Holkema Family Tree

Doe't pake nog feint wie......

Person Page 1,073

Jeltje Kemker

F, #26801, b. 1895

Parents

FatherJohan Kemker (b. 1867)
MotherGelland Tjerks Dokkum (b. 1871)

Family: Reitze Foppes Vrolijk (b. 1894)

SonFoppe Reitzes Vrolijk+ (b. 12 November 1934)

Biography

Jeltje Kemker was born in 1895 in Workum. Reitze Foppes Vrolijk and Jeltje Kemker were married on 23 December 1916 in Wymbritsradeel.
Jeltje Kemker has reference number 27286.
Last Edited11 October 2021

Johan Kemker

M, #26802, b. 1867

Family: Gelland Tjerks Dokkum (b. 1871)

DaughterJeltje Kemker+ (b. 1895)

Biography

Johan Kemker was born in 1867 in Workum.
Johan Kemker has reference number 27287.
Last Edited11 October 2021

Gelland Tjerks Dokkum

F, #26803, b. 1871

Parents

Family: Johan Kemker (b. 1867)

DaughterJeltje Kemker+ (b. 1895)

Biography

Gelland Tjerks Dokkum was born in 1871 in Workum.
Gelland Tjerks Dokkum has reference number 27288.
Last Edited11 October 2021

Foppe Reitjes Vrolijk

M, #26804, b. 1860

Parents

FatherReitje Foppes Vrolijk (b. 1837)
MotherTrijntje Lolkes Smid (b. 1836)

Family: Grietje Feddes (b. 1862)

SonReitze Foppes Vrolijk+ (b. 1894)

Biography

Foppe Reitjes Vrolijk was born in 1860 in Hindelopen. He and Grietje Feddes were married on 8 June 1884 in Hindelopen.
Foppe Reitjes Vrolijk has reference number 27289.
Last Edited11 October 2021

Grietje Feddes

F, #26805, b. 1862

Parents

Family: Foppe Reitjes Vrolijk (b. 1860)

SonReitze Foppes Vrolijk+ (b. 1894)

Biography

Grietje Feddes was born in 1862 in Hindelopen. Foppe Reitjes Vrolijk and Grietje Feddes were married on 8 June 1884 in Hindelopen.
Grietje Feddes has reference number 27290.
Last Edited11 October 2021

Ype Feddes

M, #26806

Family: Aukje Jans Glashouwer

DaughterGrietje Feddes+ (b. 1862)

Biography

Ype Feddes has reference number 27291.
Last Edited11 October 2021

Aukje Jans Glashouwer

F, #26807

Family: Ype Feddes

DaughterGrietje Feddes+ (b. 1862)

Biography

Aukje Jans Glashouwer has reference number 27292.
Last Edited11 October 2021

Reitje Foppes Vrolijk

M, #26808, b. 1837

Parents

FatherFoppe Franses Vrolijk (b. 1790)
MotherBeytz Reytzes Douwes (b. 1796)

Family: Trijntje Lolkes Smid (b. 1836)

SonFoppe Reitjes Vrolijk+ (b. 1860)

Biography

Reitje Foppes Vrolijk was born in 1837 in Hindelopen. He and Trijntje Lolkes Smid were married on 28 August 1859 in Hindelopen.
Reitje Foppes Vrolijk has reference number 27293.
Last Edited11 October 2021

Trijntje Lolkes Smid

F, #26809, b. 1836

Parents

Family: Reitje Foppes Vrolijk (b. 1837)

SonFoppe Reitjes Vrolijk+ (b. 1860)

Biography

Trijntje Lolkes Smid was born in 1836 in Hindelopen. Reitje Foppes Vrolijk and Trijntje Lolkes Smid were married on 28 August 1859 in Hindelopen.
Trijntje Lolkes Smid has reference number 27294.
Last Edited11 October 2021

Foppe Franses Vrolijk

M, #26810, b. 1790

Parents

FatherFrans Hendriks Vrolijk (b. 1764, d. 1833)
MotherEster Yntjes Wybrands (b. 1765, d. 1831)

