, naar de vader van zijn vader.
Willem Jacobs Holckema has reference number 431. Willem Jacobs Holckema was a Koopman van o.a. ijzerwaren. Had een ijzerwinkel in Bolsward. Burger hopman.
Last Edited11 October 2021

Aeltie Franssen de Ringh

F, #432, b. about 1610, d. October 1666

Parents

FatherFrans Jacobs de Ringh (b. about 1575)

Family: Willem Jacobs Holckema (b. 1609, d. 14 January 1663)

SonJan Willems Holkema (b. 1634)
SonFrans Willems Holkema+ (b. 1647, d. after 1697)
SonJacob Willems Holkema (b. 4 October 1649, d. 1675)
SonPier Willems Holkema (b. 25 March 1651)
SonJoannes Willems Holkema (b. 1652, d. 1666)
SonAssuerus Willems Holkema (b. 1655, d. 1666)
SonPier Willems Holkema (b. 1659, d. 1666)

Biography

Aeltie Franssen de Ringh was born about 1610 in Harlingen. Willem Jacobs Holckema and Aeltie Franssen de Ringh were married about 1644 in Bolsward. She died in October 1666 in Bolsward, Overleden in 1666 aan de pest.
Aeltie Franssen de Ringh has reference number 432.
Last Edited11 October 2021

Frans Jacobs de Ringh

M, #433, b. about 1575

Parents

FatherJacob de Ringh (b. about 1550)

Family:

DaughterAeltie Franssen de Ringh+ (b. about 1610, d. October 1666)
SonAssuerus Fransen de Ringh+ (b. about 1610, d. about 1670)
SonFrans Fransen de Ringh+ (b. about 1610)

Biography

Frans Jacobs de Ringh was born about 1575.
Frans Jacobs de Ringh has reference number 433. Frans Jacobs de Ringh was a Burgemeester van Leeuwarden.
Last Edited11 October 2021

Jan Willems Holkema

M, #434, b. 1634

Parents

FatherWillem Jacobs Holckema (b. 1609, d. 14 January 1663)
MotherAeltie Franssen de Ringh (b. about 1610, d. October 1666)

Biography

Jan Willems Holkema was born in 1634.
Jan Willems Holkema has reference number 434.
Last Edited11 October 2021

Jacob Willems Holkema

M, #435, b. 4 October 1649, d. 1675

Parents

FatherWillem Jacobs Holckema (b. 1609, d. 14 January 1663)
MotherAeltie Franssen de Ringh (b. about 1610, d. October 1666)

Biography

Jacob Willems Holkema was born on 4 October 1649. He died in 1675 at age ~26 in Franeker, waar hij werd behandeld aan een kwaal.
Zijn oom Asserus de Ringh te Leeuwarden werd na de dood van zijn moeder zijn voogd. Jacob Willems Holkema has reference number 435.
Last Edited11 October 2021

Pier Willems Holkema

M, #436, b. 25 March 1651

Parents

FatherWillem Jacobs Holckema (b. 1609, d. 14 January 1663)
MotherAeltie Franssen de Ringh (b. about 1610, d. October 1666)

Biography

Pier Willems Holkema was born on 25 March 1651.
Pier Willems Holkema has reference number 436.
Last Edited11 October 2021

Joannes Willems Holkema

M, #437, b. 1652, d. 1666

Parents

FatherWillem Jacobs Holckema (b. 1609, d. 14 January 1663)
MotherAeltie Franssen de Ringh (b. about 1610, d. October 1666)

Biography

Joannes Willems Holkema was born in 1652. He died in 1666 at age ~14 in Overleden in 1666 aan de pest.
Joannes Willems Holkema has reference number 437.
Last Edited11 October 2021

Assuerus Willems Holkema

M, #438, b. 1655, d. 1666

Parents

FatherWillem Jacobs Holckema (b. 1609, d. 14 January 1663)
MotherAeltie Franssen de Ringh (b. about 1610, d. October 1666)

Biography

Assuerus Willems Holkema was born in 1655. He died in 1666 at age ~11 in Overleden in 1666 aan de pest.
Assuerus Willems Holkema has reference number 438.
Last Edited11 October 2021

