Holkema Family Tree

Doe't pake nog feint wie......

Person Page 24

Antje Piers Hylckes

F, #576

Parents

FatherPier Hylckes
MotherAncke Willemsdr. de Heer (b. about 1580, d. 23 April 1643)

Biography

Antje Piers Hylckes has reference number 577.
Last Edited11 October 2021

Arjen Bartholomeus de Heer

M, #577, b. about 1575

Parents

FatherBartholomeus de Heer (b. about 1555)
MotherMayken (b. about 1555)

Family 1:

DaughterWillem Arjens de Heer (b. about 1600)
SonGerrit Arjens de Heer (b. about 1600)
DaughterMargaretha Arjens de Heer (b. 1600, d. 1665)

Family 2: ? Willemsdr de Heer (b. about 1580)

DaughterMargaretha Arjens de Heer (b. 1600, d. 1665)

Biography

Arjen Bartholomeus de Heer was born about 1575.
De Harlinger barbier, van wien de Titiaan gekocht wordt, vertelt, dat hij drie bekwame
schilders in zijn familie heeft, nl. Andreas Pieterszen te Groningen, Gerard Adrian te Leeuwarden
en de zuster van den eerste (vermoedelijk is bedoeld van den tweede) Margaretha Adriansen.
In Groningen bezocht Ogier Margaretha Adriansen en vermeldt dan dat zij
de vrouw is van Andreas Pieterschen en dat zij bijzonder uitblinkt in het schilderen van
stillevens (bloemen, vogels, vlinders, vliegen). Deze toevoeging laat geen twijfel; we hebben hier
te doen met de bekende schilderes Margaretha de Heer. Van haar zijn verscheidene stukken aanwezig
in het Friesch Museum en in de Stedelijke Kunstverzameling van Leeuwarden, terwijl in oude
inventarissen schilderijtjes van haar hand veelvuldig genoemd worden. Zij werkte veelal in een
bijzondere techniek, namelijk met een dikke lijmverf op perkament, papier of hout.
Omtrent haar afkomst is weinig met zekerheid te zeggen. Joost Hiddes
Halbertsma zegt in zijn Hulde aan Gysbert Japicx ; dat zij vermoedelijk een
kleindochter was van Bartholomeus de Heer en diens vrouw Mayken,
die in 1607 met attestatie naar Bolsward overkwamen. Een zoon van dezen Bartholomeus zou getrouwd
zijn met een zuster van de moeder van Gysbert Japicx. Uit dat huwelijk moeten gesproten zijn
Margaretha en Willem de Heer, welke beide de schilderkunst beoefenden. Margaretha zou dan een
nicht zijn van Gysbert Japicx. Inderdaad noemt Gysbert haar me nicht in een gedicht:
Aan de Kunst-rijcke Margarita de Heer, na oogh verlusting in heur wonderwercking Of
de familierelatie zooals Halbertsma die geeft, juist is, hebben we niet kunnen nagaan, daar deze
geen bronnen noemt. - Een andere schrijver vermoedt dat zij een Hoornsche is. Hoe het zij, we
weten nu met zekerheid dat zij in 1636 in Groningen woonde en getrouwd was met Andreas Pietersen,
die, zooals uit de burgerboeken van Groningen blijkt, het burgerrecht verwierf tusschen Andreas
1629 en Petri ad Cathedram 1630 en dan schilder wordt genoemd.
Op Margaretha zijn vele lofdichten gemaakt, welke ons eenigszins over
haar gezin in Groningen inlichten. Vooral Sybille van Griethuisen heeft haar roem in verscheidene gedichten bezongen.
Een voor ons belangrijk lofdicht komt voor in een zeventiende eeuwsch
boekwerkje, geheeten Het Wonder-Tooneel ofte Lust hof der History Paarlen enz., door
Johan van Nijenborgh.
In het 14e hoofdstuk getiteld: Van goede getrouwe, dappere, wijse en geluckige Vrouwen en Houwelijcken, lezen we:
... Doch eer we eyndigen, zullen we hier bijvoegen Lof van ons vermaerde Sapho
Sibille van Griethuysen, over de Afbeelding van de Geestrijcke Juffer Margareta de Heer,
onvergelijckelijck in de schilderkunst sijnde in onse eeuwe: Op Afbeeldinge van de konstige
Juffer Margareta de Heer door haar E-gemael Andries Nijenhof geschildert.

