Family Tree Holkema

Doe' t pake nog feint wie................

Person Page 357

Wypke Eiberts

M, #8901

Family: Antje Piers

SonEibert Wiepkes van Popta+ (b. 1735, d. 9 January 1818)

Biography

Wypke Eiberts was born in Pingjum. He and Antje Piers were married on 14 September 1732 in Witmarsum.
Wypke Eiberts has reference number 8929.
Last Edited17 April 2017

Antje Piers

F, #8902

Family: Wypke Eiberts

SonEibert Wiepkes van Popta+ (b. 1735, d. 9 January 1818)

Biography

Wypke Eiberts and Antje Piers were married on 14 September 1732 in Witmarsum.
Antje Piers has reference number 8930.
Last Edited17 April 2017

Claas Jacobs

M, #8903

Family: Tjitske Oepkes

DaughterJoukje Klases+

Biography

Claas Jacobs was born in Arum.
Claas Jacobs has reference number 8931.
Last Edited17 April 2017

Tjitske Oepkes

F, #8904

Family: Claas Jacobs

DaughterJoukje Klases+

Biography

Tjitske Oepkes was born in Kimswerd.
Tjitske Oepkes has reference number 8932.
Last Edited17 April 2017

Ruurd Douwes Altenburg

M, #8905, b. about 1636, d. 1674

Parents

FatherDouwe Ruurds Altenburg (d. before 1640)
MotherDieucke Sickesdr

Family: Aukien Douwes (b. 1635)

SonJan Ruurds Altenburg+ (b. 1673, d. 6 December 1748)

Biography

Ruurd Douwes Altenburg was born about 1636. He and Aukien Douwes were married on 1 June 1656 in Welsrijp. Ruurd Douwes Altenburg died in 1674.
Ruurd Douwes Altenburg has reference number 8933.
Last Edited17 April 2017

Aukien Douwes

F, #8906, b. 1635

Parents

FatherDouwe Jelles (d. 1642)
MotherRixt Saekeles

Family: Ruurd Douwes Altenburg (b. about 1636, d. 1674)

SonJan Ruurds Altenburg+ (b. 1673, d. 6 December 1748)

Biography

Aukien Douwes was born in 1635. Ruurd Douwes Altenburg and Aukien Douwes were married on 1 June 1656 in Welsrijp.
Aukien Douwes has reference number 8934.
Last Edited17 April 2017

Douwe Jelles

M, #8907, d. 1642

Family: Rixt Saekeles

DaughterAukien Douwes+ (b. 1635)

Biography

Douwe Jelles and Rixt Saekeles were married on 8 October 1634 in Rauwerderhem. Douwe Jelles died in 1642.
Douwe Jelles has reference number 8935.
Last Edited17 April 2017

Rixt Saekeles

F, #8908

Family: Douwe Jelles (d. 1642)

DaughterAukien Douwes+ (b. 1635)

Biography

Rixt Saekeles was born in Winsum. Douwe Jelles and Rixt Saekeles were married on 8 October 1634 in Rauwerderhem.
Rixt Saekeles has reference number 8936.
Last Edited17 April 2017

Douwe Ruurds Altenburg

M, #8909, d. before 1640

Parents

FatherRuurd Douwes Altenburg (d. 1600)
MotherWobbel Idses (d. about 1646)

Family: Dieucke Sickesdr

SonRuurd Douwes Altenburg+ (b. about 1636, d. 1674)

Biography

Douwe Ruurds Altenburg died before 1640 in Arum.
Zijn voogd was zijn oom Idts Riurdts.
Na het overlijden van zijn grootmoeder Wobbel Idsedr. is hij voor 1/3 haar erfgenaam en verkrijgt zodoende 1/3 deel aanspraak op een obligatie op Lolcke Saeckes te Arum van 1000 goudguldens en 1/3 van 7 pondemaat lands in Beyastate onder Kubaard.