Pier Willems Holkema

M, #439, b. 1659, d. 1666

Parents

FatherWillem Jacobs Holckema (b. 1609, d. 14 January 1663)
MotherAeltie Franssen de Ringh (b. about 1610, d. October 1666)

Biography

Pier Willems Holkema was born in 1659. He died in 1666 at age ~7 in Overleden in 1666 aan de pest.
Pier Willems Holkema has reference number 439.
Last Edited11 October 2021

Jacob Gijsberts (Japik Gysbertss) Holckema

M, #440, b. 1579, d. 22 January

Parents

FatherGijsbert Jetses Holckema (b. 1550, d. 1593)
MotherJancke

Family: Ancke Willemsdr. de Heer (b. about 1580, d. 23 April 1643)

SonGijsbert Jacobs (Gysbert Japicx) Holckema+ (b. 1603, d. 21 August 1666)
SonPier Jacobs Holckema (b. February 1604)
DaughterJancke Jacobs Holckema+ (b. 1606, d. 21 March )
SonWillem Jacobs Holckema+ (b. 1609, d. 14 January 1663)

Biography

Jacob Gijsberts (Japik Gysbertss) Holckema was born in 1579 in Waarschijnlijk maart 1579. He and Ancke Willemsdr. de Heer were married in 1603 in Bolsward. Jacob Gijsberts (Japik Gysbertss) Holckema died 22 January in 22 januari 1655 te Bolsward.
Beroep kistenmaker (Schrijnwerker).
Was een vooraanstaand burger van Bolsward.
Woonde aan de Wipstraat te Bolsward.
Het stadhuis in Bolsward werd in 1614-1616 volgens zijn ontwerp en met zijn medewerking gebouwd.
Hij bekleede vele kerkelijke en civiele functies (o.a. diaken,kerkmeester,pachter van het gemaal,burgemeester van 1638-1642).
In 1647 kreeg hij een plaats in het Gasthuis,waar hij in 1653 aan de pest op 75 jarige leeftijd overleed.
Hij en zijn vrouw werden begraven in de Broerekerk te Bolsward.Hun grafsteen is daar nog steeds ,weliswaar geschonden,is.
Naar verluidt was Jacob Gysbert een neef van Margaretha de Heer.

Bolsward 1653 2616(=grafnummer) Ao 1655 de[n] 22 ianua[r]i sterf den eersamen burgem[eeste]r I[a]cob Gysberts hier begraven broerkerk

Jacob Gijsberts werd waarschijnlijk in maart 1579 geboren. Een geboorte- of doopdatum heb ik niet kunnen vinden; het genoemde tijdstip is vastgesteld aan de hand van de vermelding van zijn leeftijd bij zijn handtekening onder bepaalde stukken. (Zie voorbeeld boven aan de volgende bladzijde). Het is niet zeker, dat hij in Bolsward werd geboren, aangezien, zoals reeds vermeld, zijn ouders toen kennelijk niet in Bolsward woonden.

Volgens diverse publikaties zou Jacob G. in 1602 getrouwd zijn (in de archieven is zijn huwelijk niet te vinden. Ik ben daaraan gaan twijfelen, doordat ik vond, dat Jacob G. op 16 februari 1603 aan de Wipstraat in Bolsward een huis kocht (voor F 329,-), waarbij niet, zoals te doen gebruikelijk was, zijn vrouw werd vermeld. Waarschijnlijk is hij kort na aankoop van het huis getrouwd.
Zijn vrouw Ancke Willems was weduwe van ene Pier Hylckes. (Pier Hylckes, nog niet ge- trouwd, kocht in 1591 een huis in de Kerckstraat van ene Epcke Wigmans. Dit huis werd in 1601 door "Ancke Pier's weduwe", Ancke Wilems dus, verkocht aan de eveneens geheten Ancke Mr. Willemse. - Bolsward V2, consent 16 jan.-. Onze Ancke Willems was volgens de genealoog Roorda een zuster van Arjen Willems (de Heer), destijds te Leeuwarden wonend. Deze zou een dochter hebben gehad Margaretha Arjens geheten, die op 21.9.1628 te Leeuwarden trouwde met een kunstschilder Andreas Pieters Nieuwhoff.

