Family Tree Holkema

Doe' t pake nog feint wie................

Person Page 376

Peerkjen Wiebrens Zeldenthuis

F, #9376

Family: Jacob Fokkes Klijnsma (b. 1810)

SonFokke Jacobs Klijnsma+ (b. 8 March 1850)

Biography

Jacob Fokkes Klijnsma and Peerkjen Wiebrens Zeldenthuis were married on 25 September 1842 in Lemsterland.
Peerkjen Wiebrens Zeldenthuis has reference number 9407.
Last Edited17 April 2017

Aukje Jans Koopmans

F, #9377

Family: Sint Meines Klijnsma (b. 1784)

SonMeine Sints Klijnsma (b. 1803)
DaughterJantje Sints Klijnsma (b. 1805)
DaughterZwaantje Sints Klijnsma (b. 1808)
SonJan Sints Klijnsma (b. 1811)

Biography

Aukje Jans Koopmans has reference number 9408.
Last Edited17 April 2017

Hendrik Jans van der Meer

M, #9378

Biography

Hendrik Jans van der Meer has reference number 9409.
Last Edited17 April 2017

Ekke Ates de Jager

M, #9379

Family: Fed Sierks (b. 1707)

SonAte Ekkes de Jager (b. 1729)
DaughterHiltie Ekkes de Jager+ (b. 1733, d. 25 January 1811)
SonSierk Ekkes de Jager+ (b. 1737)
SonSymen Ekkes de Jager (b. 1740)

Biography

Ekke Ates de Jager and Fed Sierks were married on 19 September 1728 in Hommerts.
Ekke Ates de Jager has reference number 9410.
Last Edited17 April 2017

IJsbrand Broers Haagsma

M, #9380, b. about 1717

Parents

FatherBroer IJsbrands Haagsma (b. 1692, d. after 1755)
MotherTrijntje Jans

Family: Janke Klazes Wiarda (b. 10 March 1724)

DaughterTrijntje IJsbrands Haagsma (b. 1744)
DaughterSybrig IJsbrands Haagsma+ (b. 19 July 1749)
SonKlaas IJsbrand Haagsma+ (b. 1752, d. 9 December 1814)
SonBroer IJsbrands Haagsma+ (b. 1754)
DaughterGatske Ysbrands Haagsma (b. 1759)
DaughterHinke Ysbrands Haagsma+ (b. about 1760)
SonGatze IJsbrands Haagsma+ (b. 1764, d. 19 February 1828)
DaughterAaltje Ysbrands Haagsma+ (b. 1771, d. 12 January 1826)

Biography

IJsbrand Broers Haagsma was born about 1717 in IJlst. He and Janke Klazes Wiarda were married on 3 March 1743 in Rauwerd.
IJsbrand Broers Haagsma has reference number 9411. IJsbrand Broers Haagsma was a farmer,salesman.
Last Edited17 April 2017

Jents Freerx

F, #9381

Biography

Broer IJsbrands Haagsma and Jents Freerx were married on 7 September 1755 in IJlst.
Jents Freerx has reference number 9412.
Last Edited17 April 2017

Janke Klazes Wiarda

F, #9382, b. 10 March 1724

Parents

FatherClaas Gatzes Wiarda (b. about 1675)
MotherTrijntje Keimpes Hansma (b. 1686)

Family: IJsbrand Broers Haagsma (b. about 1717)

DaughterTrijntje IJsbrands Haagsma (b. 1744)
DaughterSybrig IJsbrands Haagsma+ (b. 19 July 1749)
SonKlaas IJsbrand Haagsma+ (b. 1752, d. 9 December 1814)
SonBroer IJsbrands Haagsma+ (b. 1754)
DaughterGatske Ysbrands Haagsma (b. 1759)
DaughterHinke Ysbrands Haagsma+ (b. about 1760)
SonGatze IJsbrands Haagsma+ (b. 1764, d. 19 February 1828)
DaughterAaltje Ysbrands Haagsma+ (b. 1771, d. 12 January 1826)

Biography

Janke Klazes Wiarda was born on 10 March 1724 in Rauwerd. IJsbrand Broers Haagsma and Janke Klazes Wiarda were married on 3 March 1743 in Rauwerd.
Janke Klazes Wiarda has reference number 9413.
Last Edited17 April 2017

