Family Tree Holkema

Doe' t pake nog feint wie................

Person Page 350

Anne Steffens Elgersma

M, #8726, b. 21 September 1837

Parents

FatherSteffen Hayes Elgersma (b. 21 November 1802)
MotherHinke Metskes Posthuma

Family: Trijntje Willems Boschma (b. 22 June 1849, d. 1887)

SonSteffen Annes Elgersma (b. 1869)
SonWillem Annes Elgersma (b. 1870)
SonHaye Annes Elgersma (b. 1872)
DaughterReinskjen Annes Elgersma (b. 1873)
SonMetske Annes Elgersma+ (b. 19 October 1876)
SonRintje Annes Elgersma (b. 1887)

Biography

Anne Steffens Elgersma was born on 21 September 1837.
Anne Steffens Elgersma has reference number 8752.
Last Edited17 April 2017

Trijntje Willems Boschma

F, #8727, b. 22 June 1849, d. 1887

Parents

FatherWillem Frederik Boschma (b. 1827, d. 4 June 1901)
MotherReinskjen Tjerks de Boer

Family: Anne Steffens Elgersma (b. 21 September 1837)

SonSteffen Annes Elgersma (b. 1869)
SonWillem Annes Elgersma (b. 1870)
SonHaye Annes Elgersma (b. 1872)
DaughterReinskjen Annes Elgersma (b. 1873)
SonMetske Annes Elgersma+ (b. 19 October 1876)
SonRintje Annes Elgersma (b. 1887)

Biography

Trijntje Willems Boschma was born on 22 June 1849. She died in 1887 at age ~38.
Trijntje Willems Boschma has reference number 8753.
Last Edited17 April 2017

Steffen Annes Elgersma

M, #8728, b. 1869

Parents

FatherAnne Steffens Elgersma (b. 21 September 1837)
MotherTrijntje Willems Boschma (b. 22 June 1849, d. 1887)

Biography

Steffen Annes Elgersma was born in 1869. He and Tryntsje Ulbes van Dijk were married on 14 April 1894.
Dit ferhaal giet oer Steffen Annes Elgersma, boer ûnder Warkum en letter boer te Lichtaard.

It wie in brede dûbele man, hy like ek wol sa, dat er hiel wat mânsk wie. It sil sa om 1900 hinne west hawwe. Yn dy tiid holden de boeren allegearre noch in bolle. Dy bolle moast de rigele kij yn stân hâlde en har it leafst ek noch útwreidzje. Fan ynseminaasje hienen hja doe noch nea heard. Sa'n bolle lei meastentiids net sa fier fan hûs oan in stevich keatling mei oan de ein in swier spit (tsjoar). De oare ein siet mei in ring oan de noas fan de bolle fêst. Sa'n bist koe net fierder weidzje, as it keatling lang wie, ek koe er sa de kij net ûngemurken dekke. Sa om de twa dagen moast de boer de bolle ferspitte, sadat de bolle wer folop gêrs hie.

Sa soe boer Steffen op in iere moarn de bolle in amer wetter bringe en him ferspitte. Mar de bolle wie wat loai en hie der gjin nocht oan. Al hoe Steffen ek oan it keatling luts..... it bist bleau lizzen. Mar dizze Steffen wie altyd nochal hastich, dat hy tocht: "Dat bist sil gjin baas wêze!!!" Hy naam it spit oer it breed skouder en luts de bolle sa linkendewei in ein fierder it lân yn. Der waard sa lutsen, dat it bist oer it lân sleept waard. Hy koe net oerein komme. Dat hat de bolle de noas net jokke, soe it wol?

Dyselde Steffen koe in folle molkbus mei it lid dêrop oan it ear mei de tosken optille.

Dit ferhaal waard ús foar wier ferhelle. Men soe it hast net leauwe, mar de wûnders binne de wrâld nea út.

