Holkema Family Tree

Doe't pake nog feint wie......

Person Page 404

Gerbeth Aytta

M, #10076

Biography

Gerbeth Aytta and Auck Aytta were married in 1385.
De Ayttastins stond in Leeuwarden, op de hoek van de Weaze en de naar de stins genoemde Ayttasteeg.
Ontstaan De oudste vermelding van de Stins dateert uit de 14e eeuw.
Geschiedenis In Leeuwarden kwamen verschillende stinsen voor, die eigendom waren van de verschillende families in de omgeving van de stad, zoals de Cammingha's, de Oenema's en Aytta's. De familie Aytta kwam oorspronkelijk uit Swichum, waar ze een State bezaten. De meest bekende Aytta is Wigle of Viglius Aytta.
Wigle bewoonde waarschijnlijk de Ayttastins, dat vermoeden we, omdat resten van zijn wapenschild nog aanwezig zijn. In de zestiende eeuw gaat het huis over in bezit van een andere familie. Omstreeks 1580 heeft Willem Lodewijk van Nassau hier enige tijd gewoond, voordat hij de Camminghastins aan de Grote Kerkstraat betrok.

De Ayttastins werd in het begin van de 20e eeuw afgebroken. Het huis werd toen vervangen door een pakhuis. Dit pakhuis draagt aan de steegzijde nog steeds de grote wapensteen van Aytta. Het wapen is blindgekapt, dat vermoedelijk in de patriottentijd heeft plaats gevonden, maar de wapensteen draagt nog wel de versierselen van het Gulden Vlies en de wapenspreuk 'Plus Oultre'. Het wapen zal waarschijnlijk van korenschoven voorzien zijn geweest: het wapen van Wigle van Aytta, raadsheer van Karel V en Philips II. Overal waar Wigle kwam, liet hij zijn sporen na d.m.v. een wapen bestaande uit korenschoven. O.a. in de Sint Baaf te Gent, waar hij de eerste en enige proost van geweest is.

Hoe de stins eruit heeft gezien, weten aan de hand van enkele afbeeldingen van de hand van Ids Wiersma, die hij in 1906 van de achterkant van het gebouw in bouwvallige staat voor de sloop maakte. Aan de hand van deze afbeeldingen lijkt het erop, dat we te maken hadden met een zaalstins, die wel op diverse plaatsen gewijzigd is, maar nergens ingrijpend verbouwd voor representatieve doeleinden. Aan een korte zijde zat een spitsbogige ingang tot het souterrain of de kelder, terwijl in de andere zijde een rondboog-restant zichtbaar is, dat mogelijk vroeger ook een ingang is geweest.
De bel-etage bevat enkele kleine rondboogvenstertjes, die we ook in de lange zijde tegen komen. Het onderste deel van de Stins bestond uit baksteen, maar na een cordonband gaat het muurwerk over in afwisselende kleurlagen. Dit kan erop duiden, dat de Stins later verhoogd is. Deze verhoging heeft dan in de tweede helft van de vijftiende eeuw plaats gevonden, toen de politieke rust nog niet in Friesland was teruggekeerd.
De Ayttastins kan een middeleeuws verdedigbare stins zijn geweest.
Bewoners Wigle of Viglius Aytta
- zestiende eeuw familie Aytta
ca 1580 Willem Lodewijk van Nassau
Huidige doeleinden Op de plaats van deze Stins bevindt zich nu een pakhuis.
Gerbeth Aytta has reference number 10206.
Last Edited11 October 2021

Auck Aytta

F, #10077

Biography

Gerbeth Aytta and Auck Aytta were married in 1385.
Auck Aytta has reference number 10207.
Last Edited11 October 2021

Bucho Helvadra

M, #10078

Family:

DaughterSyts Bucho thoe Hemrickend (Hilverda)+ (d. 1460)

Biography

Bucho Helvadra has reference number 10208.
Last Edited11 October 2021

Jetse Schutsma

M, #10079

Biography

Jetse Schutsma has reference number 10209.
Last Edited11 October 2021

Nn van Jornahuis

F, #10080

Biography

Nn van Jornahuis has reference number 10210.
Last Edited11 October 2021

Minthia Gerbrandsdr.van Aytta

F, #10081, d. 1 November 1515

Parents

FatherGerbrant Ferckes Aytta (d. 24 February 1484)
MotherJets Wytses Bockema (d. 2 May 1528)

Family: Doytse Tjallings Wyaerda (d. 1498)

