Family Tree Holkema

Doe' t pake nog feint wie................

Person Page 21

Jetse (Oenes?) Holckema

M, #501, b. about 1530

Parents

FatherOene (Jetses?) Holckema (b. about 1505)

Family: Anna

SonGijsbert Jetses Holckema+ (b. 1550, d. 1593)

Biography

Jetse (Oenes?) Holckema was born about 1530.
In hoeverre Jetse en Jacob de naam Holkema reeds hadden dan wel dat deze naam later werd aangenomen is niet bekend (ze werd voor het eerst vermeld gevonden bij de achterkleinkinderen van Gijsbert Jetses). Wel bestond de naam Holkema als familienaam reeds veel langer, maar het is niet vast te stellen of bovengenoemde Jetse, zijn zoon Gijsbert Jetses enz. daarvan afstammen.

In een oud geschiedenisboek, n.l “Chroniek van Vriesland” van P. Winsemius, uitgegeven in 1622, wordt nl. melding gemaakt van Holkema’s, die eind 12e, resp. begin 13e eeuw ten zuiden van Texel veel grond bezaten.
Mede doordat deze Holkema’s (en waarschijnlijk ook anderen) afwateringen door de duinen hadden gegraven om de overlast van het door de rivieren (IJssel en Vlie) aangevoerde water kwijt te raken, werd bij een zware storm veel land weggeslagen of onder water gezet. Waarschijnlijk hebben die Holkema’s daarbij veel van heb bezit verloren. Nadat in 1268 ook nog een stins van de Holkema’s op Vlieland bij een plundering ten onder was gegaan (weer volgens bovengenoemde geschiedschrijver) weten we niet waar de Holkema’s toen gebleven zijn. Dat ze zich in het westen van Friesland gevestigd hebben is echter zeer wel mogelijk, temeer daar later bij Midlum (bij Harlingen) nog een Holkema-stins zou hebben gestaan (aardrijkskundig woordenboek van 1844)

De geslachtsnaam Holkema zou een afgeleide kunnen zijn van de Holckstre Saete te Midlum.
In het register van aanbreng van 1511 deel 3 s 288 op 1546 vinden we het volgende:
""Haye Pieterzoon heeft ons schriftelijcken aangegeven ende bij zijnnen eede verclairt te gebruijcken Holckstre Saete mijt die principail holcke dair thuijs op staet 't welck is die groote holck ende mijttet saetlandt rondt om 't huijs ende fenne op die zijde van 't huijs ende hooch camp bij litke holck ende litke holck selven""
Voorts vinden we in ""Rekken oer it boekjier 1606/1607 fan de
ûntfanger-generaal fan de kleasteropkomsten yn Fryslân,
Joannes Henrici Rhala
útjûn troch P . Nieuwland en J.A . Mol "" een Sybe Hommes te Midlum:

Sybe Hommes op Holcke erffgen. 55 pond., daervan die 25
pond. à 32 st. ende die 30 à 30 st., fc. 8

De eenheden zijn: fc. facit; pond. pûnsmiet (± 0,36 hektare; 240 st. stoer(en)

