Holkema Family Tree

Doe't pake nog feint wie......

Person Page 280

Wisck Hans-Parckesdr. van Tietema

F, #6976

Parents

Family: Otto Ygos Galama (b. about 1470)

SonGale Ottes van Galama+ (d. 8 March 1543)
DaughterRints Ottesd. van Galama+
DaughterYge Ottes van Galama
DaughterYdt Ottesdr Galama+ (b. 1491)

Biography

Wisck Hans-Parckesdr. van Tietema has reference number 7053.
Last Edited11 October 2021

Auck van Tietema

F, #6977, b. about 1485

Parents

Family: Hoyte Nn

DaughterJay Nn

Biography

Auck van Tietema was born about 1485.
Auck van Tietema has reference number 7054.
Last Edited11 October 2021

Sjouck Hans-Parckesdr. van Tietema

F, #6978

Parents

Biography

Sjouck Hans-Parckesdr. van Tietema has reference number 7055.
Last Edited11 October 2021

Hans Parckes (Hans Perkesz ) Tietema

M, #6979, b. about 1450

Parents

Biography

Hans Parckes (Hans Perkesz ) Tietema was born about 1450. He and Bauck Douwes van Harinxma thoe Heeg van Donia were married about 1483.
Hij was Schieringer en woonde te Elahuizen (1487).

Over zijn 6 met namen genoemde kinderen en hun nakomelingen zie ook de stukken van het Tietemaleen (HCL T 119).

PI 1578: Er worden geen Tietema’s vermeld te Elahuizen, maar Tietemastate te Elahuizen is later in bezit van zijn achterkleindochter Eelck, getrouwd met Johan Sjoerds van Aylva. Na hun huwelijk wonen Eelck en Johan daar (GJB 1995-152).

Uit het boek “De stinzen van middeleeuws Friesland en hun bewoners” door P.Noomen:

Woordenboek dr vander AA
Weleer vond men hier (Elahuizen ) een sterk huis van Hans Perkesz, doch dit huis werd door de Schieringers en Sneekers veroverd en verwoest en hij zelf gevangen genomen.

TIETEMA of Titema, voorm. state, prov. Friesland, kw. Zevenwouden, griet. Gaasterland, arr. en 3 1/2 u/ Z. W. van Sneek, kant. en 2 1/4 u. N. W. van de Lemmer, 5 min. Z. van Harich, waartoe zij behoorde.

Op deze state woonde in 1483 Hans Tietema, met Bauck Harinxma van Donia zijne vrouw. - Ter plaatse, waar zij gestaan heeft, ziet men thans weiland.

121 (1528 oktober 11)
Naam doctor Douwa
Broer bastaardbroer: Idze (dochter: Paerck)
Zusters Auck (x Hoyte?; dochter: Jay), Wisck
Ov. familie neef: Gale Galema; nichten: Saekell, Rints, Yge; zwager: Hoyte (x
Auck?)
Woonplaats Leeuwarden
Commentaar Zoon van Hans Tietema en Bauck Douwe dochter Harinxma (SFA I,
373). Zuster Wisck trouwde Otto Galema, bij wie o.a. Gale, Rints en
Yge (UvB, f. 43r).
Hans Parckes (Hans Perkesz ) Tietema has reference number 7056. He lived in Elahuizen about 1483.
Last Edited11 October 2021

Bauck Douwes van Harinxma thoe Heeg van Donia

F, #6980

Parents

Family 2: Hans Parckes (Hans Perkesz ) Tietema (b. about 1450)

DaughterWisck Hans-Parckesdr. van Tietema+
DaughterSjouck Hans-Parckesdr. van Tietema
SonHaring Hanzes van Tietema+
SonDr. Douwe Tietema (b. about 1484, d. 1528)
DaughterAuck van Tietema+ (b. about 1485)
SonIds Hanses van Tietema+ (b. about 1486, d. 1576)

Biography

Hans Parckes (Hans Perkesz ) Tietema and Bauck Douwes van Harinxma thoe Heeg van Donia were married about 1483.
Bauck Douwes van Harinxma thoe Heeg van Donia has reference number 7057.
Last Edited11 October 2021

Parcke (Perke) van Tietema

M, #6981

Family:

SonHans Parckes (Hans Perkesz ) Tietema+ (b. about 1450)
SonBaucke Parckes van Tietema+ (b. about 1450)

Biography

In Elahuizen / Nijega stond een stins Hans Parckes Huys.
Uit het boek “De stinzen van middeleeuws Friesland en hun bewoners” door P.Noomen:

Tietema op Trophorne

In de Tegenwoordige Staat III-305/306 (1788) worden de beide Elahuister wieren nog genoemd. Ze worden

met verdwenen stinzen in verband gebracht: Trophorne, alwaar nog twee overgebleven wieren de gedenktekenen

van twee oude staten zijn. Weleer vond men hier een sterk huis van Hans Perkeszen.3717

Bij één van beide wieren zal dus het stamhuis van de familie Tietema hebben gestaan. Het

wordt voor het eerst in 1487 genoemd. Toen werd Hans Parckis huys toe Eylahuysen gelijktijdig met

Jarichsma en Galama in Oudega-Noordwolde door de Schieringers verwoest. Bovendien vingen sy

Hans Parckis.3718

Hans Parckesz was dus een bondgenoot van de Vetkoperse Galama's.