Jacob G. was van beroep "kistenmaker" (=meubelmaker, schrijnwerker). Hij was een vooraanstaand burger, die al op jonge leeftijd "gezworen gemeensman" (een soort raadslid) was en van 1638 tot 1642 als burgemeester zetelde.. Wat ons ongetwijfeld het meest aanspreekt zijn zijn aktiviteiten betr. het stadhuis van Bolsward, dat in 1614-1616 werd gebouwd en waarin hij de met ornamenten fraai versierde toegangsdeur tot de raadszaal vervaardigde. Uit een aan de achterzijde van dit werkstuk gevonden inscriptie luidend:
"Jacob Gijsbertsz. heeft dit kistenmaekerswerck gemaecken en het stehuys geynvesteert
(= ontworpen) anno 1615"
blijkt, dat het stadhuis tevens door hem werd ontworpen. In de afrekening, die zich in het archief te Bolsward bevinden, is hiervan bevestiging gevonden.
Het onterpen van het nieuw te bouwen stadhuis werd goed voorbereid.
In 1614 reist een delegatie af naar Zwolle (Swoll).In deze delegatie hebben zitting:
Reymer Haringsz (burgemeester),Heercke Heerckesz (Burgemeester),Dr. Sibrandus Siccama (stadschrijver),Rombertus Thomae (rentmeester).Op de terugweg is ook Mr. Hendrick Hansz (beeldhouwer) van de partij.
Laatstgenoemde heeft samen met Jacob Gijsbert Holckema de plannen uitgewerkt en Jacob heeft hiervan een maquette gemaakt.
In die tijd was het gebruikelijk dat beelhouwers door hun kennis van stijl en vormgeving grote bouwwerken ontwierpen.
Op de rekeningen in het archief staan een aantal personen welke meewerkten aan de bouw van het stadhuis te Bolsward: Jan Pytersz ,Hendrick Hansz (beeldhouwer),Hans en Hendrick Minneman (beeldhouwers) en Mr. Johannes Laurensz Schuynneman (beeldhouwer).

Zoals hiervoor al opgemerkt, is Jacob Gijsberts de oudste stamvader van wie de relatie met de huidige Holkema's onomstotelijk vast staat. Er is echter geen enkel geval bekend, dat hij deze naam gebruikte.

Op kerkelijk gebied was Jacob G. o.a. diaken (benoemd in 1607) en ouderling (gekozen in 1621 en 1627), terwijl hij daarna ook als kerkmeester heeft gefungeerd.
Volgens Dr. Haantjes in zijn boek "Gysbert Japickx (1929) deed Jacob G. zich tijdens zijn burgemeersterschap kennen als een vasthoudend man, zoals o.a. tot uitdrukking kwam in een twist met predikanten. Tijdens het herderschap van de predikanten Sixtus Hommius en Livius Hilarius had het stadsbestuur de wedde van de predikanten verhoogd tot F 700,- per jaar, echter op voorwaarde, dat de verhoging te allen tijd weer ongedaan gemaakt kon worden. Toen men daartoe overging, kwamen de dominees in verzet en het Hof van Friesland veroordeelde het stadsbestuur tot betaling. De predikanten toonden duidelijk hun vreugde hierover en schimpten zelfs vanaf de preekstoel, wat tot gevolg had, dat het stadsbestuur de grootste schreeuwer voor zich liet komen en hem aanzei zich als vreedzaam burger te gedragen. Jacob G. deed daarbij het woord. Als repressaille ontzegde de kerkeraad daarop Jacob G. het avond- maal. Jacob G. op zijn beurt, door de kerkeraad ontboden, weigerde tot twee maal toe daaraan gevolg te geven. Toen draaide de kerk bij; een deputatie ging de burgemeester opzoeken en de vrede werd getekend.

