Holkema Family Tree

Doe't pake nog feint wie......

Person Page 43

Salomon Jans

M, #1051

Biography

Salomon Jans was born in Harlingen. He and Grietje Jacobs were married on 27 April 1650 in Harlingen.
Salomon Jans has reference number 1057. Salomon Jans was a Grootschipper en havenmeester.
Last Edited11 October 2021

Grietje Jacobs

F, #1052

Biography

Salomon Jans and Grietje Jacobs were married on 27 April 1650 in Harlingen.
Grietje Jacobs has reference number 1058.
Last Edited11 October 2021

Claes Igrams van Achlum

M, #1053, b. about 1602

Biography

Claes Igrams van Achlum was born about 1602. He and Antje Jans were married on 6 July 1628 in Leeuwarden.
Claes Igrams van Achlum has reference number 1059. Claes Igrams van Achlum was Goudsmidsleerling en kamerbode Staten van Friesland.
Last Edited11 October 2021

Antje Jans

F, #1054

Family: Claes Igrams van Achlum (b. about 1602)

SonIgram Claesens van Achlum+ (b. 1629)

Biography

Claes Igrams van Achlum and Antje Jans were married on 6 July 1628 in Leeuwarden.
Antje Jans has reference number 1060.
Last Edited11 October 2021

Dirck van Vierssen

M, #1055

Family: Jantgen Cornelis Buttinga

DaughterSara van Vierssen+ (b. 1631, d. 1689)

Biography

Dirck van Vierssen and Jantgen Cornelis Buttinga were married on 25 June 1615 in Leeuwarden.
Dirck van Vierssen has reference number 1061. Dirck van Vierssen was a zijdenlakenkoper, schrijver, kamerbode 1644-1653.
Last Edited11 October 2021

Jantgen Cornelis Buttinga

F, #1056

Family: Dirck van Vierssen

DaughterSara van Vierssen+ (b. 1631, d. 1689)

Biography

Dirck van Vierssen and Jantgen Cornelis Buttinga were married on 25 June 1615 in Leeuwarden.
Jantgen Cornelis Buttinga has reference number 1062.
Last Edited11 October 2021

Sybren Jans

M, #1057

Biography

Sybren Jans and Yts Foockes were married before 1647.
Sybren Jans has reference number 1063. Sybren Jans was an Eigenerfde te Eestrum 1612-1646.
Last Edited11 October 2021

Yts Foockes

F, #1058

Biography

Sybren Jans and Yts Foockes were married before 1647.
Yts Foockes has reference number 1064.
Last Edited11 October 2021

Uwe Jans

M, #1059

Family: Wyck Folkerts

DaughterWyk Ouwes+

Biography

Uwe Jans has reference number 1065. Uwe Jans was an Eigenerfde en dorpsrechter te Suameer.
Last Edited11 October 2021

Wyck Folkerts

F, #1060

Family: Uwe Jans

DaughterWyk Ouwes+

Biography

Wyck Folkerts has reference number 1066.
Last Edited11 October 2021

Nanne Anes

M, #1061, d. before 1670

Family: Kerstien Clases (d. 7 November 1689)

SonAene Nannes+ (b. 1640, d. 16 June 1693)

Biography

Nanne Anes was born in Lemmer. He and Kerstien Clases were married on 14 July 1639 in Lemmer. Nanne Anes died before 1670.
Nanne Anes has reference number 1067.
Last Edited11 October 2021

Kerstien Clases

F, #1062, d. 7 November 1689

Family: Nanne Anes (d. before 1670)

SonAene Nannes+ (b. 1640, d. 16 June 1693)

Biography

Kerstien Clases was born in Lemmer. Nanne Anes and Kerstien Clases were married on 14 July 1639 in Lemmer. She died on 7 November 1689 in Lemmer.
Kerstien Clases has reference number 1068.
Last Edited11 October 2021

Jaen Feddes

M, #1063, b. about 1600, d. about 1678

Family: Pyttie Jans

SonJan Janes van Slooten+ (b. 1643, d. 6 June 1701)

Biography

Jaen Feddes was born about 1600 in Sloten. He and Pyttie Jans were married on 22 July 1638 in Harlingen. Jaen Feddes died about 1678 in Harlingen.
Jaen Feddes has reference number 1069. Jaen Feddes was a veerschipper.
Last Edited11 October 2021