Soo geeft dien braven Nijenhof
Sijn dapp''ren Margreet gelijcken. enz

Hieruit zien we dat Andries Pietersen, de familienaam
Nijenhof voert, ook wel geschreven Nijhof(f) of Nieuwhof(f). Een ander gedicht van Sybille met den
titel: Waerschouwinge Aen den Geestigen Adrianus Nieuwhof, Op de Teykening van de Tytel
plaet in den Heemelschen Troost-borne
doet ons kennis maken met een zoon van het echtpaar Nijenhof. Het gedicht begint als volgt:

Ha, ongemeene Jongelingh!
k Heb onlangs, met verwondering,
Genooten, uyt U Nieuwe-hof,
Een wonder puyck, van fruyten-stof
Met noch een stuck vol kleyn gediert
Dat tusschen Aerd en Hemel swiert.
enz.

Uit deze regels blijkt dat zoon Nijhof, wat onderwerp betreft, een navolger was van zijn
moeder. De titelplaat uit de Hemelsche Troost-Borne is intusschen niet zoo ;n groot kunstwerk
als het lofdicht wel zou doen vermoeden.
Bovengenoemd vers komt voor in een dichtbundel, genaamd Klioos
Kraam in 1656 te Leeuwarden gedrukt bij Hendrik Rintjes. Niet minder dan zeven aan
Margaretha de Heer gewijde lofdichten komen in dat werkje voor. Zij zijn geschreven door: J.
Boogaardt, S. Brunsvelt, S. A. Gabbema, Sybille van Griethuijsen, Gijsbert Japicx en H. Zweerds.
Voor de onderwerpen, welke Margaretha de Heer schilderde, zijn ze van belang. Van Andreas Pieters
Nijhof hebben we tot nu toe geen schilderstukken onder oogen gehad. Er moet een keukenstuk van
zijn hand zijn bij den Heer Wouter Nijhoff te den Haag. Dat hij portretten schilderde weten we
niet alleen uit het eerder genoemde lofdicht op het beeltenis van zijn vrouw, maar ook uit
gravures, gemaakt naar door Nijhoff geschilderde portretten, zooals van Watze van Cammingha,
waarvan een gravure voorkomt in een boekwerkje: „Statuten, Ordonnantien ende Costumen van
Ameland, enz.” Gedruckt bij Frans Hardomans 1658, en van Joannes de Veno, oudste advocaat
van den Hove van Friesland. Beide gravures zijn van 1658. Uit oude inventarissen blijkt dat hij zich, evenals Margaretha de Heer, bezig hield met het
schilderen van mythologische stukken .
Het derde familielid van de Harlinger barbier, Gerrit Adriaensz moet wel
een broeder zijn van Margaretha. In het lexicon van Thieme und Becker komt voor Gerard Andriani,
slechts bekend door een gravure, voorstellende Rippertus Sixtus waarop staat: Gerardus Adriani
Er wordt echter ook genoemd een „Gerrit Andriaensz. de Heer, Maler,
Zeichner und Radierer, auch Bierverschleiszer (bierverkooper) in Amsterdam von dem man datierte
Arbeiten aus den Jahren 1634-'52 kennt
Verscheidene van zijn werken komen in Friesland voor. In het Gemeente
archief te Leeuwarden vonden we in de kerkelijke trouwboeken een Gerryt Ariens, glasscriever, die
23 Mei 1629 trouwde met Tryentie Jansdr., beide geboren hier ter stede. In het Groot Consentboek
wordt een Gerrit Ariens glaesmaeker genoemd, die 26 April 1642 woonde in de Heerestraat. In het
dagboek van Ogier wordt Gerard Adriani of Gerith Adriaens, glasschilder genoemd. Nu wordt in de
17e eeuw met de termen glasscriever, glasmaecker en glasschilder veelal hetzelfde bedoeld. Het is
zeer waarschijnlijk dat we hier met een en dezelfde persoon te doen hebben, die, na in Leeuwarden
gewoond te hebben, naar Amsterdam is verhuisd.
De beschrijving van het bezoek van Ogier aan den schilder Geest, waarmede
bedoeld is de beroemde Friesche portretschilder Wybrandt Simons de Geest, geeft een interessante
kijk op de vervolgingen waaraan de katholieken in dien tijd in de Protestantsche landen
blootstonden. Voor ons gewest zijn we hierover goed ingelicht door een latijnsch handschrift van
den in dezen tijd (1636) in Friesland werkzamen Jezuieten prediker Willebrord van der Heyden. Dit
handschrift is in 1842 in het Nederlandsch vertaald en in boekvorm verschenen.
Arjen Bartholomeus de Heer has reference number 578.
Last Edited11 October 2021