Het Lineageboek van Solckema geeft een uitgebreidere versie van het verhaal. Volgens dat

verhaal zouden de Tietema's oorspronkelijk geen Vetkopers zijn geweest. Integendeel, olde Hans

Tetema was goet van de Schierringer partije. Zijn stens te Elahuizen was seer starck ende dick van muerren.

Zijn dochter Wysck Tetema was geschaakt door een Gaasterlandse Vetkoper, genaamd Rycke

Rencke. Daartegen ondernam Hans echter geen actie, enerzijds omdat ze toch al van Rycke Reynttie

bislapen was en ook omdat hij een vreedzaam man was. Geleidelijk kwam Hans daardoor in het

Vetkoperse kamp terecht. Hans' broer Baucke Tetema, aldaer ... wonende op syn eygen huis ende stens

ende een groten Schierring, nam hem zijn passieve houding kwalijk. Met hulp van de Schieringer

Minne Hillema van Harich en diens ruiters verwoestte hij daarom Hans' stins en ving zijn vrouw

en één van zijn dochters. Hans stierf van verdriet en werd in de kerk van Elahuizen begraven, zes

kinderen nalatend.3719 Indien we dit verhaal voor waar houden, zouden beide stinswieren in

Elahuizen dus de resten van Tietema-stinzen zijn geweest

Later ook een tietema/Titema stins in Harich aan de stinsenwei.
Ter plekke staat nu huize Vredestein.
Naam staat op het toegangshek.
Tegenover de Titema/Tietema stins stond de Minnema stins ,ter plekke staat nu Villa De Stins.
Naast Titema/Tietema stond iets verderop (naast het dorpshuis van Hatrich) de Hillema stins.
Ter plekke is nu de pastorie.
Parcke (Perke) van Tietema has reference number 7058. He lived in Elahuizen about 1450.
Last Edited11 October 2021

Douwe Harings van Harinxma thoe Heech van Donia

M, #6982, b. 1355

Parents

FatherHaring Donia (b. about 1323, d. 1398)
MotherJelck (b. 1327)

Biography

Douwe Harings van Harinxma thoe Heech van Donia was born in 1355.
In oprjochte skieringer, soe fjouwer fan syn dochters oan fetkeaperske jongkeardels joun hawwe, om de strideraesjes hwat to bidimjen. Yn 1454 is er grytman fan Wymbritseradiel.

Alle afstammelingen van Douwe krijgen de toevoeging 'Thoe Heeg' achter 'Harinxma'.
Douwe Harings van Harinxma thoe Heech van Donia has reference number 7059.
Last Edited11 October 2021

Rixt Hilles Bonninga

F, #6983, b. 1359

Parents

Biography

Rixt Hilles Bonninga was born in 1359.
Rixt Hilles Bonninga has reference number 7060.
Last Edited11 October 2021

Haring Donia

M, #6984, b. about 1323, d. 1398

Biography

Haring Donia was born about 1323. He and Jelck were married in 1353. Haring Donia died in 1398.
Legeraanvoerder van Westergo.

Stamvader van van Harinxma Thoe Slooten.

Volgens het Charterboek tekent in 1398 bij de huldiging van de Hollandse graaf Aelbrecht in Stavoren voor de Zuid-Westhoek o.a. "Haring in den Hage" (=Heech). Hij werd in 1400 benoemd tot "potestaet" (legeraanvoerder) van Westergo. In 1401 is hij mede-ondertekenaar in Bolsward van de vrede tussen Holland en Friesland. Yn 1399 waerd "Harinck in den Haegh, daer Harincxma hueren naem van hebben" keazen als oanfierder fan Werstergoo, foar it gefal dat de Hollanners werom komme soene om harren biwald hjir naar fêstigen. (Bron: J.A. Diebrink)

[86] M° cccc° lviij doe wordt Haring Doynga op Nijlandt zijn stijns wonnen ende omworpen van Douwa Sijarda ende Boelswerdera ende Haringh Woudens stijns wordt omworpen.
[86 Im Jahre 1458 wurde das Steinhaus des Haring Donia zu Nijland von Douwe Sjaarda und den Bolswardern erobert und geschleift, und das Steinhaus des Haring von Wons wurde (auch) niedergerissen.]