MIDLUM, weleer ook Midlama genoemd en in een bul van Paus Innocentius II, onder den naam van Mitlinge voorkomende, d., prov Friesland, kw. Westergoo, griet. Franekeradeel, arr. en 5 1/2 u. W. van Leeuwarden, kant. en 1/2 u. O. van Harlingen. Men telt er, met de uitgebreide Koningsbuurt, 56 h. en 620 inw., die meest hun bestaan vinden in den landbouw, hebbende men er zeer voortreffelijke landerijen en zeer hooge en vruchtbare terplanden. Ook zijn er zes tigchelwerken, twee kalkovens en twee houtzaagmolens.
Door de buurt van dit dorp loopt de weg van Harlingen naar Franeker en Leeuwarden, doorgaans de Witte-Weg genoemd, nu vervangen door den straatweg en door het behoor van het dorp ook een gedeelte van de vaart tusschen die beide steden, waardoor dit dorp veel doortogt heeft.
De Herv., die er 550 in getal zijn, onder welke 100 Ledematen, maken eene gen. uit, die tot de klass. en ring van Harlingen behoort. De eerste, die er in deze gem. het leeraarambt heeft waargenomen, is geweest Albertus Hesselius Reen, die er in 1573 Priester was en na de Reformatie hier de Hervormde leer gepredikt heeft. Waneer hij overleden of vertrokken is, vindt men niet opgetekend; maar in 1605 stond hier reeds Hesselius Alberti, die vermoedelijk zijn zoon was, en in 1607 ook de vakante gemeente van Pietersbierum bediende. Hij stond nog in 1611 te Midlum, doch moest in het jaar 1612 of 1615 overleden of vertrokken zijn; want in het laatstgenoemde jaar Christoforus Hardenbergius van Schingen herwaarts beroepen. Onder de later hier gestaan hebbende Leeraren verdienen melding Joannes a Mark, die hier in 1675 in dienst kwam en in het volgende jaar als Hoogleeraar in de Godgeleerdheid te Groningen en van daar naar Leyden vertrok, alwaar hij den 30 Januarij 1731 overleed, en Johannes van der Waeijen, die hier in het jaar 1700 in dienst kwam en in Maart 1702, als buitengewoon Hoogleeraar in de godgeleerdheid, naar Franeker beroepen werd, waar hij gewoon Hoogleeraar werd in 1704 en † den 9 Dec. 1716. De kerk, welke op eene hooge terp staat, en vóór de Reformatie aan den H. Nicolaas was toegewijd, bragt den Pastoor jaarlijks 100 goudgulden (150 guld.) op, en aan den Proost van St. Janskerk moest men 8 schilden (18 guld.) betalen. Deze kerk, een langwerpig vierkant gebouw, heeft een netten predikstoel aan het oosteinde en de kosterij ten N., uit welke een ingang in de kerk in. Zij is van een fraai orgel voorzien, hetwelk door onderlinge bijdragen der gemeenteleden gemeenschappelijk bekostigd en den 4 Februarij 1812 is ingewijd; het orgel, dat vroeger in deze kerk was, werd later nog in de Evangelische Luthersche kerk te Harlingen gebruikt.
Ten Z. van het kerkhof en daaraan verbonden was vroeger een groot plein, op de zelfde hoogte als het kerkhof, waar men openbaar regt hield onder den blooten hemel, welk plein Frittema-Weerstal heette.
De R. K., die er 70 in getal zijn, behooren tot de stat. van Harlingen.
De dorpschool, welke hier in 1837 nieuw gebouwd is, wordt gemiddeld door een getal van 100 leerlingen bezocht.
Men had hier oudtijds vier staten, waaraan ook het regt tot het ambt van Grietman verbonden was, als: Riemersma, Frittema, Holkema en Laus; insgelijks waren onder het behoor van Ludingakerk drie zulke staten, met name Eseluma, Aynstra en Saltripeta, alle welke reeds voorlang vernietigd zijn.
Het oude klooster Ludingakerk, ten Z. O. van de buurt, over de Koetille gelegen, behoorde onder dit dorp, welk klooster in 1516 verwoest is.
Onder dit dorp ligt eene zware brug over de Harlinger-vaart, Koetille genaamd, en verder noordwaarts Ungaboer, welke naam ook nog aan een ander boerenhuis en tigchelwerk, op die hooge, aan de Harlinger-vaart gelegen, gegeven wordt.
De kermis valt in de Paaschweek.
Midlum is de geboorteplaats van den jeugdigen nederduitsche Dichter Sicco Godefridus Nauta, geb. 30 Januarij 1786, † 10 December 1804.
In het jaar 1571 werd op den persoon Melchior, voorheen wever te Midlum, eene premie van 50 guld. gesteld, voor dengene, die hem levend of dood in handen der justitie zou leveren; zijne misdaad was de belijdenis der Hervormde godsdienst.
Jetse (Oenes?) Holckema has reference number 501.
Last Edited17 April 2017