Pyttie Jans

F, #1064

Family: Jaen Feddes (b. about 1600, d. about 1678)

SonJan Janes van Slooten+ (b. 1643, d. 6 June 1701)

Biography

Jaen Feddes and Pyttie Jans were married on 22 July 1638 in Harlingen.
Pyttie Jans has reference number 1070.
Last Edited11 October 2021

Heere Symens

M, #1065, b. 1597, d. 2 March 1657

Family: Bootje Jans (d. 10 March 1671)

DaughterElske Heeres Coster+ (b. 1642)

Biography

Heere Symens was born in 1597. He died on 2 March 1657 at age ~60 in Harlingen.
Heere Symens has reference number 1071. Heere Symens was a makelaar.
Last Edited11 October 2021

Bootje Jans

F, #1066, d. 10 March 1671

Family: Heere Symens (b. 1597, d. 2 March 1657)

DaughterElske Heeres Coster+ (b. 1642)

Biography

Bootje Jans died on 10 March 1671 in Harlingen.
Bootje Jans has reference number 1072.
Last Edited11 October 2021

Obbe Hansen

M, #1067

Family: Jancke Lamberts

SonHans Obbes Broersma+ (b. 1637, d. before 1683)

Biography

Obbe Hansen was born in joure. He and Jancke Lamberts were married on 11 December 1636 in Leeuwarden.
Obbe Hansen has reference number 1073. Obbe Hansen was a Timmerman.
Last Edited11 October 2021

Jancke Lamberts

F, #1068

Family: Obbe Hansen

SonHans Obbes Broersma+ (b. 1637, d. before 1683)

Biography

Obbe Hansen and Jancke Lamberts were married on 11 December 1636 in Leeuwarden.
Jancke Lamberts has reference number 1074.
Last Edited11 October 2021

Ids Holkema

M, #1069, b. 24 July 1891

Parents

FatherJob Holkema (b. 10 June 1849, d. 6 June 1939)
MotherFroukje Boonstra (b. 8 July 1854, d. 6 May 1945)

Biography

Ids Holkema was born on 24 July 1891 in Lemmer.
Ids Holkema has reference number 1075.
Last Edited11 October 2021

Douwe Oenes Holckema

M, #1070, b. about 1554, d. 1586

Parents

FatherOene (Jetses?) Holckema (b. about 1505)

Biography

Douwe Oenes Holckema was born about 1554. He died in 1586 in Steenwijk.
Douwe Oenes Holckema was also known as Dominicus Onis Holckema. Een bewijs dat Douwe, Jetse en Meynert broers van elkaar zijn is (nog) niet geleverd. He has reference number 1076. Douwe Oenes Holckema was a Pastoor te Goingarijp 1584.
Last Edited11 October 2021

Auke Stam van Napjus

M, #1071, b. 1795, d. 23 July 1857

Parents

FatherHayo Eelkes Napjus
MotherGrietje Stam (d. 26 October 1842)

Family: Imke Rienstra (b. 1799, d. 21 June 1879)

SonHayo Eelke Napjus (b. 7 April 1828)
DaughterPetrus van Napjus (b. 22 December 1829, d. 20 July 1833)
DaughterIJnske Napjes Napjus (b. 17 December 1834)
SonPetrus van Napjus (b. 20 May 1838, d. 12 November 1838)
SonPetrus Napjus (b. 20 May 1840, d. 12 August 1841)
DaughterCatharina Hayona Napjus+ (b. 18 February 1843)

Biography

Auke Stam van Napjus was born in 1795. He and Imke Rienstra were married on 22 March 1827 in Sneek. Auke Stam van Napjus died on 23 July 1857 at age ~62 in Sneek.
Auke Stam van Nabjus leed aan toevallen en is niet oud geworden.

