Holkema Family Tree

Doe't pake nog feint wie......

Person Page 407

Gaets

F, #10151

Family: Rienck Poppes Popma (b. about 1370)

DaughterPopck Riencksdr. Popma+
SonWiebe Rienks Popma+
SonFoppe Riencks Popma+ (b. about 1390)

Biography

Gaets has reference number 10282.
Last Edited11 October 2021

Foppe Riencks Popma

M, #10152, b. about 1390

Parents

FatherRienck Poppes Popma (b. about 1370)
MotherGaets

Family: Wilsck Aedes Gerbranda

DaughterGaets Foppes Popma+ (b. about 1390)

Biography

Foppe Riencks Popma was born about 1390. He and Wilsck Aedes Gerbranda were married about 1410.
Hij sluit op 21 mei 1482 een handels- en vriendschapsverdrag met koning Edward IV van Engeland. De gedachte is dat met "Paedsy" Paessens in het noorden van Friesland wordt bedoeld. Dat was in 1482-1483 en het was meteen de laatste maal dat de toen allang verouderde naam Wuxalia werd gebruikt. Foppe Riencks Popma has reference number 10283.
Last Edited11 October 2021

Wilsck Aedes Gerbranda

F, #10153

Parents

FatherAede Gerbranda
MotherNn

Family: Foppe Riencks Popma (b. about 1390)

DaughterGaets Foppes Popma+ (b. about 1390)

Biography

Foppe Riencks Popma and Wilsck Aedes Gerbranda were married about 1410.
Wilsck Aedes Gerbranda has reference number 10284.
Last Edited11 October 2021

Poppe Sjoerts Popma

M, #10154, b. about 1352, d. after 1422

Parents

FatherSjoerd Sjoerds Popma (b. about 1325)
MotherNn

Family:

SonRienck Poppes Popma+ (b. about 1370)

Biography

Poppe Sjoerts Popma was born about 1352. He died after 1422.
Poppe was heer (schout) van Terschelling. Hij pachtte het eiland van Filips van Bourgondie. Terschelling was in zijn tijd belangrijk voor de zeevaart. Dit uit zich onder meer in het loodswezen. In 1413 konden schepen op het Vlie gebruik maken van loodsen. In 1414 kreeg Poppe Zyvaerden van Terschelling door de graaf het bestuur over Griend opgedragen. Uit de bewoordingen blijkt reeds, dat ook hier een feitelijk bestaande situatie op zijn Hollands gewettigd werd.
Poppe Zijvertszoon deed datgene waar het in feite om te doen was: hij betaalde, net als zijn voorgangers en opvolgers, het huisgeld aan de graaf:

"1422. Tegen kwitantie van de heer op de 25e dag van juni ontvangen van Poppe Zijvertsz. van Terschelling het huisgeld dat die van Terschelling de grafelijkheid jaarlijks zijn verschuldigd, te weten van 12 stigen, elke stige voor 20 huizen gerekend, en elk huis 2 oude Vlaamse groten, waar hij voor betaald heeft 5 Engelse nobels, 5 Frankrijkse kronen, 1 Hollands schild en 7 Vlaamse groten, makende 5 pond 4 schellingen 9 Vlaamse groten."
Poppe Sjoerts Popma has reference number 10285. Poppe Sjoerts Popma was a heer van Terschelling.
Last Edited11 October 2021

Sjoerd Sjoerds Popma

M, #10155, b. about 1325

Parents

FatherSjoerd Claezes Popma (b. about 1290)
MotherNn

Family: Nn

SonPoppe Sjoerts Popma+ (b. about 1352, d. after 1422)

Biography

Sjoerd Sjoerds Popma was born about 1325.
In 1396 kwam de Hollandse vloot, met graaf Jan van Heenvliet, baljuw van Amstelland en graaf Gerrit van Egmond, baljuw van Medemblik, bij de strijd tegen de Friezen op het weerloze Terschelling terecht: brandschatting en verovering.
Op 27 augustus 1398 wordt Zijwaert Poppama als schout op Terschelling aangesteld door graaf Albrecht van Holland.
Sjoerd Sjoerds Popma has reference number 10286.
Last Edited11 October 2021

Nn

F, #10156

Family: Sjoerd Sjoerds Popma (b. about 1325)

SonPoppe Sjoerts Popma+ (b. about 1352, d. after 1422)