Jacob G. was ook "collecteur van het gemael". Daarbij hebben zich op een bepaald moment blijkbaar moeilijkheden voorgedaan, die er toe leidden, dat op 18 maart 1644 op verzoek van de pachters van het gemael door burgemeester Poppens een boedelinventarisatie bij Jacob G. werd verricht. Omtrent de achtergronden van een en ander heb ik tot nu toe geen klaarheid kunnen verkrijgen. Wel vond ik een vonnis van het Hof van Friesland (archief WW 33) d.d. 27 oktober 1643 betr. een proces van Timen Fransen Eijsma c.s. contra Jacob G. De inhoud daarvan heb ik echter helaas tot nu toe niet kunnen ontcijferen, zodat ik niet weet of dit iets met de bovengenoemde moeilijkheden te maken heeft gehad.

Ancke Willems, de vrouw van Jacob G., stierf op 23 april 1643. In 1647 kochten zijn kinderen voor een bedrag van F 300,- voor Jacob G. een plaats in het gasthuis, waar hij 22 januari 1655 aan de pest overleed. Hij werd dus 75 jaar oud. In het Rijksarchief (Roorda, boek 23) vond ik, dat Jacob G. en zijn vrouw begraven werden in de Broerekerk te Bolsward, waarin zich een dubbele grafzerk zou bevinden met de inscriptie:
"Ao 1643 den 23 April sterf d'Eers. Ancke Willems huysvrouw van Burgermr. Jacob Gijs- berts. Ao 1655 den 22 Janua sterf de Eersame Burgermr. Jacob Gijsberts. Hier begraven."

Doordat de Broerekerk later van een houten vloer werd voorzien, kon ik aanvankelijk deze graven niet terugvinden. Na de brand in de Broerekerk in 1979 is deze vloer verdwenen en zijn de grafstenen te voorschijn gekomen. Inmiddels is de ruïne van de Broerekerk "gerestaureerd" en voor het publiek opengesteld. De restanten van de zerken van Jacob G. en zijn vrouw zijn in de zuidelijke zijwand opgehangen.

Het gezin Jacob Gijsberts woonde aan de Wipstraat. Dit huis, tegenwoordig nr. 10, is onlangs mooi gerestaureerd. Naar ik heb begrepen is het de bedoeling daarin t.z.t. een museum betr. Gijsbert Japickx in te richten.

Van de kinderen van Jacob G. en Ancke Willems hebben alleen zoon Willem en dochter Janke nakomelingen gehad. Willem is dan ook de stamvader van de verdere Holkema's.
Jacob Gijsberts (Japik Gysbertss) Holckema has reference number 440. Jacob Gijsberts (Japik Gysbertss) Holckema was an O.a. burgemeestervan Bolsward 1638-1642.
Last Edited11 October 2021

Ancke Willemsdr. de Heer

F, #441, b. about 1580, d. 23 April 1643

Parents

FatherWillem de Heer (b. about 1555)
MotherMargaretha ?

Family 2: Jacob Gijsberts (Japik Gysbertss) Holckema (b. 1579, d. 22 January )

SonGijsbert Jacobs (Gysbert Japicx) Holckema+ (b. 1603, d. 21 August 1666)
SonPier Jacobs Holckema (b. February 1604)
DaughterJancke Jacobs Holckema+ (b. 1606, d. 21 March )
SonWillem Jacobs Holckema+ (b. 1609, d. 14 January 1663)

Biography

Ancke Willemsdr. de Heer was born about 1580. Jacob Gijsberts (Japik Gysbertss) Holckema and Ancke Willemsdr. de Heer were married in 1603 in Bolsward. She died on 23 April 1643 in Bolsward.
Weduwe van Pier Hylckes. Had een dochter Antje Piers,welke overleed in Bolsward op 23 april 1643.