Margaretha Arjens de Heer

F, #578, b. 1600, d. 1665

Parents

FatherArjen Bartholomeus de Heer (b. about 1575)
Mother? Willemsdr de Heer (b. about 1580)

Biography

Margaretha Arjens de Heer was born in 1600. She died in 1665 at age ~65.
Margaretha Arjens de Heer has reference number 579. Margaretha Arjens de Heer was a Schilderes.
Last Edited11 October 2021

Andreas Pieterschen Nieuwhoff

M, #579, b. about 1600

Biography

Andreas Pieterschen Nieuwhoff was born about 1600.
Andreas Pieterschen Nieuwhoff has reference number 580. Andreas Pieterschen Nieuwhoff was a Kunstschilder.
Last Edited11 October 2021

Gerryt Meinerts Holckama

M, #580, b. about 1567

Parents

FatherMeynert (Oenes?) Holckema (b. about 1540)
MotherJeltie ?

Family:

SonMeynert Gerryts Holckama+ (b. 1616, d. before 4 May 1638)

Biography

Gerryt Meinerts Holckama was born about 1567.
Gerryt Meinerts Holckama has reference number 581.
Last Edited11 October 2021

Meynert Gerryts Holckama

M, #581, b. 1616, d. before 4 May 1638

Parents

FatherGerryt Meinerts Holckama (b. about 1567)

Family: Trijn Wybes

DaughterJeltie Meynerts Holckama+ (b. before 1613, d. 12 February 1662)
SonWybe Meynerts Holckama+ (b. June 1640)

Biography

Meynert Gerryts Holckama was born in 1616 in Idsegahuizen. He died before 4 May 1638.
Meynert Gerryts Holckama has reference number 582.
Last Edited11 October 2021

Trijn Wybes

F, #582

Family: Meynert Gerryts Holckama (b. 1616, d. before 4 May 1638)

DaughterJeltie Meynerts Holckama+ (b. before 1613, d. 12 February 1662)
SonWybe Meynerts Holckama+ (b. June 1640)

Biography

Trijn Wybes has reference number 583.
Last Edited11 October 2021

Aegh Jackles

F, #583

Biography

Aegh Jackles has reference number 584.
Last Edited11 October 2021

Jeltie Meynerts Holckama

F, #584, b. before 1613, d. 12 February 1662

Parents

FatherMeynert Gerryts Holckama (b. 1616, d. before 4 May 1638)
MotherTrijn Wybes

Family: Pier Piersen (b. 1612, d. 1679)

SonPoppe Piersen+ (b. about 1641, d. 7 March 1713)
SonPier Piersen (b. 3 April 1659)
DaughterMaertie Piersen (b. 1661)