Haringh Donia, ook aangeduid met de naam Harinxma/Haringhsma, was 'Heerschap te Heeg en Potestaat van Westergo' (1381/1404). (Potestaat: een door de keizer aangesteld bestuurder, maar niet een landsheer (it.: podesta).) De Friezen erkenden geen andere heer dan de keizer.
Onder Sjoerd Wiarda van Goutum en Haringh Harinxma van Heeg (1404), de eerste voor Oostergoo en de laatste voor Westergoo benoemd, gelukte het den Friezen, zich van het Hollandsche gezag te ontslaan en de Friesche vrijheid te herstellen. Doch nu ook begonnen de partijschappen tusschen de Schieringers en Vetkoopers opnieuw te blaken. Tot het benoemen van een nieuwen Potestaat was men niet te bewegen. Op raad van den gezant des Keizers, Otto van Langen, werd eindelijk Juw Dekama van Baard in 1494 verkozen. Deze werd echter alleen door de Schieringers erkend. De Vetkoopers werden in hun verzet gesteund door de stad Groningen."
(uit: "Geschiedenis van Friesland", W. Eekhoff - 1851; "Dispereert niet", deel II.)
Haring Donia has reference number 7061.
Last Edited11 October 2021

Jelck

F, #6985, b. 1327

Biography

Jelck was born in 1327. Haring Donia and Jelck were married in 1353.
Jelck has reference number 7062.
Last Edited11 October 2021

Hendrina Elisabeth Pruis

F, #6986, b. 6 March 1873

Parents

FatherCarel Nicolas Pruis
MotherCatharina Elisabeth Holkema (b. 1849, d. 6 April 1897)

Family: Jan de Boer (b. 12 November 1873)

SonGijsbert Carel de Boer (b. 5 April 1899)
DaughterTine Hendrina de Boer+ (b. 25 May 1900)
SonCarel Nicolaas de Boer+ (b. 11 July 1902, d. 15 August 1981)
SonMagiel Jurjen de Boer (b. 4 September 1909, d. 1979)

Biography

Hendrina Elisabeth Pruis was born on 6 March 1873 in Sneek. Jan de Boer and Hendrina Elisabeth Pruis were married on 24 August 1896 in Leeuwarden.
Hendrina Elisabeth Pruis has reference number 7063.
Last Edited11 October 2021

Debora Nicoletta Pruis

F, #6987, b. 8 August 1876

Parents

FatherCarel Nicolas Pruis
MotherCatharina Elisabeth Holkema (b. 1849, d. 6 April 1897)

Biography

Debora Nicoletta Pruis was born on 8 August 1876 in Dordrecht.
Debora Nicoletta Pruis has reference number 7064.
Last Edited11 October 2021

Nicolaas Carel Pruis

M, #6988, b. 14 June 1879, d. 24 April 1904

Parents

FatherCarel Nicolas Pruis
MotherCatharina Elisabeth Holkema (b. 1849, d. 6 April 1897)

Biography

Nicolaas Carel Pruis was born on 14 June 1879 in Cheribon N.I. He died on 24 April 1904 at age 24.
Nicolaas Carel Pruis has reference number 7065.
Last Edited11 October 2021

Alide van de Veen

F, #6989

Biography

Alide van de Veen has reference number 7066.
Last Edited11 October 2021

Jan de Boer

M, #6990, b. 12 November 1873

Family: Hendrina Elisabeth Pruis (b. 6 March 1873)

SonGijsbert Carel de Boer (b. 5 April 1899)
DaughterTine Hendrina de Boer+ (b. 25 May 1900)
SonCarel Nicolaas de Boer+ (b. 11 July 1902, d. 15 August 1981)
SonMagiel Jurjen de Boer (b. 4 September 1909, d. 1979)

Biography

Jan de Boer was born on 12 November 1873 in Wolvega. He and Hendrina Elisabeth Pruis were married on 24 August 1896 in Leeuwarden.
Jan de Boer has reference number 7067.
Last Edited11 October 2021

Gijsbert Carel de Boer

M, #6991, b. 5 April 1899

Parents

FatherJan de Boer (b. 12 November 1873)
MotherHendrina Elisabeth Pruis (b. 6 March 1873)

Biography

Gijsbert Carel de Boer was born on 5 April 1899 in Leeuwarden. He and Diem van de Vegte were married in 1927.
Gijsbert Carel de Boer has reference number 7068. Gijsbert Carel de Boer was a Dierenarts.
Last Edited11 October 2021

