Holkema Family Tree

Doe't pake nog feint wie......

Person Page 951

Willemke Hiddes Weitjer

F, #23751, b. 7 June 1812, d. 17 August 1883

Parents

Family: Taekele Gerrits de Vries

SonGerrit Taekeles de Vries+ (b. 20 December 1840)
SonHendrikus Taekeles de Vries (b. 22 December 1841)

Biography

Willemke Hiddes Weitjer was born on 7 June 1812 in Huizum. Taekele Gerrits de Vries and Willemke Hiddes Weitjer were married on 16 February 1840 in Franeker. She died on 17 August 1883 at age 71 in Franeker.
Willemke Hiddes Weitjer has reference number 24162.
Last Edited11 October 2021

Hendrikus Taekeles de Vries

M, #23752, b. 22 December 1841

Parents

FatherTaekele Gerrits de Vries
MotherWillemke Hiddes Weitjer (b. 7 June 1812, d. 17 August 1883)

Biography

Hendrikus Taekeles de Vries was born on 22 December 1841 in Franeker.
Hendrikus Taekeles de Vries has reference number 24163.
Last Edited11 October 2021

Hidde Jans Weittjer

M, #23753

Family: Eke Dijkstra

DaughterWillemke Hiddes Weitjer+ (b. 7 June 1812, d. 17 August 1883)
DaughterAnna Hiddes Weitjer (b. 15 February 1814)

Biography

Hidde Jans Weittjer has reference number 24164.
Last Edited11 October 2021

Eke Dijkstra

F, #23754

Family: Hidde Jans Weittjer

DaughterWillemke Hiddes Weitjer+ (b. 7 June 1812, d. 17 August 1883)
DaughterAnna Hiddes Weitjer (b. 15 February 1814)

Biography

Eke Dijkstra has reference number 24165.
Last Edited11 October 2021

Anna Hiddes Weitjer

F, #23755, b. 15 February 1814

Parents

Biography

Anna Hiddes Weitjer was born on 15 February 1814 in Huizum.
Anna Hiddes Weitjer has reference number 24166.
Last Edited11 October 2021

Thewis Uiltjes Hettinga

M, #23756, b. 1840

Parents

FatherUiltje Thewis Hettinga (b. 6 September 1798)
MotherLidia Klazes van der Brug

Family: Wytske Ates Jongbloed (b. 1837)

DaughterWytske Thewis Hettinga+ (b. 15 September 1865, d. 8 August 1941)

Biography

Thewis Uiltjes Hettinga was born in 1840 in Heeg. He and Wytske Ates Jongbloed were married on 8 June 1871 in Ferwerderadeel.
Thewis Uiltjes Hettinga has reference number 24167.
Last Edited11 October 2021

Hans Gooitzens Bijl

M, #23757, b. 1 August 1863, d. 7 January 1941

Parents

FatherGooitzen Hanzes Bijl (b. 3 March 1815, d. 14 February 1894)
MotherTjitske Gerbens Boersma (b. 20 September 1824)

Family: Wytske Thewis Hettinga (b. 15 September 1865, d. 8 August 1941)

DaughterBaukje Hanzes Bijl (b. 28 April 1891)
SonGooitzen Hanzes Bijl+ (b. 4 August 1893)
DaughterTjitske Hanzes Bijl (b. 24 November 1895, d. 1 October 1896)
SonThewis Hanzes Bijl (b. 24 November 1895, d. 13 December 1896)
DaughterTjitske Hanzes Bijl+ (b. 8 October 1897)
DaughterHinke Hanzes Bijl (b. 6 November 1900)
SonThewis Hanzes Bijl (b. 13 April 1902, d. 26 May 1953)
DaughterTetsje Hanzes Bijl+ (b. 27 September 1903, d. 16 September 1967)

Biography

Hans Gooitzens Bijl was born on 1 August 1863 in Wymbritsradeel. He and Wytske Thewis Hettinga were married on 17 May 1890 in Wymbritsradeel. Hans Gooitzens Bijl died on 7 January 1941 at age 77.
Hans Gooitzens Bijl has reference number 24168. Hans Gooitzens Bijl was a Scheepstimmerman te Oppenhuizen.
Last Edited11 October 2021

Wytske Thewis Hettinga

F, #23758, b. 15 September 1865, d. 8 August 1941

Parents

FatherThewis Uiltjes Hettinga (b. 1840)
MotherWytske Ates Jongbloed (b. 1837)

Family: Hans Gooitzens Bijl (b. 1 August 1863, d. 7 January 1941)

DaughterBaukje Hanzes Bijl (b. 28 April 1891)
SonGooitzen Hanzes Bijl+ (b. 4 August 1893)
DaughterTjitske Hanzes Bijl (b. 24 November 1895, d. 1 October 1896)
SonThewis Hanzes Bijl (b. 24 November 1895, d. 13 December 1896)
DaughterTjitske Hanzes Bijl+ (b. 8 October 1897)
DaughterHinke Hanzes Bijl (b. 6 November 1900)
SonThewis Hanzes Bijl (b. 13 April 1902, d. 26 May 1953)
DaughterTetsje Hanzes Bijl+ (b. 27 September 1903, d. 16 September 1967)