Family: Beytz Reytzes Douwes (b. 1796)

SonReitje Foppes Vrolijk+ (b. 1837)

Biography

Foppe Franses Vrolijk was born in 1790 in Hindelopen. He and Beytz Reytzes Douwes were married on 6 May 1818 in Hindelopen. Foppe Franses Vrolijk and Ank Kool Fekkes were married in 1848.
Wolfabrikant te Hindeloopen

Foppe Franzes Vrolijk, koopman te Hindeloopen.
Foppe Franses Vrolijk has reference number 27295.
Last Edited11 October 2021

Beytz Reytzes Douwes

F, #26811, b. 1796

Parents

Family: Foppe Franses Vrolijk (b. 1790)

SonReitje Foppes Vrolijk+ (b. 1837)

Biography

Beytz Reytzes Douwes was born in 1796 in Hindelopen. Foppe Franses Vrolijk and Beytz Reytzes Douwes were married on 6 May 1818 in Hindelopen.
Beytz Reytzes Douwes has reference number 27296.
Last Edited11 October 2021

Lolke Jelles Smid

M, #26812

Biography

Lolke Jelles Smid has reference number 27297.
Last Edited11 October 2021

Antke Alberts Broodwinner

F, #26813

Family: Lolke Jelles Smid

DaughterTrijntje Lolkes Smid+ (b. 1836)

Biography

Antke Alberts Broodwinner has reference number 27298.
Last Edited11 October 2021

Frans Hendriks Vrolijk

M, #26814, b. 1764, d. 1833

Parents

Family: Ester Yntjes Wybrands (b. 1765, d. 1831)

DaughterDirkjen Franses Vrolijk (b. 1786)
DaughterEl Franses Vrolijk (b. 1790)
SonFoppe Franses Vrolijk+ (b. 1790)
SonHendrik Franses Vrolijk (b. 1792)
SonJelmer Franses Vrolijk (b. 1804)
DaughterSymen Franses Vrolijk (b. 1807)

Biography

Frans Hendriks Vrolijk was born in 1764. He died in 1833 at age ~69.
Had een wolkammerij ,blauw ververij

1815 Bolsward, notaris T. Canter Visscher
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een coffeschip te Makkum, koopsom fl. 2965
- Frans Hendriks Vrolijk te Hindeloopen, verkoper
- Jeye Wiggerts Wiggers te Makkum, koper

Bron : Tresoar
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 19002
Repertoirenr.: 12 en 14 d.d. 11 december 1815

1834 Workum, notaris H.L. Nilant
Boedelscheiding
Betreft de scheiding van 2 huizen en erven en een pakhuis te Hindeloopen,
waarde fl. 2400
- Frans Hendriks Vrolijk, in leven gehuwd met wijlen Ester Yntjes Wybrands,
beiden als erflater; beiden in leven woonachtig te Hindeloopen
- Foppe Franses Vrolijk te Hindeloopen, erfgenaam
- Hendrik Franses Vrolijk te Hindeloopen, erfgenaam
- Symen Franses Vrolijk te Hindeloopen, erfgenaam
- Dirkjen Franses Vrolijk te Makkum, erfgenaam
- De minderjarige kinderen van wijlen Johannes Baumach, in leven gehuwd met
wijlen Wybren Yges de Jong, erfgenamen.
Frans Hendriks Vrolijk has reference number 27299.
Last Edited11 October 2021

Ester Yntjes Wybrands

F, #26815, b. 1765, d. 1831

Parents

FatherYntje Wybrens Wybrands (b. 1742, d. 1824)
MotherDirkjen Foppes (b. 1743)

Family: Frans Hendriks Vrolijk (b. 1764, d. 1833)

DaughterDirkjen Franses Vrolijk (b. 1786)
DaughterEl Franses Vrolijk (b. 1790)
SonFoppe Franses Vrolijk+ (b. 1790)
SonHendrik Franses Vrolijk (b. 1792)
SonJelmer Franses Vrolijk (b. 1804)
DaughterSymen Franses Vrolijk (b. 1807)