Diem van de Vegte

F, #6992

Biography

Gijsbert Carel de Boer and Diem van de Vegte were married in 1927.
Diem van de Vegte has reference number 7069.
Last Edited11 October 2021

Tine Hendrina de Boer

F, #6993, b. 25 May 1900

Parents

FatherJan de Boer (b. 12 November 1873)
MotherHendrina Elisabeth Pruis (b. 6 March 1873)

Biography

Tine Hendrina de Boer was born on 25 May 1900 in Leeuwarden.
Tine Hendrina de Boer has reference number 7070.
Last Edited11 October 2021

Gerard Johan Herman Poolman Simons

M, #6994

Family: Tine Hendrina de Boer (b. 25 May 1900)

SonGerard Johan Herman Poolman Simons (b. 28 October 1928)

Biography

Gerard Johan Herman Poolman Simons has reference number 7071.
Last Edited11 October 2021

Gerard Johan Herman Poolman Simons

M, #6995, b. 28 October 1928

Parents

Biography

Gerard Johan Herman Poolman Simons was born on 28 October 1928.
Gerard Johan Herman Poolman Simons has reference number 7072.
Last Edited11 October 2021

Carel Nicolaas de Boer

M, #6996, b. 11 July 1902, d. 15 August 1981

Parents

FatherJan de Boer (b. 12 November 1873)
MotherHendrina Elisabeth Pruis (b. 6 March 1873)

Family: Gelkje Baukje Heiner (b. 23 March 1902, d. 12 January 1982)

SonJan de Boer+ (b. 31 May 1932)
DaughterWalli Henderina de Boer (b. 11 March 1939)

Biography

Carel Nicolaas de Boer was born on 11 July 1902 in Leeuwarden. He and Gelkje Baukje Heiner were married on 20 August 1931. Carel Nicolaas de Boer died on 15 August 1981 at age 79.
Carel Nicolaas de Boer has reference number 7073. Carel Nicolaas de Boer was an Econoom.
Last Edited11 October 2021

Gelkje Baukje Heiner

F, #6997, b. 23 March 1902, d. 12 January 1982

Family: Carel Nicolaas de Boer (b. 11 July 1902, d. 15 August 1981)

SonJan de Boer+ (b. 31 May 1932)
DaughterWalli Henderina de Boer (b. 11 March 1939)

Biography

Gelkje Baukje Heiner was born on 23 March 1902 in Hindeloopen. Carel Nicolaas de Boer and Gelkje Baukje Heiner were married on 20 August 1931. She died on 12 January 1982 at age 79.
Gelkje Baukje Heiner has reference number 7074.
Last Edited11 October 2021

Magiel Jurjen de Boer

M, #6998, b. 4 September 1909, d. 1979

Parents

FatherJan de Boer (b. 12 November 1873)
MotherHendrina Elisabeth Pruis (b. 6 March 1873)

Biography

Magiel Jurjen de Boer was born on 4 September 1909 in Leeuwarden. He died in 1979 at age ~70.
Magiel Jurjen de Boer has reference number 7075.
Last Edited11 October 2021

Jan de Boer

M, #6999, b. 31 May 1932

Parents

FatherCarel Nicolaas de Boer (b. 11 July 1902, d. 15 August 1981)
MotherGelkje Baukje Heiner (b. 23 March 1902, d. 12 January 1982)

Family: Jenneke Thekla Hermance Trouw (b. 11 October 1939)

SonCarel Nicolaas de Boer+ (b. 17 April 1962)
SonJohannes Pieter de Boer+ (b. 25 January 1965)
DaughterThekla Baukje de Boer (b. 1 June 1968)
DaughterElke Cecilia de Boer (b. 18 March 1971)

Biography

Jan de Boer was born on 31 May 1932 in Batavia N.I. He and Jenneke Thekla Hermance Trouw were married on 25 May 1960 in Geervliet.
Jan de Boer has reference number 7076. Jan de Boer was a Chirurg.
Last Edited11 October 2021

Jenneke Thekla Hermance Trouw

F, #7000, b. 11 October 1939

Family: Jan de Boer (b. 31 May 1932)

SonCarel Nicolaas de Boer+ (b. 17 April 1962)
SonJohannes Pieter de Boer+ (b. 25 January 1965)
DaughterThekla Baukje de Boer (b. 1 June 1968)
DaughterElke Cecilia de Boer (b. 18 March 1971)

Biography

Jenneke Thekla Hermance Trouw was born on 11 October 1939 in Geervliet. Jan de Boer and Jenneke Thekla Hermance Trouw were married on 25 May 1960 in Geervliet.
Jenneke Thekla Hermance Trouw has reference number 7077.
Last Edited11 October 2021