Biography

Wytske Thewis Hettinga was born on 15 September 1865. Hans Gooitzens Bijl and Wytske Thewis Hettinga were married on 17 May 1890 in Wymbritsradeel. She died on 8 August 1941 at age 75.
Wytske Thewis Hettinga has reference number 24169.
Last Edited11 October 2021

Baukje Hanzes Bijl

F, #23759, b. 28 April 1891

Parents

FatherHans Gooitzens Bijl (b. 1 August 1863, d. 7 January 1941)
MotherWytske Thewis Hettinga (b. 15 September 1865, d. 8 August 1941)

Biography

Baukje Hanzes Bijl was born on 28 April 1891. Klaas Gerbens Douma and Baukje Hanzes Bijl were married on 1 June 1918 in Oppenhuizen.
Baukje Hanzes Bijl has reference number 24170.
Last Edited11 October 2021

Gooitzen Hanzes Bijl

M, #23760, b. 4 August 1893

Parents

FatherHans Gooitzens Bijl (b. 1 August 1863, d. 7 January 1941)
MotherWytske Thewis Hettinga (b. 15 September 1865, d. 8 August 1941)

Biography

Gooitzen Hanzes Bijl was born on 4 August 1893 in Oppenhuizen. Geertruida Diederts Schilstra and Gooitzen Hanzes Bijl were married on 16 October 1919. He and G. van der Meer were married after 1920.
KERSTGEDICHT

Midden november was Baukje Schraa-Atsma op bezoek bij Minke Jouwstra in het Bonifatiushuis in Sneek. Zij vertelde haar dat in 1966 in het “Tsjerkeblêdsje” een gedicht had gestaan, opgestuurd door Gooije Bijl, wonende in Amerika. Gooije Bijl emigreerde na de oorlog naar Amerika. Hier is het:

No hjoed betinke wy de dei
Dêr’t elke kristen bliid is mei.
Om’t Jezus doe op ierde kaam
En al ús sûnden op Him naam.

Nea is der grutter wûnder bard
As doe’t Hy foar ús berne waard.
Sa kaam de Kristus as in bern
Om ús, oars wiene wy ferlern.

Yn in bistestâl kaam er te wrâld
En skonk ús alles ta behâld.
Sa fan syn alderheechste troan
Skonk God syn iennichst berne soan.

Der waarden doe gjin klokken let
En kranten wienen der doe ek net.
Gjin radio, noch telefoan
Sei it wûnder doe de minsken oan.

Ingels stjoerde God fan boppen
Om it de minsken ta te roppen.
It grutte heil is jimme jûn
De himel is mei de ierde ferbûn.

Tankber meie wy it feit betinke
It ivige libben wol God ús skinke.
Self jout er ús no wer in kâns
Dit is de wei, dy moatte wy lâns.

Gooije Bijl.
Gooitzen Hanzes Bijl has reference number 24171.
Last Edited11 October 2021

Tjitske Hanzes Bijl

F, #23761, b. 24 November 1895, d. 1 October 1896

Parents

FatherHans Gooitzens Bijl (b. 1 August 1863, d. 7 January 1941)
MotherWytske Thewis Hettinga (b. 15 September 1865, d. 8 August 1941)

Biography

Tjitske Hanzes Bijl was born on 24 November 1895. She died on 1 October 1896 at age 0.
Tjitske Hanzes Bijl has reference number 24172.
Last Edited11 October 2021

Thewis Hanzes Bijl

M, #23762, b. 24 November 1895, d. 13 December 1896

Parents

FatherHans Gooitzens Bijl (b. 1 August 1863, d. 7 January 1941)
MotherWytske Thewis Hettinga (b. 15 September 1865, d. 8 August 1941)

Biography

Thewis Hanzes Bijl was born on 24 November 1895. He died on 13 December 1896 at age 1.
Thewis Hanzes Bijl has reference number 24173.
Last Edited11 October 2021

Tetsje Hanzes Bijl

F, #23763, b. 27 September 1903, d. 16 September 1967

Parents

FatherHans Gooitzens Bijl (b. 1 August 1863, d. 7 January 1941)
MotherWytske Thewis Hettinga (b. 15 September 1865, d. 8 August 1941)

Family: Dirk van der Meer (b. 29 June 1899, d. 6 February 1966)

DaughterDurkje van der Meer+
DaughterWijtske van der Meer+ (d. 2004)
SonDirk van der Meer
SonHans van der Meer
SonJan van der Meer
SonGeert van der Meer
DaughterBoukje van der Meer (b. 1938, d. 27 March 1976)