De geschiedenis van het pand Kleinzand

SNEEK Vanaf 1690, toen het huis met de trapgevel op de hoek van het Kleinzand ingrijpend vernieuwd werd bleef het lange tijd eigendom van families die aan elkaar verwant waren: Roomskatholieke families van zaken- en ambachtslieden. Sinds 1761 werd het door FoIkert Crasburg en zijn wouw Gerbrig Joustra verhuurd, eerst aan de zilversmid Obbe Ydema en later aan Zweitse Molynus.
Na de dood van zijn vrouw in 1781 behield Crasburg het huis in beheer tot 1802. Toen verkocht hij "een zekere deftige wel ter neering Staande Huisinge Cum Annexis staande en gelegen op 't Kleinzand ten gemelden Stede. tegenwoordig bij de Old Scheper Ruurd Radersma wordende bewoond". Als naastliggers werden genoemd Oeph Claazes ten oosten en Maartje Wybes Wouters ten noorden, terwijl ten zuiden en westen de straten gelegen waren. Het huis werd voor ƒ2475-1-0 gekocht door Romke Romkes de jongh. gesterki door zijn vader Romke Oenes de Jongh.
Uit het archiefmateriaal uit bet begin van de l9de eeuw blijkt dat bet hoekpand in 1815 eigendom is van de zilversmid Petrus Rienstra. Hij is de zoon van een andere Sneker zilversmid, Jan Rienstra. Evenals zijn vader had hij een flink bedrijf. Zijn werk ontstond tussen 1798, bet jaar waarin hij de meesterproef aflegde en het jaar 1844, toen hij zijn bedrijf beëindigde. Uit bet register van de keurkamer Sneek blijkt bijvoorbeeld dat hij in 1809 van de twaalf in Sneek gevestigde zilversmeden de grootste productie had. Tot de werken die hij toen ter keuring aanbood behoorden maar liefst 804 oorijzers. maar onder andere ook vier zweepbeslagen en drie scbeerbouten, die wel als prijzen voor harddraverijen en zeil wedstrijden gediend zullen hebben. Ult de stedelijke administratie van Sneek blijft dat hij in 1809 een van de zwepen aan bet stadsbestuur leverde voor ƒ 113,-.
UitbreidingDe zaken gingen Petrus Rienstra blijkbaar zo goed dat hij in 1816 over ging tot aankoop van bet aangrenzende pand aan de Gedempte Poortezijlen, bet huis dat voor 1690 als achterhuis al bij bet hoekbuis bad gehoord. We zagen reeds eerder dat bet omstreeks 1700 eigendom was van de stadsbode Petrus Zijlstra, die bet verhuurde aan Jan Balkbout, ,"turfdrager en opsigter bij bet vallaat bij en aan de Potterzijl". In de loop van de 18de eeuw kwam bet huisje in bezit van Janneke Siccama, weduwe van de dominee van Lekkum, Martinus Swarte. Ze verkocht bet in 1747 voor 228 goudguldens en 7 stuivers (een goudgulden telde 28 stuivers).Koper van de "Huisinge met sijn erff en geregtigheit Cum Annexis, staande einde gelegen tussen de ZijIen" werd Wybe Wouters lid van het bekende Doopsgezin- de koopmansgeslacht, dat in de l8de eeuw in Sneek tot grote rijkdom kwam. Het huisje werd verhuurd aan Dirk AIberts, waarover in 1748 in een belastingkohier wordt opgemerkt: ,"Windt de kost en niet meer". Twee ongehuwde kinderen van Wybe Wouters, namelijk Martje en Dirk erfden het huisje en na de dood van de Langstlevende. Martje Wybes Wouters, in 1806 zullen haar erfgenamen het hebben verkocht aan Haring Wiersma, wiens weduwe het in 1816 overdroeg aan de zilversmid Petrus Rienstra, die zo gelegenheid kreeg zijn zaak uit te breiden.Verbouwing in 1818Bij de recente restauratiewerkzaamheden kwamen in het achterste deel van Kleinzand 1 weg getimmerde