Hij woonde te Welsrijp en Dronrijp. Riurdt en Auckien gingen in hun leven een hoop schulden aan; het boeren ging hun niet voor de wind. In 1663 gaan Riurdt en Auckien, dan wonend onder Dronrijp, de huur aan van een state aldaar groot 66 1/2 pm, verhuurder is Idzardus Gerroitsma te Franeker. In 1669 lenen zij 1000 goudguldens van Gerroitsma.
Douwe Ruurds Altenburg has reference number 8937.
Last Edited17 April 2017

Dieucke Sickesdr

F, #8910

Family: Douwe Ruurds Altenburg (d. before 1640)

SonRuurd Douwes Altenburg+ (b. about 1636, d. 1674)

Biography

Dieucke Sickesdr has reference number 8938.
Last Edited17 April 2017

Ruurd Douwes Altenburg

M, #8911, d. 1600

Family: Wobbel Idses (d. about 1646)

SonDouwe Ruurds Altenburg+ (d. before 1640)

Biography

Ruurd Douwes Altenburg died in 1600.
Op 16 maart 1631(RA Hen k11) zullen Douwe Riurdtszn en Dieuwke Sickedr., echtelieden uit Arum, 1/5 van 37 pondemaat 3 einsen lands in Beysta state onder Kubaard kopen van Saecco Idtszn, burger te Bolsward voor 520 goudguldens. Saecco had dit bezit gererfd van zijn vader Idts Syrcks, in leven bijzitter van Wonseradeel. Regnerus Johannes, secretaris van Hennaarderadeel, tekent protest aan tegen deze verkoop vanwege zijn overleden vrouw Riems van Aminga, die bloedverwant was van ene Marij Homedochter, die in 1599 testeerde en bij wie dit bezit kennelijk oorspronkelijk vandaan kwam.

Op 22 juli 1640 (RA Won S38 nr 15) wordt inventaris opgemaakt van het sterfhuis van Douwe Riurdtszn te Arum; dit ten verzoeke van diens weduwe Dieuwcke Sickes,inmiddels hertrouwd met Regnerus Hendricx.
Oom Idts Riurdts wordt aangesteld als voogd over het nog enige in leven zijnde weeskind van Douwe en Dieuwcke nl. Riurdt Douwes, oud in het 8e jaar. Twee andere kinderen, Sicke en Marij Douwes waren na hun vader overleden.
Onder andere wordt een respektabele lijst schuldvorderingen beschreven. Uit de akte blijkt dat Douwe Riurdts een broer Idts Riurdts had; Dieuwcke een broer Pytter Sickes en 2 zusters Trijntje en Jitscke Sickes. Onder de akte zet Dieuwcke een zeer karakteristiek handmerk.
De inbreng bij het huwelijk van Douwe bedroeg f.4.800, die van Dieuwcke f.3.200,plus 1/7 deel van de inboedel van haar overleden ouders. Geen geringe bedragen. Er wordt een scheiding van bezit gemaakt tussen Regnerus en Dieuwcke enerzijds, en weeszoon Riurdt Douwes anderzijds. Hierbij bedingt Dieuwcke niet alleen een kinddeel voor haar zelf maar tevens een kindsdeel vanwege de 2 kinderen uit haar 1e huwelijk, die na hun vader overleden waren. De obligaties dateren alle van 1631 tot 1639. Dat zullen ook ongeveer de jaren geweest zijn van het huwelijk van Douwe en Dieuwcke.
Ruurd Douwes Altenburg has reference number 8939. Ruurd Douwes Altenburg was in Eigenaar van de Galena state, groot 68 1/2 pm. te Arum.
Last Edited17 April 2017

Wobbel Idses

F, #8912, d. about 1646

Family: Ruurd Douwes Altenburg (d. 1600)

SonDouwe Ruurds Altenburg+ (d. before 1640)

Biography

Wobbel Idses died about 1646.
Wobbel Idses has reference number 8940. Wobbel Idses was a Wobbel Idse had o.a. 7 pm lande in Beystastate te Kubaard.
Last Edited17 April 2017