Biography

Tetsje Hanzes Bijl was born on 27 September 1903. She died on 16 September 1967 at age 63 in Oppenhuizen.
Tetsje Hanzes Bijl has reference number 24174.
Last Edited11 October 2021

Hinke Hanzes Bijl

F, #23764, b. 6 November 1900

Parents

FatherHans Gooitzens Bijl (b. 1 August 1863, d. 7 January 1941)
MotherWytske Thewis Hettinga (b. 15 September 1865, d. 8 August 1941)

Biography

Hinke Hanzes Bijl was born on 6 November 1900.
Hinke Hanzes Bijl has reference number 24175.
Last Edited11 October 2021

Thewis Hanzes Bijl

M, #23765, b. 13 April 1902, d. 26 May 1953

Parents

FatherHans Gooitzens Bijl (b. 1 August 1863, d. 7 January 1941)
MotherWytske Thewis Hettinga (b. 15 September 1865, d. 8 August 1941)

Biography

Thewis Hanzes Bijl was born on 13 April 1902. He died on 26 May 1953 at age 51 in Oppenhuizen.
Thewis Hanzes Bijl has reference number 24176. Thewis Hanzes Bijl was a Zat op de Kweekschool in 1920.
Last Edited11 October 2021

Wytske Ates Jongbloed

F, #23766, b. 1837

Parents

Family: Thewis Uiltjes Hettinga (b. 1840)

DaughterWytske Thewis Hettinga+ (b. 15 September 1865, d. 8 August 1941)

Biography

Wytske Ates Jongbloed was born in 1837 in Marrum. Thewis Uiltjes Hettinga and Wytske Ates Jongbloed were married on 8 June 1871 in Ferwerderadeel.
Wytske Ates Jongbloed has reference number 24177.
Last Edited11 October 2021

Ate Gerrits Jongbloed

M, #23767

Family: Fokeltje Michiels Tromp (b. 1793)

DaughterWytske Ates Jongbloed+ (b. 1837)

Biography

Ate Gerrits Jongbloed has reference number 24178.
Last Edited11 October 2021

Uiltje Thewis Hettinga

M, #23768, b. 6 September 1798

Parents

FatherThewis Harings Hettinga (b. 29 May 1757)
MotherJacobje Pieters

Biography

Uiltje Thewis Hettinga was born on 6 September 1798 in Heeg.
Uiltje Thewis Hettinga has reference number 24179.
Last Edited11 October 2021

Lidia Klazes van der Brug

F, #23769

Family: Uiltje Thewis Hettinga (b. 6 September 1798)

SonThewis Uiltjes Hettinga+ (b. 1840)

Biography

Lidia Klazes van der Brug has reference number 24180.
Last Edited11 October 2021

Pieter Thewis Hettinga

M, #23770, b. 19 September 1787

Parents

FatherThewis Harings Hettinga (b. 29 May 1757)
MotherJacobje Pieters

Biography

Pieter Thewis Hettinga was born on 19 September 1787 in Langweer. He and Hinke Uiltjes de Jong were married on 28 May 1819 in Wymbritsradeel.
Pieter Thewis Hettinga has reference number 24181.
Last Edited11 October 2021

Hinke Uiltjes de Jong

F, #23771

Biography

Pieter Thewis Hettinga and Hinke Uiltjes de Jong were married on 28 May 1819 in Wymbritsradeel.
Hinke Uiltjes de Jong has reference number 24182.
Last Edited11 October 2021

Durk Thewis Hettinga

M, #23772, b. 5 September 1792

Parents

FatherThewis Harings Hettinga (b. 29 May 1757)
MotherJacobje Pieters

Biography

Durk Thewis Hettinga was born on 5 September 1792 in Heeg. He and Maria Douwes Buma were married on 20 May 1820 in Wymbritsradeel.
Durk Thewis Hettinga has reference number 24183.
Last Edited11 October 2021

Maria Douwes Buma

F, #23773

Biography

Durk Thewis Hettinga and Maria Douwes Buma were married on 20 May 1820 in Wymbritsradeel.
Maria Douwes Buma has reference number 24184.
Last Edited11 October 2021

Jelle Hayes Zoethout

M, #23774, b. about 1775

Parents

FatherHaye Reinders Zoethout (b. about 1730, d. 1796)
MotherHantzen Michiels Tromp (b. 1742, d. 1777)

Family: Pietje Sipkes

DaughterAkke Jelles Zoethout+ (b. 3 June 1803, d. 23 July 1871)

Biography

Jelle Hayes Zoethout was born about 1775.
Jelle Hayes Zoethout has reference number 24187.
Last Edited11 October 2021

Pietje Sipkes

F, #23775

Family: Jelle Hayes Zoethout (b. about 1775)

DaughterAkke Jelles Zoethout+ (b. 3 June 1803, d. 23 July 1871)

Biography

Pietje Sipkes has reference number 24188.
Last Edited11 October 2021