Bolsward 1643 2616(=grafnummer in Broerekerk te Bolsward) Ao 1643 de[n] 23 april sterf d[e] eerb[aere] Ancke Willems [hui]svrou va[n] burgem[eeste]r I[a]cob Gysberts hier begrave[n] broerkerk.
Ancke Willemsdr. de Heer has reference number 441.
Last Edited11 October 2021

Gijsbert Jacobs (Gysbert Japicx) Holckema

M, #442, b. 1603, d. 21 August 1666

Parents

FatherJacob Gijsberts (Japik Gysbertss) Holckema (b. 1579, d. 22 January )
MotherAncke Willemsdr. de Heer (b. about 1580, d. 23 April 1643)

Family: Sijcke Salvius Nicolai Rolwagen (b. 1616, d. August 1666)

DaughterAntje Gijsbert Holckema (b. 1637, d. before 1650)
DaughterAaltje Gijsbert Holckema (b. about 1638, d. 1656)
DaughterSalves Gijsbert Holckema (b. May 1641, d. September 1666)
SonJacob Gijsbert Holckema (b. 1644, d. 1646)
SonJacob Gijsbert Holckema (b. 1647, d. 1656)
DaughterAntje Gijsbert Holckema (b. 15 April 1650, d. 1656)

Biography

Gijsbert Jacobs (Gysbert Japicx) Holckema was born in 1603 in Bolsward, Wipstraat 5. He and Sijcke Salvius Nicolai Rolwagen were married on 6 October 1636 in Leeuwarden. Gijsbert Jacobs (Gysbert Japicx) Holckema died on 21 August 1666 at age ~63 in Bolsward.
Gijsbert Jacobs is identiek met de bekende Friesche dichter Gysbert Japickx. Hij werd op 13 februari 1624 aangenomen als lidmaat van de hervormde kerk te Bolsward. In 1625 werd hij benoemd tot schoolmeester in Witmarsum, op voorspraak van zijn vriend Tsjaerd van Aylva, grietman van Wonseradeel, op een tractement van 100 goudguldens per jaar. In 1635 vertrok hij uit Witmarsum, maar het niet bekend waarheen.
Nadat hij in oktober 1636 in Leeuwarden getrouwd was, vinden we hem als voorzanger in de Martinikerk op een jaarsalaris van resp. 274 en 40 goudguldens. Blijkens de inschrijving als lidmaten van de herv. kerk kwam ook Sycke's moeder, inmiddels weduwe geworden, mee naar Bolsward, ingeschreven als Aeltje Lenerts Flasmar). Het gezin woonde eerst in de "Snorckstrjitte" en later op "It Heegh".

Gijsbert J. en Sycke kregen waarschijnlijk 6 kinderen, waarvan slechts één hen enkele weken overleefde:
1. Antje geb. 1637 - overl. ca. 1650
2. (Aeltje geb. 1638 - overl. 1656??)
3. Salvis geb. 1641 - overl. 9.1666
Hij studeerde medicijnen te Leeuwarden, werd daarna heelmeester te Rien en later op Ameland, raakte aan de drank en maakte grote schulden. Toen Gijsbert J. en zijn vrouw in 1666 bij een pest-epidemie door deze ziekte werden aangetast, kwam Salvis hen verplegen. Hij kreeg zelf de ziekte ook en stierf kort na hen. Zoals vermeld….
4. Jacob geb. 1644 - overl. 1646
5. Jacob geb. 1647 - overl. 1656
6. Ant(s)je geb. 15.4.1650 - overl. 1656

Zoals uit deze opsomming blijkt, is met Salvis G. de tak van Gijsbert Jacobs uitgestorven. De meesten, zo niet allen, vielen ten offer aan de toen nog veel voorkomende pest. Deze werd verspreid door vliegjes, die bij de zwarte ratten leefden. Niet lang daarna werd de zwarte rat door de bruine rat verdrongen, waarmede ook een einde kwam aan de pestepidemiëen.

Het leven en de dichterlijke aktiviteiten van Gijsbert Jacobs zijn door diverse schrijvers uitvoerig beschreven, o.a.

GYSBERT JAPICX.- Gysbert Japicx 1603-1666. Oersjoch fan syn libben.

HAANTJES, J.- Gysbert Japicx : Fries dichter in de zeventiende eeuw.

KALMA, J.J.- Bibliografy Gysbert Japiks. Syn eigen wurk en artikels en boeken fan oaren.