Broer IJsbrands Haagsma

M, #9383, b. 1754

Parents

FatherIJsbrand Broers Haagsma (b. about 1717)
MotherJanke Klazes Wiarda (b. 10 March 1724)

Family: Doutjen Baukes Wierdsma

DaughterJanke Broers Haagsma (b. 24 March 1784, d. before 1811)
DaughterTjitske Broers Haagsma (b. 27 July 1786, d. before 1811)
DaughterTrijntje Broers Haagsma+ (b. 7 October 1787)
SonYsbrandt Broers Haagsma (b. 25 January 1789, d. before 1811)
DaughterBaukje Broers Haagsma (b. 8 April 1790)
SonBauke Broers Haagsma+ (b. 13 August 1799)

Biography

Broer IJsbrands Haagsma was born in 1754 in IJlst. He and Doutjen Baukes Wierdsma were married on 14 April 1782 in Exmorra. Broer IJsbrands Haagsma and Rinskje Tjeerds were married on 15 April 1812 in IJlst.
Broer IJsbrands Haagsma has reference number 9414.
Last Edited17 April 2017

Doutjen Baukes Wierdsma

F, #9384

Family: Broer IJsbrands Haagsma (b. 1754)

DaughterJanke Broers Haagsma (b. 24 March 1784, d. before 1811)
DaughterTjitske Broers Haagsma (b. 27 July 1786, d. before 1811)
DaughterTrijntje Broers Haagsma+ (b. 7 October 1787)
SonYsbrandt Broers Haagsma (b. 25 January 1789, d. before 1811)
DaughterBaukje Broers Haagsma (b. 8 April 1790)
SonBauke Broers Haagsma+ (b. 13 August 1799)

Biography

Doutjen Baukes Wierdsma was born in Exmorra. Broer IJsbrands Haagsma and Doutjen Baukes Wierdsma were married on 14 April 1782 in Exmorra.
Doutjen Baukes Wierdsma has reference number 9415.
Last Edited17 April 2017

Trijntje Broers Haagsma

F, #9385, b. 7 October 1787

Parents

Family: Willem Tades Welma

DaughterDoutje Willems Welma (b. 10 August 1811)

Biography

Trijntje Broers Haagsma was born on 7 October 1787 in Longerhouw. Willem Tades Welma and Trijntje Broers Haagsma were married on 28 October 1810 in IJlst.
Trijntje Broers Haagsma has reference number 9416.
Last Edited17 April 2017

Baukje Broers Haagsma

F, #9386, b. 8 April 1790

Parents

Biography

Baukje Broers Haagsma was born on 8 April 1790 in Longerhouw.
Baukje Broers Haagsma has reference number 9417.
Last Edited17 April 2017

Bauke Broers Haagsma

M, #9387, b. 13 August 1799

Parents

Family 1: Trijntje Ages Baarda (d. 14 August 1838)

DaughterJanke Baukes Haagsma (b. 6 November 1828)
SonBroer Baukes Haagsma (b. 16 May 1831)
DaughterDoutje Baukes Haagsma (b. 1 July 1835)
SonAge Baukes Haagsma (b. 3 October 1837)

Family 2: Fokeltje Sapes Westra (d. 12 January 1845)

SonPieter Baukes Haagsma (b. 5 August 1840)
SonIJsbrand Baukes Haagsma (b. 18 September 1842)
SonJan Baukes Haagsma (b. 5 December 1843)
DaughterFokeltje Baukes Haagsma (b. 12 January 1845)

Family 3: Baukjen Jetses de Jong

SonIJsbrand Baukes Haagsma (b. 22 November 1849)
DaughterJetske Baukes Haagsma (b. 9 November 1850)
DaughterBaukjen Baukes Haagsma (b. 19 December 1852)
DaughterAnna Baukes Haagsma (b. 1 August 1859)

Biography

Bauke Broers Haagsma was born on 13 August 1799 in Longerhouw. He and Trijntje Ages Baarda were married on 10 May 1828 in Wonseradeel. Bauke Broers Haagsma and Fokeltje Sapes Westra were married on 9 November 1839 in Wonseradeel. Bauke Broers Haagsma and Baukjen Jetses de Jong were married on 25 November 1848 in Wonseradeel.
Bauke Broers Haagsma has reference number 9418.
Last Edited17 April 2017