balken te voorschijn en daarop stonden in krijt aantekeningen, die de zoon van Petrus Rienstra gemaakt moet hebben: "1818 De 30 July deze Balk geleid". "J. P. Rienstra 1818 dito en Jan Rienstra 1818". Hieruit blijkt wel duidelijk dat de verbouwing in 1818 heeft plaatsgevonden. Het is zeker waarschijnlijk dat toen ook de voorgevel is vernieuwd. Deze behield wel de toen reeds ouderwetse trapvormige bekroning, maar de pui werd gewijzigd: de vensters kregen een roedeverdeling met ruitjes van vrij grote maat, groter dan in de vensters op de
verdieping Ook kwam er een deurpartij in de Empirestijl van het begin van de l9de eeuw. De omlijsting van de deur is verwant aan die van bet voor Auke Tjommes Stam gebouwde herenhuis Singel 84 (nu Brandsma) en aan die van de winkel van de Weduwe Joustra aan Kleinzand 32 uit 1829. De deur is een zogenaamde Porte-brisée Gelukkig is bij de vernieuwing van de dubbele deuren de gesneden lijst met eikenloof herplaats Zo'n lijst is ook nog te vinden op de deur voor bet gerechtsgebouw. Het lijkt waarschijnlijk dat in 1818 boven de deur van het glasvenster een gesneden bovenlicht was geplaatst De verbouwing van bet huis op de hoek van het Kleinzand en de vereniging met bet pandje aan de Poortezijlen zullen meegebracht hebben dat de mogelijk nog bestaan hebben de eenheid in hel metselwerk werd verstoord. Toch geloven wij niet dat toen de pleisterlaag reeds werd aangebracht; die moet uit bet einde van de 19de eeuw dateren Petrus Rienstra woonde met zijn vrouw Ynskje Schotanus voor: achter was de werkplaats en die werd nog voor 1830 uitgebreid met een daarachter gelegen geheel inpandig bouwwerk achter Kleinzand 3 en 5. Daarbij lag ook een bleek.
FamilielevenIn 1855 overleed Petrus Rienstra, zijn vrouw Ynskje Schotanus stief in 1864. Toen had haar reeds weduwe geworden dochter al enige laren bij haar gewoond. Het was lmke Petrus Rienstra, die in 1827 was gehuwd met de aan het Grootzand gevestigde Auke Stam van Nabjus. Toen Imkje bij haar moeder op de hoek van het Kleinzand kwam wonen waren twee dochters, Ynskje en Catharina Hayona Nabjus. nog bij haar thuis. Over haar gezinsleven staat iets in een brief die wij in 1980 kregen van mevrouw Catharina Hayona de Groot-Brugmans Ult Zeist. Zij ontving de brief in 1972 van haar zuster Grietje AIingh Brugmans1 die haar op haar ziekbed wilde opmonteren door herinneringen op te halen aan Sneker faznilie1eden
Ze schreef: .,Op de kruising van het Kleinzand en de toe" nog ongedempte Poortezijlen stond en staat nog steeds her witte huis met de trapgevel waarin Imke Rienstra woonde.
De goud- en zilverkashouder Petrus Rienstra overleed in 1855 in zijn huis op de hoek van het Kleinzand. Zijn weduwe Ynskje Schotanus bleef maar weinige jaren alleen. Haar dochter Imke, in 1857 weduwe geworden van de horlogemaker Auke Stam van Napjus, trok bij haar in met twee dochters, Ynskje en Catharina Hayona.
In 1864 overleed grootmoeder Ynske Rienstra-Schotanus en kleindochter Catharina Hayona Napjus vertrok in 1867, na haar huwelijk met de spiegelfabrikant Izaäk Johannes Brugmans, naar Groningen. Moeder Imke Rienstra en dochter Ynskje Napjus bleven met z'n tweeëën achter. Toen de moeder in 1879 overleed, wilde de ongehuwd gebleven Ynskje niet in Sneek blijven; ze vertrok naar Groningen.

