Family Tree Holkema

Doe' t pake nog feint wie................

Person Page 411

Sjoerd Sjoerds Popma

M, #10251, b. about 1325

Parents

FatherSjoerd Claezes Popma (b. about 1290)
MotherNn

Family: Nn

SonPoppe Sjoerts Popma+ (b. about 1352, d. after 1422)

Biography

Sjoerd Sjoerds Popma was born about 1325.
In 1396 kwam de Hollandse vloot, met graaf Jan van Heenvliet, baljuw van Amstelland en graaf Gerrit van Egmond, baljuw van Medemblik, bij de strijd tegen de Friezen op het weerloze Terschelling terecht: brandschatting en verovering.
Op 27 augustus 1398 wordt Zijwaert Poppama als schout op Terschelling aangesteld door graaf Albrecht van Holland.
Sjoerd Sjoerds Popma has reference number 10286.
Last Edited17 April 2017

Nn

F, #10252

Family: Sjoerd Sjoerds Popma (b. about 1325)

SonPoppe Sjoerts Popma+ (b. about 1352, d. after 1422)

Biography

Nn has reference number 10287.
Last Edited17 April 2017

Sjoerd Claezes Popma

M, #10253, b. about 1290

Parents

FatherClaes Elfs Popma (b. about 1265)
MotherNn

Family: Nn

SonSjoerd Sjoerds Popma+ (b. about 1325)

Biography

Sjoerd Claezes Popma was born about 1290.
Sjoerd stichtte in 1330 een kapel te Oosterend op Terschelling, niet ver van zijn stins. Sjoerd Claezes Popma has reference number 10288.
Last Edited17 April 2017

Claes Elfs Popma

M, #10254, b. about 1265

Parents

FatherElf Popma (b. about 1235)
MotherNn

Family: Nn

SonSjoerd Claezes Popma+ (b. about 1290)

Biography

Claes Elfs Popma was born about 1265.
Ten zuiden van Oosterend stond de stins van de familie Popma.

De Graaf van Holland, Willem III van Beieren, beschouwde zichzelf als de wettige heer van Friesland en dus ook van Terschelling. Op 3 mei 1322 droeg hij Claes Elfszoon op om voor hem, de graaf, recht te spreken, de opgelegde boeten te innen en kortom alle rechten uit te oefenen die hem als graaf naar zijn mening toekwamen. Hij noemde hem zijn rechter en beval de inwoners en allen die er hun zaken kwamen doen behulpzaam te zijn.

De Noorwestelijke vaarwaters.Volgens sommige geschiedschrijvers moet de gemeenschap van de Waddeneilanden met het vaste land rond 1300 ver-broken zijn. Een riviermond die al bestond (het latere Vlie) werd toen zo breed en diep dat het nodig werd om hier tonnen in te leggen. Behalve dit Vlie was er in het noordwesten nog een belangrijk zeegat, namelijk het Marsdiep.
Het oudste bekende bericht omtrent de betonning in het Vlie dateert uit 1323. Het betreft een overeenkomst tussen Claes Popma en zijn mederichters van der Schellingh, gesloten met de stad Kampen, welke van hertog Albrecht het recht had om
"tonnen moegen legghen jnt Vlie ende jnt Marsdiep". Volgens de overeenkomst met de stad kampen richtte Claes met zijn mederichter het "voerhuijs", het baken bij West-Terschelling op. Dit kan er op wijzen dat graaf Willem met zijn benoeming een Hollands tintje gaf aan een gewoon bestaande Friese rechtsituatie. De richter en zijn mederichter of mederichters waren de hoogstgeplaatsten, het gemene land de gezamenlijke vrije, grondbezittende boeren, de eigen-erfden.
Claes Elfs Popma has reference number 10289. Claes Elfs Popma was a Rechter op Terschelling.
Last Edited17 April 2017

Elf Popma

M, #10255, b. about 1235

Family: Nn

SonClaes Elfs Popma+ (b. about 1265)

Biography

Elf Popma was born about 1235.
Elf Popma has reference number 10290.
Last Edited17 April 2017

Nn

F, #10256

Family: Elf Popma (b. about 1235)

SonClaes Elfs Popma+ (b. about 1265)

Biography

Nn has reference number 10291.
Last Edited17 April 2017

Nn

F, #10257

Family: Claes Elfs Popma (b. about 1265)

SonSjoerd Claezes Popma+ (b. about 1290)

Biography

Nn has reference number 10292.
Last Edited17 April 2017

Nn

F, #10258

Family: Sjoerd Claezes Popma (b. about 1290)

SonSjoerd Sjoerds Popma+ (b. about 1325)

Biography

Nn has reference number 10293.
Last Edited17 April 2017

Wybe Minnema

M, #10259, d. 1429

Family:

DaughterNN Wybes Minnema+

Biography

Wybe Minnema died in 1429.
Tijdens de onlusten der Schieringers en Vetkoopers, heeft Wykel veel leeds moeten verduren, want de eersten aangevoerd door Wybe Minnema en Beinte Rommerts, overvielen, in het jaar 1428, onverwacht dit dorp, en sleepten den Pastoor, HeetPeter, uit de kosterij der kerk met zich, onder het toebrengen van onderscheidene doodelijke wonden, en aldus half zieltogende, naar het dorp Sondel, tot voor de stins, die zijn zoon Agge aldaar in eigendom bezat en bezet hield. Nu toondenzij dezen zijnen gevangenen vader, eischten het huis op, met bedreiging, dat, zoo hij hierin weigerachtig was, zij dezen voor zijne oogen zouden doorsteken. Deze bedreiging zou den zoon bijna bewogen hebben, om, ondanks hem en de zijnen,bij de overgave, een treurig lot beschoren scheen, daarin te bewilligen; dan de bijna stervende vader verzamelde nog eens zijne laatste krachten, zijnen zoon Agge toeroepende: dat hij de stins niet moest overgeven, dewijl de zelve toch zooveel gelden had, dat de dood hem reeds nabij was. Deze manmoedige en roerende toespraak van eenen vader aan zijnen zoon behoorde zeker ieder menschelijk gemoed, in hetwelk nog een vonkje redelijkheid overig was, bewogen te hebben, om voorhet minst hunne, reeds zoo zeer geteisterde, prooi verder ongemoeid te laten. Maar neen, deze barbaren, gramstorig, omdat hun doel niet gelukte, maakten den bijna stervenden man, in het gezigt van zijnen zoon, op staanden voet, af, staakten toen hunnen aanslag en verwijderden zich van Sondel. Agge trok vervolgens buiten 's lands, en wierf aldaar vreemde krijgsknechten aan, met welke hij, in het volgende jaar, in Friesland terugkeerde. Nu vervolgde hij op zijne beurt in het bijzonder de moordenaars van zijnen vader, waarvan velen sneuvelden, en onder dezen ook Wybe Minnema, die hij met eigene hand doodde. Wybe Minnema has reference number 10294.
Last Edited17 April 2017

Aede Gerbranda

M, #10260

Family: Nn

DaughterWilsck Aedes Gerbranda+

Biography

Aede Gerbranda has reference number 10295.
Last Edited17 April 2017

Nn

F, #10261

Biography

Nn has reference number 10296.
Last Edited17 April 2017

Alle Ruierts Gerlsma

M, #10262, b. about 1536, d. about 1616

Parents

FatherRuyrdt Gerlofsma (b. about 1510)

Family: Baucke Ulbetsdr

SonHaye Alles Gerlsma+ (b. about 1575)

Biography

Alle Ruierts Gerlsma was born about 1536. He died about 1616.
Alle Ruierts Gerlsma has reference number 10297.
Last Edited17 April 2017

Baucke Ulbetsdr

F, #10263

Family: Alle Ruierts Gerlsma (b. about 1536, d. about 1616)

SonHaye Alles Gerlsma+ (b. about 1575)

Biography

Baucke Ulbetsdr has reference number 10298.
Last Edited17 April 2017

Ruyrdt Gerlofsma

M, #10264, b. about 1510

Family:

SonAlle Ruierts Gerlsma+ (b. about 1536, d. about 1616)

Biography

Ruyrdt Gerlofsma was born about 1510.
Ruyrdt Gerlofsma has reference number 10299.
Last Edited17 April 2017

Doecke Pybes Wiarda

M, #10265, b. about 1430

Parents

FatherPiebe Oenes Wiarda (b. about 1405)

Biography

Doecke Pybes Wiarda was born about 1430.
Doecke Pybes Wiarda has reference number 10300.
Last Edited17 April 2017

Feddeko D. Wiarda

M, #10266

Family:

SonPybe Wyarda+

Biography

Feddeko D. Wiarda has reference number 10301.
Last Edited17 April 2017

Dye Hayes van Rinia

M, #10267, b. about 1495, d. 1557

Parents

Biography

Dye Hayes van Rinia was born about 1495. He died in 1557.
Dye Hayes van Rinia has reference number 10302.
Last Edited17 April 2017

Baerthje de Vos

F, #10268

Family: Dye Hayes van Rinia (b. about 1495, d. 1557)

DaughterAthke Dyes van Rinia+

Biography

Baerthje de Vos has reference number 10303.
Last Edited17 April 2017

Athke Dyes van Rinia

F, #10269

Parents

FatherDye Hayes van Rinia (b. about 1495, d. 1557)
MotherBaerthje de Vos

Family: Hette Piers (d. 4 February 1574)

SonDye Hettes Domna

Biography

Athke Dyes van Rinia has reference number 10304.
Last Edited17 April 2017

Hette Piers

M, #10270, d. 4 February 1574

Biography

Hette Piers died on 4 February 1574.
Hette Piers has reference number 10305.
Last Edited17 April 2017

Dye Hettes Domna

M, #10271

Parents

FatherHette Piers (d. 4 February 1574)
MotherAthke Dyes van Rinia

Biography

Dye Hettes Domna has reference number 10306.
Last Edited17 April 2017

Tyets Sipckedr

F, #10272

Biography

Tyets Sipckedr has reference number 10307.
Last Edited17 April 2017

Steffen Hayes Elgersma

M, #10273, b. 21 November 1802

Parents

FatherHaye Steffens Elgersma (b. 23 November 1766, d. 1837)

Family: Hinke Metskes Posthuma

SonAnne Steffens Elgersma+ (b. 21 September 1837)

Biography

Steffen Hayes Elgersma was born on 21 November 1802.
Steffen Hayes Elgersma has reference number 10308.
Last Edited17 April 2017

Haye Steffens Elgersma

M, #10274, b. 23 November 1766, d. 1837

Parents

FatherSteffen Annes Elgersma (b. 5 December 1722, d. 3 March 1789)
MotherHincke Hayes Mensonides (b. 1725, d. after 1771)

Family:

SonSteffen Hayes Elgersma+ (b. 21 November 1802)

Biography

Haye Steffens Elgersma was born on 23 November 1766. He died in 1837 at age ~71.
Haye Steffens Elgersma has reference number 10309.
Last Edited17 April 2017

Anne Steffens Elgersma

M, #10275, b. 21 December 1760

Parents

FatherSteffen Annes Elgersma (b. 5 December 1722, d. 3 March 1789)
MotherHincke Hayes Mensonides (b. 1725, d. after 1771)

Biography

Anne Steffens Elgersma was born on 21 December 1760.
Anne Steffens Elgersma has reference number 10310.
Last Edited17 April 2017