Biography

Jeltie Meynerts Holckama was born before 1613. Pier Piersen and Jeltie Meynerts Holckama were married on 25 November 1638 in Tzummarum. She died on 12 February 1662.
Rekken oer it boekjier 1606/1607 fan de
ûntfanger-generaal fan de kleasteropkomsten yn Fryslân,
Joannes Henrici Rhala
útjûn troch P . Nieuwland en J.A . Mol *

946 Jettie Meinardts 54 pond. à 31 st. 83-14-0

pond. pûnsmiet (± 0,36 hektare; 240
fjouwerkante roeden; 1 pond. is 12
einsen)
st. stoer(en.)
Jeltie Meynerts Holckama has reference number 585. She lived in Idsegahuizum (Skuzum) en Makkum.
Last Edited11 October 2021

Hessel Sybes

M, #585, b. about 1540

Parents

FatherSybe Piers (b. about 1515)

Family:

SonBauke Hessels+ (b. about 1565)
SonPier Hessels+ (b. about 1594)

Biography

Hessel Sybes was born about 1540.
Hessel Sybes has reference number 586.
Last Edited11 October 2021

Pier Piersen

M, #586, b. 1612, d. 1679

Parents

FatherPier Hessels (b. about 1594)
MotherNn

Family: Jeltie Meynerts Holckama (b. before 1613, d. 12 February 1662)

SonPoppe Piersen+ (b. about 1641, d. 7 March 1713)
SonPier Piersen (b. 3 April 1659)
DaughterMaertie Piersen (b. 1661)

Biography

Pier Piersen was born in 1612. He and Jeltie Meynerts Holckama were married on 25 November 1638 in Tzummarum. Pier Piersen died about 1679 in Makkum. He died in 1679 at age ~67 in Makkum.
Pier Piersen has reference number 587. Pier Piersen was a Skoalmaster te Skuzum;later dorpsrechter te Skuzum.
Last Edited11 October 2021

Wybe Meynerts Holckama

M, #587, b. June 1640

Parents

FatherMeynert Gerryts Holckama (b. 1616, d. before 4 May 1638)
MotherTrijn Wybes

Biography

Wybe Meynerts Holckama was born in June 1640 in Idsegahuizen. He died in voor 22 9 1665.
Wybe Meynerts Holckama has reference number 588.
Last Edited11 October 2021

Uylck Sybes

F, #588

Biography

Uylck Sybes has reference number 589.
Last Edited11 October 2021

Gerrit Wybes Holckama

M, #589

Parents

FatherWybe Meynerts Holckama (b. June 1640)
MotherUylck Sybes

Biography

Gerrit Wybes Holckama has reference number 590.
Last Edited11 October 2021

Poppe Piersen

M, #590, b. about 1641, d. 7 March 1713

Parents

FatherPier Piersen (b. 1612, d. 1679)
MotherJeltie Meynerts Holckama (b. before 1613, d. 12 February 1662)

Family: Kancke Johanna Djurres

DaughterTreintje Poppes
DaughterJeltje Poppes
DaughterAntje Poppes
DaughterSiouck Poppes
SonDjurre Poppes+ (b. about 1668)
SonMarten Poppes Meinsma+ (b. about 1670)
SonPier Poppes+ (b. about 1675)
SonUilke Poppes+ (b. about 1678)

Biography

Poppe Piersen was born about 1641. He and Kancke Johanna Djurres were married on 5 July 1663 in Makkum. Poppe Piersen and Tjitske Sybes were married on 11 February 1693. Poppe Piersen died on 7 March 1713.
Poppe Piersen has reference number 591. Poppe Piersen was a Dorpsrechter Piaam.
Last Edited11 October 2021

Kancke Johanna Djurres

F, #591

Family: Poppe Piersen (b. about 1641, d. 7 March 1713)