Romke Piers Wynia

M, #8913, b. about 1650

Parents

FatherPiers Hanses Wynia (b. about 1618, d. 1681)
MotherWick Jarichs (b. about 1618)

Family: Wypkjen Sjoukes (b. about 1650)

DaughterLolk Romkes Wynia (b. about 1687)
DaughterWickien Romkes Winia (b. about 1694)
DaughterYmck Romkes Wynia+ (b. about 1700)
DaughterWytske Romkes Wynia+ (b. about 1700)

Biography

Romke Piers Wynia was born about 1650 in Idzega. He was born about 1650. He and Wypkjen Sjoukes were married on 11 January 1688 in Idsega.
Romke Piers Wynia has reference number 8941. Romke Piers Wynia was a Rich Farmer From Idzega, Holland.
Last Edited17 April 2017

Tjalling van der Zee

M, #8914, b. 14 May 1897, d. 16 March 1969

Parents

FatherDouwe Reins van der Zee (b. 30 March 1870)
MotherBaukje Sieswerda

Family: His Elgersma (d. 20 October 1975)

SonRein van der Zee+ (b. 13 June 1937, d. 2007)

Biography

Tjalling van der Zee was born on 14 May 1897 in Wonseradeel. He died on 16 March 1969 at age 71.
Tjalling van der Zee has reference number 8942.
Last Edited17 April 2017

Douwe Reins van der Zee

M, #8915, b. 30 March 1870

Parents

FatherRein Arjens van der Zee (b. 10 June 1835)
MotherSjoerdtje Jenema (b. 1836)

Family: Baukje Sieswerda

SonTjalling van der Zee+ (b. 14 May 1897, d. 16 March 1969)
SonRein van der Zee (b. 28 July 1899)
SonJan van der Zee (b. 16 October 1900)

Biography

Douwe Reins van der Zee was born on 30 March 1870.
Douwe Reins van der Zee has reference number 8943.
Last Edited17 April 2017

Jacob Dirks Noordmans

M, #8916, b. 31 October 1753

Biography

Jacob Dirks Noordmans was born on 31 October 1753 in Lemmer.
Jacob Dirks Noordmans has reference number 8944.
Last Edited17 April 2017

Ayso Johannes Hemminga

M, #8917, b. 25 May 1632, d. 18 March 1690

Parents

FatherJohannes Martinus Hemminga (b. about 1595, d. 10 May 1646)
MotherTaetske Sjercks Sickma (b. about 1600, d. 13 December 1672)

Family: Rinske Broers Boelens (b. about 1638, d. 3 December 1672)

DaughterHillegonda Aijsos Hemminga+ (b. 1655, d. 14 August 1730)

Biography

Ayso Johannes Hemminga was born on 25 May 1632 in Beetsterzwaag. He and Rinske Broers Boelens were married on 8 December 1654 in Beetsterzwaag. Ayso Johannes Hemminga died on 18 March 1690 at age 57 in Opsterland.
Ayso Johannes Hemminga has reference number 8945. Ayso Johannes Hemminga was an "Ayso Johannes was statenlid Friesland."
Last Edited17 April 2017

Rinske Broers Boelens

F, #8918, b. about 1638, d. 3 December 1672

Parents

FatherBoele Broers Boelens (b. 1593, d. 21 October 1666)
MotherHiltie Claeses (b. 1601, d. 4 November 1651)

Family: Ayso Johannes Hemminga (b. 25 May 1632, d. 18 March 1690)

DaughterHillegonda Aijsos Hemminga+ (b. 1655, d. 14 August 1730)

Biography

Rinske Broers Boelens was born about 1638 in Beetsterzwaag. Ayso Johannes Hemminga and Rinske Broers Boelens were married on 8 December 1654 in Beetsterzwaag. She died on 3 December 1672 in Leeuwarden.
Rinske Broers Boelens has reference number 8946.
Last Edited17 April 2017

Johannes Martinus Hemminga

M, #8919, b. about 1595, d. 10 May 1646

Parents

FatherMartinus Jochems (b. about 1550, d. about 1640)
MotherEpck Halbes (b. about 1563, d. after 1645)