SonBocko Doytzes Wyaerda+ (b. 1490)
SonAede Doytse Wyaerda+ (b. about 1500)

Biography

Doytse Tjallings Wyaerda and Minthia Gerbrandsdr.van Aytta were married in 1485. She died on 1 November 1515.
Minthia Gerbrandsdr.van Aytta was also known as Minthia Gerbrands Aytta. She has reference number 10211.
Last Edited11 October 2021

Rienck Bockama

M, #10082

Parents

FatherBocke Doedinga (b. about 1300)
MotherReynke Nn

Family: Both Feickes Sickinga (b. 1335, d. 1386)

DaughterHisck Riencksdr. Bockema+

Biography

Rienck Bockama has reference number 10213.
Last Edited11 October 2021

Both Feickes Sickinga

F, #10083, b. 1335, d. 1386

Biography

Both Feickes Sickinga was born in 1335. She died in 1386 at age ~51 in Sneek.
Both Feickes Sickinga has reference number 10214.
Last Edited11 October 2021

Bocke Doedinga

M, #10084, b. about 1300

Biography

Bocke Doedinga was born about 1300.
Bocke Doedinga has reference number 10215.
Last Edited11 October 2021

Reynke Nn

F, #10085

Family: Bocke Doedinga (b. about 1300)

SonRienck Bockama+

Biography

Reynke Nn has reference number 10216.
Last Edited11 October 2021

Bocho Ferckes Aytta

M, #10086

Parents

Biography

Bocho Ferckes Aytta has reference number 10217.
Last Edited11 October 2021

Rintje Ferckes Aytta

M, #10087

Parents

Biography

Rintje Ferckes Aytta has reference number 10218.
Last Edited11 October 2021

Sjouk Ferckes Aytta

F, #10088

Parents

Biography

Sjouk Ferckes Aytta has reference number 10219.
Last Edited11 October 2021

Jarich Jelkema

M, #10089

Biography

Jarich Jelkema has reference number 10220.
Last Edited11 October 2021

Renick Doitzes Albada (Helbada)

M, #10090

Parents

Biography

Renick Doitzes Albada (Helbada) has reference number 10221.
Last Edited11 October 2021

Folkert Gerbrants Aytta

M, #10091

Parents

FatherGerbrant Ferckes Aytta (d. 24 February 1484)
MotherJets Wytses Bockema (d. 2 May 1528)

Family: IJdt Wiggles Hania (b. about 1470)

SonWigle (Viglius) van Aytta van Zwichem+ (b. 19 October 1507, d. 18 May 1577)

Biography

Folkert Gerbrants Aytta has reference number 10222.
Last Edited11 October 2021

IJdt Wiggles Hania

F, #10092, b. about 1470

Parents

FatherWiggle Sjaerps Hania (b. about 1440)
MotherRints Broers Bonninga (b. about 1440)

Family: Folkert Gerbrants Aytta

SonWigle (Viglius) van Aytta van Zwichem+ (b. 19 October 1507, d. 18 May 1577)

Biography

IJdt Wiggles Hania was born about 1470.
IJdt Wiggles Hania has reference number 10223.
Last Edited11 October 2021

Wigle (Viglius) van Aytta van Zwichem

M, #10093, b. 19 October 1507, d. 18 May 1577

Parents

FatherFolkert Gerbrants Aytta
MotherIJdt Wiggles Hania (b. about 1470)

Biography

Wigle (Viglius) van Aytta van Zwichem was born on 19 October 1507 in Barrahuys, Wirdum. He and Jacoba Damant were married in 1543. Wigle (Viglius) van Aytta van Zwichem died on 18 May 1577 at age 69 in Brussel.
Viglius maakte carrière op grond van zijn bekwaamheden, niet op grond van afkomst en geboorte. Als zoon van een Friese boer, studeerde hij letteren en rechten te Leuven, Dole, Avignon en Valence. Ook na zijn studies vertoefde hij regelmatig in de universitaire kringen van Frankrijk, de Duitse landen, Zwitserland en Italië, waar hij wetenschappelijke relaties onderhield met diverse geleerden. Hij werd docent in de rechten te Padua, en tussen 1535 en 1541 was hij achtereenvolgens lid van het Reichskammergericht te Speyer en hoogleraar (rechten) te Ingolstadt.