Betsy Hietkamp-Elgersma
Ljouwert

Steffen Annes Elgersma (Lichtaard 15 july 1869 - Lichtaard 8 july 1935) troude op 14 april 1894 mei de Heidenskipster Tryntsje van Dijk (it Heidenskip 13 desimber 1870 - Ljouwert 15 febrewaris 1949). Hja wie in dochter fan Ulbe van Dijk, dy hiel goed reedride koe, en Tryntsje Belkom.

Betsy Hietkamp-Elgersma is in pakesizzer fan Sterke Steffen. Hja fertelde my, dat Sterke Steffen fan 1894 oant ± 1910 yn It Heidenskip wenne hawwe moat. Op hokker pleats er buorke hat, wit hja net. It iennichste dat hja wit, is dat de pleats yn it Warkumer Heidenskip stien hawwe moat en dat hja, as hja nei tsjerke ta gienen, troch wol fjirtsjin hikken moasten. Miskien is der noch immen, dy't út oerlevering wit wêr't Sterke Steffen wenne hat, wy soenen it graach witte wolle. As aardichheid kin der noch by sein wurde, dat.
Steffen Annes Elgersma has reference number 8754.
Last Edited17 April 2017

Haye Annes Elgersma

M, #8729, b. 1872

Parents

FatherAnne Steffens Elgersma (b. 21 September 1837)
MotherTrijntje Willems Boschma (b. 22 June 1849, d. 1887)

Biography

Haye Annes Elgersma was born in 1872.
Haye Annes Elgersma has reference number 8755.
Last Edited17 April 2017

Haukjen Wybes de Boer

F, #8730

Biography

Murk Scheltes Elgersma and Haukjen Wybes de Boer were married on 17 May 1856 in Wonseradeel.
Haukjen Wybes de Boer has reference number 8756.
Last Edited17 April 2017

Rintje Annes Elgersma

M, #8731, b. 1887

Parents

FatherAnne Steffens Elgersma (b. 21 September 1837)
MotherTrijntje Willems Boschma (b. 22 June 1849, d. 1887)

Biography

Rintje Annes Elgersma was born in 1887.
Rintje Annes Elgersma has reference number 8757.
Last Edited17 April 2017

Reinskjen Annes Elgersma

F, #8732, b. 1873

Parents

FatherAnne Steffens Elgersma (b. 21 September 1837)
MotherTrijntje Willems Boschma (b. 22 June 1849, d. 1887)

Biography

Reinskjen Annes Elgersma was born in 1873.
Reinskjen Annes Elgersma has reference number 8758.
Last Edited17 April 2017

Tryntsje Ulbes van Dijk

F, #8733, b. 13 December 1870

Parents

FatherUlbe Jans van Dijk (b. 1826)
MotherTrijntje Annes Belkom (b. 1826, d. 7 May 1900)

Biography

Tryntsje Ulbes van Dijk was born on 13 December 1870 in Heidenskip. Steffen Annes Elgersma and Tryntsje Ulbes van Dijk were married on 14 April 1894.
Tryntsje Ulbes van Dijk has reference number 8759.
Last Edited17 April 2017

Tetsje Ypes Haytema

F, #8734

Biography

Tetsje Ypes Haytema has reference number 8760.
Last Edited17 April 2017

Janke Ulbes van Dijk

F, #8735, b. 13 December 1871

Parents

FatherUlbe Jans van Dijk (b. 1826)
MotherTrijntje Annes Belkom (b. 1826, d. 7 May 1900)

Biography

Janke Ulbes van Dijk was born on 13 December 1871 in Heidenskip.
Janke Ulbes van Dijk has reference number 8763.
Last Edited17 April 2017

Jantje Ulbes van Dijk

F, #8736, b. 13 December 1871

Parents

FatherUlbe Jans van Dijk (b. 1826)
MotherTrijntje Annes Belkom (b. 1826, d. 7 May 1900)