Jancke

F, #502

Family: Gijsbert Jetses Holckema (b. 1550, d. 1593)

SonJetse Gijsberts Holckema+
SonJacob Gijsberts (Japik Gysbertss) Holckema+ (b. 1579, d. 22 January )

Biography

Jancke has reference number 502.
Last Edited17 April 2017

Jetse Gijsberts Holckema

M, #503

Parents

FatherGijsbert Jetses Holckema (b. 1550, d. 1593)
MotherJancke

Family: Griet Wifsdr

SonSytze Jetzes Holckema+ (b. 1619)

Biography

Jetse Gijsberts Holckema and Griet Wifsdr were married on 22 December 1609.
Jetse Gijsberts Holckema has reference number 503. Jetse Gijsberts Holckema was a Slotenmaker. Jetse Gijsberts Holckema was a Burger hopman.
Last Edited17 April 2017

Dennis Knol

M, #504, b. 1979

Biography

Dennis Knol was born in 1979 in Leeuwarden.
Dennis Knol has reference number 504.
Last Edited17 April 2017

Ramon Pacos Toral

M, #505, b. 1974

Parents

Biography

Ramon Pacos Toral was born in 1974 in Enschede.
Ramon Pacos Toral has reference number 505.
Last Edited17 April 2017

Francisco Paco Martines (Paco) Toral

M, #506

Biography

Francisco Paco Martines (Paco) Toral has reference number 506.
Last Edited17 April 2017

Wilhelmina (Kars) (Wilma) Ellen

F, #507

Biography

Wilhelmina (Kars) (Wilma) Ellen has reference number 507.
Last Edited17 April 2017

Heere Pieters Boonstra

M, #508

Family: Carolina Karels Friso (b. 11 January 1804, d. 18 October 1847)

SonPieter Heeres Boonstra+ (b. 15 June 1830)

Biography

Heere Pieters Boonstra has reference number 508.
Last Edited17 April 2017

Carolina Karels Friso

F, #509, b. 11 January 1804, d. 18 October 1847

Parents

FatherCarel Barts Friso (b. 1766, d. 1820)
MotherJohanna Margaretha Keidel (b. 1766)

Family: Heere Pieters Boonstra

SonPieter Heeres Boonstra+ (b. 15 June 1830)

Biography

Carolina Karels Friso was born on 11 January 1804 in Leeuwarden. She died on 18 October 1847 at age 43 in Opsterland.
Carolina Karels Friso has reference number 509.
Last Edited17 April 2017

Sjoerd de Vries

M, #510, b. 12 June 1904, d. 6 December 1960

Parents

FatherGerrit Alles de Vries (b. 20 January 1862, d. 13 November 1951)
MotherEelkje Sjoerds van der Meer (b. 9 August 1867, d. 11 May 1937)

Family: Anna Holkema (b. 27 August 1907, d. 17 June 1999)

SonArjen Sjoerd de Vries (b. 20 October 1930, d. 1950)
SonGerrit Alle de Vries (b. 19 June 1935)
SonSjoerd de Vries+ (b. July 1939)
SonTrienco De Vries (b. 4 June 1948)

Biography

Sjoerd de Vries was born on 12 June 1904 in Rinsumageest. He died on 6 December 1960 at age 56 in Leeuwarden.
Sjoerd de Vries has reference number 510.
Last Edited17 April 2017

Heere Attes Blinksma

M, #511, b. 20 September 1816, d. 1 April 1912

Parents

FatherAte Heeres Blinksma (b. 6 May 1783, d. 4 October 1861)
MotherCatharina Elisabeth Holkema (b. 30 September 1781, d. 13 July 1841)