In 1541 werd hij door Karel V benoemd tot lid en in 1549 zelfs tot voorzitter van de Geheime Raad te Brussel. Bovendien werd hij in 1543 ook lid van de Grote Raad en in 1554 voorzitter van de Raad van State. Als een van de meest vooraanstaande juristen van het toenmalige Europa was hij het brein van het Habsburgse regeringsapparaat te Brussel. Na de dood van zijn echtgenote kreeg Viglius de ambitie om tot proost van het Gentse Sint-Baafskapittel te worden benoemd, en om die reden liet hij zich door kardinaal Granvelle in 1562 priester wijden.

Viglius was een trouw dienaar van koning Filips II, wat niet wegneemt dat hij kritiek had op de politiek van de koning en met name op diens grote religieuze intolerantie, maar gebruskeerd heeft hij de koning nooit. Bij de afkondiging van de "Matiging" door Margaretha van Parma betoonde Viglius zich een voorstander van de voorgestelde maatregelen. Met Alva geraakte hij echter gauw op gespannen voet: wel had hij een groot aandeel in diens Criminele Ordonnantie, maar o.m. door zijn pleidooi voor terughoudendheid in de kettervervolging, zijn relaties met "verdachte" humanisten en zijn heftig verzet tegen de "tiende penning" haalde hij zich Alva's haat op de hals. In 1569 trad hij af als voorzitter van de Geheime Raad, maar bleef voorzitter van de Raad van State.

In 1569 stichtte hij te Leuven het Vigliuscollege.

Werken
Als rechtsgeleerde is Viglius vooral bekend door zijn Institutiones juris civilis in graecam linguam per Theophilum traductae (uitg. Basel, 1533), d.i. de eerste uitgave van de Griekse paraphrase van de Justinianus' Instituta.
Een belangrijke collectie geschriften van Viglius wordt bewaard in de Universitaire Bibliotheek te Göttingen.

Andere werken van Viglius
Commentaria in decem titulos Institutionum juris civilis (uitg. Basel,1534)
Epistolae politicae et historicae ad Joach. Hopperum (uitg. Leeuwarden, 1661)
Mémoires de Viglius et d'Hopper sur le commencement des troubles des Pays-Bas (uitg. door A. Wauters, 1858)
Vita Viglii ab ipso scripta (Den Haag, 1743.)
Wigle (Viglius) van Aytta van Zwichem has reference number 10224. Wigle (Viglius) van Aytta van Zwichem was a humanist, jurist, staatsman.
Last Edited11 October 2021

Jacoba Damant

F, #10094, d. 1550

Biography

Wigle (Viglius) van Aytta van Zwichem and Jacoba Damant were married in 1543. She died in 1550.
Jacoba Damant has reference number 10225.
Last Edited11 October 2021

Jel Renicksdr Albada

F, #10095

Parents

Family: Hessel Kempeszn Jongama (d. 1500)

DaughterJel Hesseldr Jongama+ (b. about 1490)

Biography

Jel Renicksdr Albada has reference number 10226.
Last Edited11 October 2021

Doitze Albada (Abbema)

M, #10096

Biography

Doitze Albada (Abbema) has reference number 10227.
Last Edited11 October 2021

Saepck

F, #10097

Biography

Saepck has reference number 10228.
Last Edited11 October 2021

Hessel Kempeszn Jongama

M, #10098, d. 1500

Parents

FatherKeimpe Aedes Jongama (d. 1468)
MotherNn

Family: Jel Renicksdr Albada

DaughterJel Hesseldr Jongama+ (b. about 1490)

Biography

Hessel Kempeszn Jongama died in 1500.
Hessel Kempeszn Jongama has reference number 10229.
Last Edited11 October 2021

Jel Hesseldr Jongama

F, #10099, b. about 1490

Parents

Family: Douwe Ulckes Douwma van Oenema (b. about 1490)

DaughterRientje Douma van Oenema+ (b. about 1520)

Biography

Jel Hesseldr Jongama was born about 1490.
Jel Hesseldr Jongama has reference number 10230.
Last Edited11 October 2021

Douwe Ulckes Douwma van Oenema

M, #10100, b. about 1490

Parents

FatherUlcke Oenema (b. about 1450)
MotherGerlant Hobbesd. Epinga

Family: Jel Hesseldr Jongama (b. about 1490)

DaughterRientje Douma van Oenema+ (b. about 1520)

Biography

Douwe Ulckes Douwma van Oenema was born about 1490.
Douwe Ulckes Douwma van Oenema has reference number 10231.
Last Edited11 October 2021