Biography

Jantje Ulbes van Dijk was born on 13 December 1871 in Heidenskip.
Jantje Ulbes van Dijk has reference number 8764.
Last Edited17 April 2017

Bauke Yntema

M, #8737

Biography

Bauke Yntema has reference number 8765.
Last Edited17 April 2017

Trijntje Visser

F, #8738

Parents

FatherDaniel Visser (b. 10 March 1912, d. 19 May 1998)
MotherPietje Hiemstra (b. 10 March 1917, d. 2 January 2003)

Biography

Trijntje Visser has reference number 8766.
Last Edited17 April 2017

Bocke Agges Harinxma

M, #8739, b. 1403, d. 1468

Parents

Biography

Bocke Agges Harinxma was born in 1403. He died in 1468 at age ~65.
Heerschap te Sneek. Bocke Agges Harinxma has reference number 8767.
Last Edited17 April 2017

Hylck Aggesdr. Harinxma

F, #8740, b. about 1400

Parents

Family: Gerrolt Jans Herema (b. about 1375)

SonTaco Geroltszn Herema (d. 1496)
SonJohan Herema+

Biography

Hylck Aggesdr. Harinxma was born about 1400.
Hylck Aggesdr. Harinxma has reference number 8768.
Last Edited17 April 2017

Haringh van Harinxma van Donia

M, #8741, d. 1478

Parents

Biography

Haringh van Harinxma van Donia died in 1478.
Haringh van Harinxma van Donia has reference number 8769.
Last Edited17 April 2017

Gaets Dekema

F, #8742

Family: Bocke Agges Harinxma (b. 1403, d. 1468)

SonWatze Harinxma
SonFeycke Harinxma (d. 1471)
SonJuw Harinxma
SonAgge Harinxma (d. 1445)
SonIJdt Harinxma
DaughterJel Harinxma
DaughterJucke Harinxma
DaughterHis Harinxma

Biography

Gaets Dekema has reference number 8770.
Last Edited17 April 2017

Watze Harinxma

M, #8743

Parents

FatherBocke Agges Harinxma (b. 1403, d. 1468)
MotherGaets Dekema

Biography

Was heerschap van de stad Sloten,hetgeen veel jaloersheid schiep bij zijn neef Agge Haringsma. Watze Harinxma has reference number 8771.
Last Edited17 April 2017

Feycke Harinxma

M, #8744, d. 1471

Parents

FatherBocke Agges Harinxma (b. 1403, d. 1468)
MotherGaets Dekema

Biography

Feycke Harinxma died in 1471.
Feycke Harinxma has reference number 8772.
Last Edited17 April 2017

Trijn Douwesdr. Sjaerdema

F, #8745

Parents

Biography

Trijn Douwesdr. Sjaerdema has reference number 8773.
Last Edited17 April 2017

Luts Feyckesdr. Oenema

F, #8746

Biography

Luts Feyckesdr. Oenema has reference number 8774.
Last Edited17 April 2017

Juw Harinxma

M, #8747

Parents

FatherBocke Agges Harinxma (b. 1403, d. 1468)
MotherGaets Dekema

Biography

Juw Harinxma has reference number 8775.
Last Edited17 April 2017

Wijts Wopke Bauckesdr. Juwsma

F, #8748

Biography

Wijts Wopke Bauckesdr. Juwsma has reference number 8776.
Last Edited17 April 2017

Agge Harinxma

M, #8749, d. 1445

Parents

FatherBocke Agges Harinxma (b. 1403, d. 1468)
MotherGaets Dekema

Biography

Agge Harinxma died in 1445.
Agge Harinxma has reference number 8777.
Last Edited17 April 2017

IJdt Harinxma

M, #8750

Parents

FatherBocke Agges Harinxma (b. 1403, d. 1468)
MotherGaets Dekema

Biography

IJdt Harinxma has reference number 8778.
Last Edited17 April 2017