KALMA, J.J.- Om Gysbert Japiks hinne. Fryslân yn de 17de ieu Mei tekeningen fan Jan B.de Leeuw.
Gijsbert Jacobs (Gysbert Japicx) Holckema has reference number 442. Gijsbert Jacobs (Gysbert Japicx) Holckema was a Fries dichter en taalkenner. Hij was schoolmeester en voorzanger in Witmarsum,Beetgum en Bolsward.
Last Edited11 October 2021

Sijcke Salvius Nicolai Rolwagen

F, #443, b. 1616, d. August 1666

Parents

Family: Gijsbert Jacobs (Gysbert Japicx) Holckema (b. 1603, d. 21 August 1666)

DaughterAntje Gijsbert Holckema (b. 1637, d. before 1650)
DaughterAaltje Gijsbert Holckema (b. about 1638, d. 1656)
DaughterSalves Gijsbert Holckema (b. May 1641, d. September 1666)
SonJacob Gijsbert Holckema (b. 1644, d. 1646)
SonJacob Gijsbert Holckema (b. 1647, d. 1656)
DaughterAntje Gijsbert Holckema (b. 15 April 1650, d. 1656)

Biography

Sijcke Salvius Nicolai Rolwagen was born in 1616 in Leeuwarden. Gijsbert Jacobs (Gysbert Japicx) Holckema and Sijcke Salvius Nicolai Rolwagen were married on 6 October 1636 in Leeuwarden. She died in August 1666 at age ~50.
Matthijs Harings heeft in 1637 een portret gemaakt van Gysbert Japicx,dit hangt in het Fries Museum.Matthijs Harings was een oom van Sijcke Salvius Nicolai Rolwagen. Sijcke Salvius Nicolai Rolwagen has reference number 443.
Last Edited11 October 2021

Salvius Claess Nicolai Rolwagen

M, #444, d. 1617

Parents

Biography

Salvius Claess Nicolai Rolwagen and Aeltie Leenertsdr. Flasmar were married on 1 March 1612 in Leeuwarden. Salvius Claess Nicolai Rolwagen died in 1617 in Bolsward.
Salvius Claess Nicolai Rolwagen has reference number 444. Salvius Claess Nicolai Rolwagen was a Notaris te Leeuwarden.
Last Edited11 October 2021

Antje Gijsbert Holckema

F, #445, b. 15 April 1650, d. 1656

Parents

FatherGijsbert Jacobs (Gysbert Japicx) Holckema (b. 1603, d. 21 August 1666)
MotherSijcke Salvius Nicolai Rolwagen (b. 1616, d. August 1666)

Biography

Antje Gijsbert Holckema was born on 15 April 1650. She died in 1656 at age ~6.
Antje Gijsbert Holckema has reference number 445.
Last Edited11 October 2021

Salves Gijsbert Holckema

F, #446, b. May 1641, d. September 1666

Parents

FatherGijsbert Jacobs (Gysbert Japicx) Holckema (b. 1603, d. 21 August 1666)
MotherSijcke Salvius Nicolai Rolwagen (b. 1616, d. August 1666)

Biography

Salves Gijsbert Holckema was born in May 1641. She died in September 1666 at age 25.
Salves Gijsbert Holckema has reference number 446.
Last Edited11 October 2021

Jacob Gijsbert Holckema

M, #447, b. 1644, d. 1646

Parents

FatherGijsbert Jacobs (Gysbert Japicx) Holckema (b. 1603, d. 21 August 1666)
MotherSijcke Salvius Nicolai Rolwagen (b. 1616, d. August 1666)

Biography

Jacob Gijsbert Holckema was born in 1644. He died in 1646 at age ~2.
Jacob Gijsbert Holckema has reference number 447.
Last Edited11 October 2021

Pier Jacobs Holckema

M, #448, b. February 1604

Parents

FatherJacob Gijsberts (Japik Gysbertss) Holckema (b. 1579, d. 22 January )
MotherAncke Willemsdr. de Heer (b. about 1580, d. 23 April 1643)