Family: Taetske Sjercks Sickma (b. about 1600, d. 13 December 1672)

SonAyso Johannes Hemminga+ (b. 25 May 1632, d. 18 March 1690)

Biography

Johannes Martinus Hemminga was born about 1595 in Kortehemmen. He and Taetske Sjercks Sickma were married on 7 April 1622 in Beetsterzwaag. Johannes Martinus Hemminga died on 10 May 1646 in De Wilgen.
Johannes Martinus Hemminga has reference number 8947. Johannes Martinus Hemminga was a "Johannes Martinus was schoolmeester en notaris."
Last Edited17 April 2017

Taetske Sjercks Sickma

F, #8920, b. about 1600, d. 13 December 1672

Parents

FatherSyerck Saeckles Sickma (b. 1565, d. 1629)
MotherHaeck Boele Boelens (b. 1568, d. 26 January 1629)

Family: Johannes Martinus Hemminga (b. about 1595, d. 10 May 1646)

SonAyso Johannes Hemminga+ (b. 25 May 1632, d. 18 March 1690)

Biography

Taetske Sjercks Sickma was born about 1600 in Beetsterzwaag. Johannes Martinus Hemminga and Taetske Sjercks Sickma were married on 7 April 1622 in Beetsterzwaag. She died on 13 December 1672 in Beetsterzwaag.
Taetske Sjercks Sickma has reference number 8948.
Last Edited17 April 2017

Martinus Jochems

M, #8921, b. about 1550, d. about 1640

Parents

FatherJochem Nn (b. about 1500)

Family: Epck Halbes (b. about 1563, d. after 1645)

SonJohannes Martinus Hemminga+ (b. about 1595, d. 10 May 1646)

Biography

Martinus Jochems was born about 1550 in Boornbergum. He died about 1640 in Kortehemmen.
Martinus Jochems has reference number 8949. Martinus Jochems was a "Martinus Jochems was procurator-postulant."
Last Edited17 April 2017

Epck Halbes

F, #8922, b. about 1563, d. after 1645

Family: Martinus Jochems (b. about 1550, d. about 1640)

SonJohannes Martinus Hemminga+ (b. about 1595, d. 10 May 1646)

Biography

Epck Halbes was born about 1563 in Kortehemmen. She died after 1645 in Kortehemmen.
Epck Halbes has reference number 8950.
Last Edited17 April 2017

Jochem Nn

M, #8923, b. about 1500

Family:

SonMartinus Jochems+ (b. about 1550, d. about 1640)

Biography

Jochem Nn was born about 1500.
Jochem Nn has reference number 8951.
Last Edited17 April 2017

Syerck Saeckles Sickma

M, #8924, b. 1565, d. 1629

Parents

FatherSaecke Syercks Sickma van Teyen (b. 1535, d. 1582)
MotherFrouck Fockes Fockens (b. 1538, d. 1582)

Family: Haeck Boele Boelens (b. 1568, d. 26 January 1629)

DaughterTaetske Sjercks Sickma+ (b. about 1600, d. 13 December 1672)

Biography

Syerck Saeckles Sickma was born in 1565 in Beetsterzwaag. He died in 1629 at age ~64 in Beetsterzwaag.
Syerck Saeckles Sickma has reference number 8952. Syerck Saeckles Sickma was a "Syerck Saeckes was boer en rechter."
Last Edited17 April 2017

Haeck Boele Boelens

F, #8925, b. 1568, d. 26 January 1629

Parents

FatherBoele Broers Boelens (b. 1538, d. 1615)
MotherAuck

Family: Syerck Saeckles Sickma (b. 1565, d. 1629)

DaughterTaetske Sjercks Sickma+ (b. about 1600, d. 13 December 1672)

Biography

Haeck Boele Boelens was born in 1568 in Olterterp. She died on 26 January 1629 at age ~61 in Beetsterzwaag.
Haeck Boele Boelens has reference number 8953.
Last Edited17 April 2017