Biography

Nn has reference number 10287.
Last Edited11 October 2021

Sjoerd Claezes Popma

M, #10157, b. about 1290

Parents

FatherClaes Elfs Popma (b. about 1265)
MotherNn

Family: Nn

SonSjoerd Sjoerds Popma+ (b. about 1325)

Biography

Sjoerd Claezes Popma was born about 1290.
Sjoerd stichtte in 1330 een kapel te Oosterend op Terschelling, niet ver van zijn stins. Sjoerd Claezes Popma has reference number 10288.
Last Edited11 October 2021

Claes Elfs Popma

M, #10158, b. about 1265

Parents

FatherElf Popma (b. about 1235)
MotherNn

Family: Nn

SonSjoerd Claezes Popma+ (b. about 1290)

Biography

Claes Elfs Popma was born about 1265.
Ten zuiden van Oosterend stond de stins van de familie Popma.

De Graaf van Holland, Willem III van Beieren, beschouwde zichzelf als de wettige heer van Friesland en dus ook van Terschelling. Op 3 mei 1322 droeg hij Claes Elfszoon op om voor hem, de graaf, recht te spreken, de opgelegde boeten te innen en kortom alle rechten uit te oefenen die hem als graaf naar zijn mening toekwamen. Hij noemde hem zijn rechter en beval de inwoners en allen die er hun zaken kwamen doen behulpzaam te zijn.

De Noorwestelijke vaarwaters.Volgens sommige geschiedschrijvers moet de gemeenschap van de Waddeneilanden met het vaste land rond 1300 ver-broken zijn. Een riviermond die al bestond (het latere Vlie) werd toen zo breed en diep dat het nodig werd om hier tonnen in te leggen. Behalve dit Vlie was er in het noordwesten nog een belangrijk zeegat, namelijk het Marsdiep.
Het oudste bekende bericht omtrent de betonning in het Vlie dateert uit 1323. Het betreft een overeenkomst tussen Claes Popma en zijn mederichters van der Schellingh, gesloten met de stad Kampen, welke van hertog Albrecht het recht had om
"tonnen moegen legghen jnt Vlie ende jnt Marsdiep". Volgens de overeenkomst met de stad kampen richtte Claes met zijn mederichter het "voerhuijs", het baken bij West-Terschelling op. Dit kan er op wijzen dat graaf Willem met zijn benoeming een Hollands tintje gaf aan een gewoon bestaande Friese rechtsituatie. De richter en zijn mederichter of mederichters waren de hoogstgeplaatsten, het gemene land de gezamenlijke vrije, grondbezittende boeren, de eigen-erfden.
Claes Elfs Popma has reference number 10289. Claes Elfs Popma was a Rechter op Terschelling.
Last Edited11 October 2021

Elf Popma

M, #10159, b. about 1235

Family: Nn

SonClaes Elfs Popma+ (b. about 1265)

Biography

Elf Popma was born about 1235.
Elf Popma has reference number 10290.
Last Edited11 October 2021

Nn

F, #10160

Family: Elf Popma (b. about 1235)

SonClaes Elfs Popma+ (b. about 1265)

Biography

Nn has reference number 10291.
Last Edited11 October 2021

Nn

F, #10161

Family: Claes Elfs Popma (b. about 1265)

SonSjoerd Claezes Popma+ (b. about 1290)

Biography

Nn has reference number 10292.
Last Edited11 October 2021

Nn

F, #10162

Family: Sjoerd Claezes Popma (b. about 1290)

SonSjoerd Sjoerds Popma+ (b. about 1325)

Biography

Nn has reference number 10293.
Last Edited11 October 2021

Wybe Minnema

M, #10163, d. 1429

Family:

DaughterNN Wybes Minnema+

Biography

Wybe Minnema died in 1429.
Tijdens de onlusten der Schieringers en Vetkoopers, heeft Wykel veel leeds moeten verduren, want de eersten aangevoerd door Wybe Minnema en Beinte Rommerts, overvielen, in het jaar 1428, onverwacht dit dorp, en sleepten den Pastoor, HeetPeter, uit de kosterij der kerk met zich, onder het toebrengen van onderscheidene doodelijke wonden, en aldus half zieltogende, naar het dorp Sondel, tot voor de stins, die zijn zoon Agge aldaar in eigendom bezat en bezet hield. Nu toondenzij dezen zijnen gevangenen vader, eischten het huis op, met bedreiging, dat, zoo hij hierin weigerachtig was, zij dezen voor zijne oogen zouden doorsteken. Deze bedreiging zou den zoon bijna bewogen hebben, om, ondanks hem en de zijnen,bij de overgave, een treurig lot beschoren scheen, daarin te bewilligen; dan de bijna stervende vader verzamelde nog eens zijne laatste krachten, zijnen zoon Agge toeroepende: dat hij de stins niet moest overgeven, dewijl de zelve toch zooveel gelden had, dat de dood hem reeds nabij was. Deze manmoedige en roerende toespraak van eenen vader aan zijnen zoon behoorde zeker ieder menschelijk gemoed, in hetwelk nog een vonkje redelijkheid overig was, bewogen te hebben, om voorhet minst hunne, reeds zoo zeer geteisterde, prooi verder ongemoeid te laten. Maar neen, deze barbaren, gramstorig, omdat hun doel niet gelukte, maakten den bijna stervenden man, in het gezigt van zijnen zoon, op staanden voet, af, staakten toen hunnen aanslag en verwijderden zich van Sondel. Agge trok vervolgens buiten 's lands, en wierf aldaar vreemde krijgsknechten aan, met welke hij, in het volgende jaar, in Friesland terugkeerde. Nu vervolgde hij op zijne beurt in het bijzonder de moordenaars van zijnen vader, waarvan velen sneuvelden, en onder dezen ook Wybe Minnema, die hij met eigene hand doodde. Wybe Minnema has reference number 10294.
Last Edited11 October 2021

Aede Gerbranda

M, #10164

Family: Nn

DaughterWilsck Aedes Gerbranda+

Biography

Aede Gerbranda has reference number 10295.
Last Edited11 October 2021

Nn

F, #10165

Biography

Nn has reference number 10296.
Last Edited11 October 2021

Alle Ruierts Gerlsma

M, #10166, b. about 1536, d. about 1616

Parents

FatherRuyrdt Gerlofsma (b. about 1510)

Family: Baucke Ulbetsdr

SonHaye Alles Gerlsma+ (b. about 1575)

Biography

Alle Ruierts Gerlsma was born about 1536. He died about 1616.
Alle Ruierts Gerlsma has reference number 10297.
Last Edited11 October 2021

Baucke Ulbetsdr

F, #10167

Family: Alle Ruierts Gerlsma (b. about 1536, d. about 1616)

SonHaye Alles Gerlsma+ (b. about 1575)

Biography

Baucke Ulbetsdr has reference number 10298.
Last Edited11 October 2021

Ruyrdt Gerlofsma

M, #10168, b. about 1510

Family:

SonAlle Ruierts Gerlsma+ (b. about 1536, d. about 1616)

Biography

Ruyrdt Gerlofsma was born about 1510.
Ruyrdt Gerlofsma has reference number 10299.
Last Edited11 October 2021

Doecke Pybes Wiarda

M, #10169, b. about 1430

Parents

FatherPiebe Oenes Wiarda (b. about 1405)

Biography

Doecke Pybes Wiarda was born about 1430.
Doecke Pybes Wiarda has reference number 10300.
Last Edited11 October 2021

Feddeko D. Wiarda

M, #10170

Family:

SonPybe Wyarda+

Biography

Feddeko D. Wiarda has reference number 10301.
Last Edited11 October 2021

Dye Hayes van Rinia

M, #10171, b. about 1495, d. 1557

Parents

Biography

Dye Hayes van Rinia was born about 1495. He died in 1557.
Dye Hayes van Rinia has reference number 10302.
Last Edited11 October 2021

Baerthje de Vos

F, #10172

Family: Dye Hayes van Rinia (b. about 1495, d. 1557)

DaughterAthke Dyes van Rinia+

Biography

Baerthje de Vos has reference number 10303.
Last Edited11 October 2021

Athke Dyes van Rinia

F, #10173

Parents

FatherDye Hayes van Rinia (b. about 1495, d. 1557)
MotherBaerthje de Vos

Family: Hette Piers (d. 4 February 1574)

SonDye Hettes Domna

Biography

Athke Dyes van Rinia has reference number 10304.
Last Edited11 October 2021

Hette Piers

M, #10174, d. 4 February 1574

Biography

Hette Piers died on 4 February 1574.
Hette Piers has reference number 10305.
Last Edited11 October 2021

Dye Hettes Domna

M, #10175

Parents

FatherHette Piers (d. 4 February 1574)
MotherAthke Dyes van Rinia

Biography

Dye Hettes Domna has reference number 10306.
Last Edited11 October 2021