Biography

Ester Yntjes Wybrands was born in 1765. She died in 1831 at age ~66.
Ester Yntjes Wybrands has reference number 27300.
Last Edited11 October 2021

Reitje Douwes

M, #26816

Family: Fok Luikes

DaughterBeytz Reytzes Douwes+ (b. 1796)

Biography

Reitje Douwes has reference number 27301.
Last Edited11 October 2021

Fok Luikes

F, #26817

Family: Reitje Douwes

DaughterBeytz Reytzes Douwes+ (b. 1796)

Biography

Fok Luikes has reference number 27302.
Last Edited11 October 2021

Hendrik Franses Vrolijk

M, #26818, b. 1792

Parents

FatherFrans Hendriks Vrolijk (b. 1764, d. 1833)
MotherEster Yntjes Wybrands (b. 1765, d. 1831)

Biography

Hendrik Franses Vrolijk was born in 1792. He and Jantjen Hessels Legen were married in 1813. Hendrik Franses Vrolijk and Lol Kool Pieters Heyes were married in 1824. Hendrik Franses Vrolijk and Gerritje Meerstad were married in 1849.
Boer/landbouwer

Hendrik Franzes Vrolijk, raadslid te Hindeloopen

Hendrik Franzes Vrolijk, landeigenaar te Hindeloopen

Hendrik Franses Vrolijk, koopman te Hindeloopen.
Hendrik Franses Vrolijk has reference number 27303.
Last Edited11 October 2021

Dirkjen Franses Vrolijk

F, #26819, b. 1786

Parents

FatherFrans Hendriks Vrolijk (b. 1764, d. 1833)
MotherEster Yntjes Wybrands (b. 1765, d. 1831)

Biography

Dirkjen Franses Vrolijk was born in 1786.
Dirkjen Franses Vrolijk has reference number 27304.
Last Edited11 October 2021

El Franses Vrolijk

F, #26820, b. 1790

Parents

FatherFrans Hendriks Vrolijk (b. 1764, d. 1833)
MotherEster Yntjes Wybrands (b. 1765, d. 1831)

Biography

El Franses Vrolijk was born in 1790.
El Franses Vrolijk has reference number 27305.
Last Edited11 October 2021

Jelmer Franses Vrolijk

M, #26821, b. 1804

Parents

FatherFrans Hendriks Vrolijk (b. 1764, d. 1833)
MotherEster Yntjes Wybrands (b. 1765, d. 1831)

Biography

Jelmer Franses Vrolijk was born in 1804.
Jelmer Franses Vrolijk has reference number 27306.
Last Edited11 October 2021

Symen Franses Vrolijk

F, #26822, b. 1807

Parents

FatherFrans Hendriks Vrolijk (b. 1764, d. 1833)
MotherEster Yntjes Wybrands (b. 1765, d. 1831)

Biography

Symen Franses Vrolijk was born in 1807.
Symen Franses Vrolijk has reference number 27307.
Last Edited11 October 2021

Hendrik Franses Vrolijk

M, #26823

Family: Gerbren Wiebes

SonFrans Hendriks Vrolijk+ (b. 1764, d. 1833)

Biography

Hendrik Franses Vrolijk and Gerbren Wiebes were married in 1756 in Hindelopen.
Hendrik Franses Vrolijk has reference number 27308.
Last Edited11 October 2021

Gerbren Wiebes

F, #26824

Family: Hendrik Franses Vrolijk

SonFrans Hendriks Vrolijk+ (b. 1764, d. 1833)

Biography

Hendrik Franses Vrolijk and Gerbren Wiebes were married in 1756 in Hindelopen.
Gerbren Wiebes has reference number 27309.
Last Edited11 October 2021

Ank Kool Fekkes

F, #26825

Biography

Foppe Franses Vrolijk and Ank Kool Fekkes were married in 1848.
Ank Kool Fekkes has reference number 27310.
Last Edited11 October 2021