Doutje Willems Welma

F, #9388, b. 10 August 1811

Parents

FatherWillem Tades Welma
MotherTrijntje Broers Haagsma (b. 7 October 1787)

Biography

Doutje Willems Welma was born on 10 August 1811 in IJlst.
Doutje Willems Welma has reference number 9419.
Last Edited17 April 2017

Willem Tades Welma

M, #9389

Family: Trijntje Broers Haagsma (b. 7 October 1787)

DaughterDoutje Willems Welma (b. 10 August 1811)

Biography

Willem Tades Welma was born in Woudsend. He and Trijntje Broers Haagsma were married on 28 October 1810 in IJlst.
Willem Tades Welma has reference number 9420.
Last Edited17 April 2017

Broer Boelens

M, #9390, b. 1630

Parents

FatherBoele Broers Boelens (b. 1593, d. 21 October 1666)
MotherHiltie Claeses (b. 1601, d. 4 November 1651)

Biography

Broer Boelens was born in 1630.
Broer Boelens has reference number 9421.
Last Edited17 April 2017

Claes Boelens

M, #9391

Parents

FatherBoele Broers Boelens (b. 1593, d. 21 October 1666)
MotherHiltie Claeses (b. 1601, d. 4 November 1651)

Biography

Claes Boelens has reference number 9422.
Last Edited17 April 2017

Saecks Boelens

F, #9392, b. 1636

Parents

FatherBoele Broers Boelens (b. 1593, d. 21 October 1666)
MotherHiltie Claeses (b. 1601, d. 4 November 1651)

Biography

Saecks Boelens was born in 1636.
Saecks Boelens has reference number 9423.
Last Edited17 April 2017

Wemelcke Boelens

F, #9393

Parents

FatherBoele Broers Boelens (b. 1593, d. 21 October 1666)
MotherHiltie Claeses (b. 1601, d. 4 November 1651)

Biography

Wemelcke Boelens has reference number 9424.
Last Edited17 April 2017

Broer Boeles Boelens

M, #9394, b. about 1565

Family: Wemel Saeckes Fockens (b. about 1568)

SonBoele Broers Boelens+ (b. 1593, d. 21 October 1666)

Biography

Broer Boeles Boelens was born about 1565 in Olterterp.
Broer Boeles Boelens has reference number 9425.
Last Edited17 April 2017

Wemel Saeckes Fockens

F, #9395, b. about 1568

Family: Broer Boeles Boelens (b. about 1565)

SonBoele Broers Boelens+ (b. 1593, d. 21 October 1666)

Biography

Wemel Saeckes Fockens was born about 1568 in Beetsterzwaag.
Wemel Saeckes Fockens has reference number 9426.
Last Edited17 April 2017

Jannie Venema

F, #9396, b. 11 February 1953, d. 23 December 2005

Parents

FatherDurk Fekkes Venema (b. 4 October 1892)
MotherAntje Visser

Biography

Jannie Venema was born on 11 February 1953. She died on 23 December 2005 at age 52.
Jannie Venema has reference number 9427.
Last Edited17 April 2017

Anneke Hiemstra

F, #9397

Parents

FatherWiebe Hiemstra
MotherJannie Venema (b. 11 February 1953, d. 23 December 2005)

Biography

Anneke Hiemstra has reference number 9428.
Last Edited17 April 2017

Linda Hiemstra

F, #9398

Parents

FatherWiebe Hiemstra
MotherJannie Venema (b. 11 February 1953, d. 23 December 2005)

Biography

Linda Hiemstra has reference number 9429.
Last Edited17 April 2017

Nn Willemsen

M, #9399

Biography

Nn Willemsen has reference number 9430.
Last Edited17 April 2017

Wiesje de Boer

F, #9400

Parents

FatherWicher Egbert de Boer (b. 1 June 1905, d. 31 October 1984)
MotherDouwtje Dokkum (b. 3 June 1910, d. 26 April 1962)

Biography

Gerrit Hiemstra and Wiesje de Boer were married on 13 October 1963.
Wiesje de Boer has reference number 9431.
Last Edited17 April 2017