Biography

Heere Attes Blinksma was born on 20 September 1816 in Akkrum. He and Akke Sjoukes Bruinsma were married on 11 June 1845 in Utingeradeel. Heere Attes Blinksma and Fimke Klazes de Vos were married on 12 May 1881 in Utingeradeel. Heere Attes Blinksma died on 1 April 1912 at age 95 in Utingeradeel.
Heere Attes Blinksma has reference number 511.
Last Edited17 April 2017

Akke Sjoukes Bruinsma

F, #512, b. 1817

Parents

Biography

Akke Sjoukes Bruinsma was born in 1817 in Akkrum. Heere Attes Blinksma and Akke Sjoukes Bruinsma were married on 11 June 1845 in Utingeradeel.
Akke Sjoukes Bruinsma has reference number 512.
Last Edited17 April 2017

Sjouke Rienks Bruinsma

M, #513

Biography

Sjouke Rienks Bruinsma has reference number 513.
Last Edited17 April 2017

Sipkjen Sybolts Hiemstra

F, #514

Biography

Sipkjen Sybolts Hiemstra has reference number 514.
Last Edited17 April 2017

Bartle Pieters Cats

M, #515, b. 1793, d. 8 November 1883

Parents

FatherPieter Barteles Cats (b. 1764, d. 18 August 1827)
MotherLiesbet Jans Wientjes

Family: Maaike Jans Veenstra (b. 1788, d. 21 May 1842)

SonPieter Barteles Cats+ (b. 1820, d. 5 January 1890)
SonRinze Barteles Cats (b. 1822, d. 1823)
SonRinze Barteles Cats (b. 1824)

Biography

Bartle Pieters Cats was born in 1793. He died on 8 November 1883 at age ~90 in Haskerland.
Bartle Pieters Cats has reference number 515.
Last Edited17 April 2017

Maaike Jans Veenstra

F, #516, b. 1788, d. 21 May 1842

Parents

FatherJan Luitsens Veenstra (b. 1752, d. 22 May 1820)
MotherReinskjen Klazes

Family: Bartle Pieters Cats (b. 1793, d. 8 November 1883)

SonPieter Barteles Cats+ (b. 1820, d. 5 January 1890)
SonRinze Barteles Cats (b. 1822, d. 1823)
SonRinze Barteles Cats (b. 1824)

Biography

Maaike Jans Veenstra was born in 1788. She died on 21 May 1842 at age ~54 in Haskerland.
Maaike Jans Veenstra has reference number 516.
Last Edited17 April 2017

Aeltie Leenertsdr. Flasmar

F, #517, b. 1590

Parents

Biography

Aeltie Leenertsdr. Flasmar was born in 1590. Salvius Claess Nicolai Rolwagen and Aeltie Leenertsdr. Flasmar were married on 1 March 1612 in Leeuwarden.
Aeltie Leenertsdr. Flasmar has reference number 517.
Last Edited17 April 2017

Claes Jacobss

M, #518

Family: Lysbeth Salviusdr

SonSalvius Claess Nicolai Rolwagen+ (d. 1617)
DaughterHiltie Claes Nicolai Rolwagen (d. 7 November 1712)

Biography

Claes Jacobss and Lysbeth Salviusdr were married in 1590. Claes Jacobss died in voor 1611.
Claes Jacobss has reference number 518. Claes Jacobss was a Koemelker te Stiens.
Last Edited17 April 2017

Lysbeth Salviusdr

F, #519

Parents

FatherSalvius
MotherHilcke

Family: Claes Jacobss

SonSalvius Claess Nicolai Rolwagen+ (d. 1617)
DaughterHiltie Claes Nicolai Rolwagen (d. 7 November 1712)

Biography

Claes Jacobss and Lysbeth Salviusdr were married in 1590. She died in Na 1611.
Lysbeth Salviusdr has reference number 519.
Last Edited17 April 2017