DaughterTreintje Poppes
DaughterJeltje Poppes
DaughterAntje Poppes
DaughterSiouck Poppes
SonDjurre Poppes+ (b. about 1668)
SonMarten Poppes Meinsma+ (b. about 1670)
SonPier Poppes+ (b. about 1675)
SonUilke Poppes+ (b. about 1678)

Biography

Poppe Piersen and Kancke Johanna Djurres were married on 5 July 1663 in Makkum.
Kancke Johanna Djurres has reference number 592.
Last Edited11 October 2021

Treintje Poppes

F, #592

Parents

FatherPoppe Piersen (b. about 1641, d. 7 March 1713)
MotherKancke Johanna Djurres

Biography

Treintje Poppes has reference number 593.
Last Edited11 October 2021

Jeltje Poppes

F, #593

Parents

FatherPoppe Piersen (b. about 1641, d. 7 March 1713)
MotherKancke Johanna Djurres

Biography

Jeltje Poppes has reference number 594.
Last Edited11 October 2021

Wiep Djurres

F, #594

Parents

FatherDjurre Poppes (b. about 1668)
MotherAntie Sydses (b. about 1668)

Biography

Wiep Djurres has reference number 595.
Last Edited11 October 2021

Marten Poppes Meinsma

M, #595, b. about 1670

Parents

FatherPoppe Piersen (b. about 1641, d. 7 March 1713)
MotherKancke Johanna Djurres

Family 1: Hinke Douwes

DaughterHinke Martens Meinsma (d. 24 October 1698)

Family 2: Idske Willems

DaughterJansen (Kanke) Martens Meinsma (b. 11 June 1700)
DaughterSjouckien Martens Meinsma (b. 26 June 1701)

Biography

Marten Poppes Meinsma was born about 1670. He and Hinke Douwes were married on 25 June 1699 in Piaam. Marten Poppes Meinsma and Idske Willems were married on 25 June 1699 in Piaam. Marten Poppes Meinsma and Bontie Sjerks Bonjema were married on 4 April 1706 in Idsegahuizen. Marten Poppes Meinsma and Maryke Hendriks were married in August 1714 in Idsegahuizen.
Marten Poppes Meinsma has reference number 596.
Last Edited11 October 2021

Pier Poppes

M, #596, b. about 1675

Parents

FatherPoppe Piersen (b. about 1641, d. 7 March 1713)
MotherKancke Johanna Djurres

Family: Foecke Hiddes

DaughterAntie Piers
DaughterJansen Piers
DaughterJansen Piers
DaughterPoppe Piers
DaughterPoppe Piers Haitsma
SonHidde Piers+ (b. 9 April 1703)

Biography

Pier Poppes was born about 1675. He died in voor 27 10 1734.
Pier Poppes has reference number 597. Pier Poppes was a Boer te Kolderwolde.
Last Edited11 October 2021

Uilke Poppes

M, #597, b. about 1678

Parents

FatherPoppe Piersen (b. about 1641, d. 7 March 1713)
MotherKancke Johanna Djurres

Biography

Uilke Poppes was born about 1678.
Uilke Poppes has reference number 598.
Last Edited11 October 2021

Antje Poppes

F, #598

Parents

FatherPoppe Piersen (b. about 1641, d. 7 March 1713)
MotherKancke Johanna Djurres

Biography

Antje Poppes has reference number 599.
Last Edited11 October 2021

Siouck Poppes

F, #599

Parents

FatherPoppe Piersen (b. about 1641, d. 7 March 1713)
MotherKancke Johanna Djurres

Biography

Siouck Poppes has reference number 600.
Last Edited11 October 2021

Pier Hessels

M, #600, b. about 1594

Parents

FatherHessel Sybes (b. about 1540)

Family 1: Nn

SonPier Piersen+ (b. 1612, d. 1679)
SonSybe Piersen+ (b. about 1615)

Family 2: Aagt Sybes

SonSybe Piersen+ (b. about 1615)

Biography

Pier Hessels was born about 1594 in Makkum. He was born about 1594.
Pier Hessels has reference number 601.
Last Edited11 October 2021