Biography

Pier Jacobs Holckema was born in February 1604.
Pier Jacobs is samen met Gijsbert op 13 februari 1624 als lidmaat aangenomen van de ned. herv. kerk.
Volgens andere bronnen zou hij op 13 februari 1624 zijn overleden.
Pier Jacobs - van hem is allee4n bekend, dat hij op 13 februari 1624 tesamen met Gijsbert J. als lidmaat van de Hervormde kerk te Bolsward werd aangenomen. Als hij een zoon van Jacob G. is geweest, moet hij ongetrouwd en vóór september 1666 zijn overleden, daar hij anders tot de erfgenamen van Salvis Gijsberts zou hebben behoord. Een andere mogelijkheid is, dat hij een zoon uit het eerste huwelijk van Ancke Willems (met Pier Hylckes) was en door Jacob G. geadopteerd. Tenslotte kan het ook helemaal geen familie van Jacob G. zijn geweest, in de dossiers kon ik nl. diverse personen die een Jacob als vader hadden, maar geen kinderen van Jacob G. waren.
Pier Jacobs Holckema has reference number 448.
Last Edited11 October 2021

Jancke Jacobs Holckema

F, #449, b. 1606, d. 21 March

Parents

FatherJacob Gijsberts (Japik Gysbertss) Holckema (b. 1579, d. 22 January )
MotherAncke Willemsdr. de Heer (b. about 1580, d. 23 April 1643)

Family: Arjen Buwus (b. 1609, d. 7 February )

DaughterAntje Arjens Buwus Riemersma+ (b. 1647, d. 31 October 1712)

Biography

Jancke Jacobs Holckema was born in 1606 in Bolsward. She died 21 March in 1656 te Bolsward.
Jancke Jacobs Holckema has reference number 449.
Last Edited11 October 2021

Arjen Buwus

M, #450, b. 1609, d. 7 February

Family 1: Trijntje Sweers

DaughterNeeltje Arjens Buwus (b. 1623)

Family 2: Hendrikje Douwes

SonWillem Buwus (b. 1635)

Family 3: Jancke Jacobs Holckema (b. 1606, d. 21 March )

DaughterAntje Arjens Buwus Riemersma+ (b. 1647, d. 31 October 1712)

Biography

Arjen Buwus was born in 1609. He died 7 February in 1656 te Bolsward.
Janke Jacobs - geb. te Bolsward in 1606, overleden te Bolsward 21.3.1656, was gehuwd met Arjen Buwes, geb. 1609, overl. 7.2.1656, houtkoper en stadstimmerman te Bolsward. Janke was de 3e vrouw van Arjen, die eerder trouwde met
1. Trijntie Sweers (dochter Neeltje geb. 1623)
2. Hendrikje Douwes (zoon Willem 1635)
Kind: Antje Arjens, geb. 16.12.1647

Zowel Janke als haar man overleden kort na elkaar aan de pest. Ze lieten een dochtertje, Antje Arjens na, dat na de dood van haar ouders bij Gijsbert Jacobs die samen met Willem curator werden, in huis kwam, die daarvoor wekelijks 33 stuivers kostgeld ontving. Na de dood van Gijsbert J. en zijn vrouw in 1666 kwam zij (19 jaar oud) op eigen benen te staan. In 1673 kreeg zij een buitenechtelijk kind van Willem van Velsen, zoon van burgemeester Adrianus van Velsen, die ook gedeputeerde was. Het kind kreeg de naam Adrianus en van de vader de plaats Grons nr. 10 "stimkohier" (dw.z. dat het stemrecht kreeg) te Burgwert. Antje Arjens trouwde later met een Klaas Jacobs, die "provisionele ontvanger generaal der consumtien" van Friesland was en die Adrianus als zoon aannam.
Hierna een overzicht van het nageslacht van Antje Arjens, waarin de takken Braaksma, Van Loon en Buwalda voorkomen. Een van de nakomelingen uit deze tak (Buwalda), nl. Janke Haga (1783-1857) trouwde weer met een Holkema, nl. ds. Franciscus Holkema te Akkrum.
Arjen Buwus has reference number 450. Arjen Buwus was a Stadstimmerman te Bolsward.
Last Edited11 October 2021