Lenert Pyterss. Flasmar

M, #520, d. 1609

Family: Jouck Tiercxdr

DaughterAeltie Leenertsdr. Flasmar+ (b. 1590)

Biography

Lenert Pyterss. Flasmar died in 1609.
Lenert Pyterss. Flasmar has reference number 520. Lenert Pyterss. Flasmar was a Lakenkoper.
Last Edited17 April 2017

Jouck Tiercxdr

F, #521

Family: Lenert Pyterss. Flasmar (d. 1609)

DaughterAeltie Leenertsdr. Flasmar+ (b. 1590)

Biography

Wilcke Janss and Jouck Tiercxdr were married in 1610.
Jouck Tiercxdr has reference number 521.
Last Edited17 April 2017

Wilcke Janss

M, #522

Biography

Wilcke Janss and Jouck Tiercxdr were married in 1610.
Wilcke Janss has reference number 522.
Last Edited17 April 2017

Jouck Salviusdr. Nicolai

F, #523

Parents

Biography

Jan Foppes and Jouck Salviusdr. Nicolai were married on 8 August 1658 in Leeuwarden. Daniel Philippus Eilshemius and Jouck Salviusdr. Nicolai were married on 6 September 1663 in Dantumadeel.
Jouck Salviusdr. Nicolai has reference number 523.
Last Edited17 April 2017

Jan Foppes

M, #524

Biography

Jan Foppes and Jouck Salviusdr. Nicolai were married on 8 August 1658 in Leeuwarden.
Jan Foppes has reference number 524.
Last Edited17 April 2017

Daniel Philippus Eilshemius

M, #525

Biography

Daniel Philippus Eilshemius and Jantie Tjaards Buwalda were married on 26 May 1630 in Harlingen. Daniel Philippus Eilshemius and Jouck Salviusdr. Nicolai were married on 6 September 1663 in Dantumadeel.
Petrus Daniels Eilshemius Als kandidaat 27 febr. 1620 Leeuwarden 27 okt. 1623
Abraham Daniels Eilshemius Als kandidaat 12 april 1624 Beetgum 2 april 1627

Petrus en Abraham Eilshemius zijn broers. Hun vader was dominee Daniel Bernardi. Ze werden beide geboren in Emden (Oost Duitsland). Waarschijnlijk aangetrokken door de grootte schaarste aan dominee's in het net vrijgevochten Nederland, trokken ze naar de Nederlanden. Ze hadden nog een jongere broer Philippus Daniels Eilshemius.

Petrus was student te Groningen en Bremen. Was dominee te Schettens-Longerhouw van 1620-1623. Hierna te Leeuwarden van 1623-1632. Tenslotte te Emden van 1632 tot zijn dood op 14 okt. 1649. Werd te Schettens-Longerhouw opgevolgd door zijn jongere broer Abraham. Was gehuwd met Janneke Besten.

Abraham was student te Franeker in 1621. Was dominee te Schettens-Longerhouw van 1624-1627, als opvolger van zijn oudere broer Petrus. Stond hierna te Beetgum van 1627-1645 en Soest 1645-1649. Was gehuwd met Anneke Cornelis.

Philippus woonde te Harlingen
Dan was er nog een Daniel Philippus Eilshemius, predikant te Anjum. Deze zou een neef van bovengenoemde personen kunnen zijn. Daniel trouwde op 26 mei 1630 te Harlingen met Jantie Tjaards Buwalda die ong. 1608 geboren werd Harlingen (?). Ook Daniel zou dus in Emden geboren kunnen zijn aan het begin v/d 17e eeuw. Opmerkelijk genoeg was Gysbert Japiks zijn zwager, want hij huwde voor de 2e maal op 6 sept. 1663 met Joukje Salvis Nicolai, een zus van Gysbert zijn vrouw Syke.
Daniel Philippus Eilshemius has reference number 525. Daniel Philippus Eilshemius was a Predikant te Anjum en Birdaard.
Last Edited17 April 2017