Het huis met de trapgevel op de hoek van het Kleinzand werd nog in hetzelfde jaar 1879 gekocht door de koopman Arend Wytzes Stam, die zelf op Singel 34 (vroeger garage Loots) woonde.

Arend Wytzes Stam was gehuwd met Helena Feenstra, de weduwe van de houthandelaar Tjalling Teetzes Gongryp. Met zijn stiefzonen dreef hij een stoomzagerij aan de Houkesloot. Zijn dochter Akke, in 1851 uit het huwelijk met Helena Feenstra geboren, verloor haar hart aan de uit Groningen afkomstige jurist Mr. Carel Christiaan Paehlig, die in 1877 leraar in de staatswetenschappen werd aan de Sneker Hogere Burgerschool.
Auke Stam van Napjus has reference number 1078. Auke Stam van Napjus was a Horlogemaker. He was baptized on 10 December 1795 in Sneek.
Last Edited11 October 2021

Imke Rienstra

F, #1072, b. 1799, d. 21 June 1879

Parents

FatherPetrus Jans Rienstra (b. 26 August 1773, d. 1855)
MotherYnskje Berends Schotanus (d. 1864)

Family: Auke Stam van Napjus (b. 1795, d. 23 July 1857)

SonHayo Eelke Napjus (b. 7 April 1828)
DaughterPetrus van Napjus (b. 22 December 1829, d. 20 July 1833)
DaughterIJnske Napjes Napjus (b. 17 December 1834)
SonPetrus van Napjus (b. 20 May 1838, d. 12 November 1838)
SonPetrus Napjus (b. 20 May 1840, d. 12 August 1841)
DaughterCatharina Hayona Napjus+ (b. 18 February 1843)

Biography

Imke Rienstra was born in 1799 in Sneek. Auke Stam van Napjus and Imke Rienstra were married on 22 March 1827 in Sneek. She died on 21 June 1879 at age ~80 in Sneek.
Voor zij weduwe werd woonde Imke aan her Grootzand op de hoek van wat nu nog de "Napjussteeg" heet en waar haar man zijn kleermakerij" had. In dat huis waren ook hun kinderen geboren.
Op de kruising van het Kleinzand en de toe" nog ongedempte Poortezijlen stond en staat nog steeds her witte huis met de trapgevel waarin Imke Rienstra woonde. Ze
was een goudsmidsdochter, geboren in 1799 en de tweede vrouw van Auke Stam van Nabjus.
Zij had een wat stroeve Friese natuur met weinig geneigdheid tot lachen. Plicht en werkzaamheid behoorden tot haar grondbeginselen vandaar dat Imke al in de kakstoel zat te breien.
Na de dood van haar man verhuisde lmke naar het huis met de trapgevel op het Kleinzand waar oom Hajo en vader als kleine jongens vaak hebben gelogeerd. De "mooie" kamer voor aan de straat werd, gelijk toenmaals het gebruik was niet bewoond. Men huisde in de niet ongezellige kelderkamer, waarvan de ramen halfweg de grond kwamen. Aan de wand hingen vermanend de portretten van Luther en Calvijn opdat men niet één stap bezijden het pad van bet rechte geloof zou wagen. Die gedachte kwam bij overgroot- moeder overigens niet op. Zondags ging zij drie keer naar de kerk vergezeld van haar dochters, die dan over hun crinolines de fraaie doeken droegen met een waarvan nog mijn fauteuil is bekleed. Koude voeten hoefde men in de kerk niet te hebben want de stovenzetter informeerde steeds vriendelijk: "Is er ook een van de frouwlju die nog een kooltsje hè wu?"
'S-Morgens passeerde langs de Poortezijlen de melkboer in zijn schuit, leverde zijn melk bij de kelderkamer af en informeerde dan steeds belangstellend naar de ".litze ben" (oom Hajo en vader). En daarmee houdt dan mijn kennis van het leven in het huis op het Kleinzand op".

Website Stamboom Rienstra: http://home.hccnet.nl/j.rienstra/riengen.htm.
Imke Rienstra has reference number 1079. She was baptized on 19 August 1799 in Sneek.
Last Edited11 October 2021

Petrus Jans Rienstra

M, #1073, b. 26 August 1773, d. 1855

Parents

FatherJan Pieters Rienstra (b. 8 May 1745, d. 9 November 1855)
MotherImke Bouma (b. 1 April 1750, d. 1784)

Family: Ynskje Berends Schotanus (d. 1864)

DaughterImke Rienstra+ (b. 1799, d. 21 June 1879)
SonJan Rienstra (b. 24 March 1801)
DaughterSjoerdje Postema van Rienstra (b. 24 June 1804)
SonBerend Rienstra (b. 22 May 1808)

Biography

Petrus Jans Rienstra was born on 26 August 1773 in Sneek. He died in 1855 at age ~82 in Sneek.
Petrus Jans Rienstra has reference number 1080. He was baptized on 2 September 1773 in Sneek.
Last Edited11 October 2021

Ynskje Berends Schotanus

F, #1074, d. 1864

Family: Petrus Jans Rienstra (b. 26 August 1773, d. 1855)

DaughterImke Rienstra+ (b. 1799, d. 21 June 1879)
SonJan Rienstra (b. 24 March 1801)
DaughterSjoerdje Postema van Rienstra (b. 24 June 1804)
SonBerend Rienstra (b. 22 May 1808)

Biography

Ynskje Berends Schotanus died in 1864.
Ynskje Berends Schotanus has reference number 1081.
Last Edited11 October 2021

Jeltje Spoor

F, #1075

Family: Teeke Tuinstra

DaughterBeertje Tuinstra+ (b. 20 December 1863)

Biography

Jeltje Spoor has reference number 1082.
Last Edited11 October 2021