Holkema Family Tree

Doe't pake nog feint wie......

Person Page 1,214

Adriana Johanna Mulder

F, #30326, b. 1819, d. 7 March 1899

Parents

Family: Gerardus Coenradus Dalmeijer (b. 1817)

DaughterCatharina Dalmeijer+ (b. 1848)

Biography

Adriana Johanna Mulder was born in 1819 in Schiedam, ZH, Netherlands. Gerardus Coenradus Dalmeijer and Adriana Johanna Mulder were married on 30 May 1839 in Schiedam. She died on 7 March 1899 at age ~80.
Last Edited11 October 2021

Henderina Oosterman

F, #30327

Family: Nn Oosterman

SonJurianus Oosterman+ (b. 31 August 1817)
Last Edited11 October 2021

Nn Oosterman

M, #30328

Family: Henderina Oosterman

SonJurianus Oosterman+ (b. 31 August 1817)
Last Edited11 October 2021

Johannes Loog

M, #30329, b. 30 January 1784

Family: Anna Maria Kroone (b. 9 September 1789)

DaughterHenderina Loog+ (b. 10 JULI 1818)

Biography

Johannes Loog was born on 30 January 1784 in Krefeld, Duitsland.
Last Edited11 October 2021

Anna Maria Kroone

F, #30330, b. 9 September 1789

Family: Johannes Loog (b. 30 January 1784)

DaughterHenderina Loog+ (b. 10 JULI 1818)

Biography

Anna Maria Kroone was born on 9 September 1789 in Schiedam.
Last Edited11 October 2021

Hendrik Dalmeijer

M, #30331
Last Edited11 October 2021

Catharins Maria Gerlings

F, #30332
Last Edited11 October 2021

Gerrit Mulder

M, #30333

Family: Catharina Gouka

DaughterAdriana Johanna Mulder+ (b. 1819, d. 7 March 1899)
Last Edited11 October 2021

Catharina Gouka

F, #30334

Family: Gerrit Mulder

DaughterAdriana Johanna Mulder+ (b. 1819, d. 7 March 1899)
Last Edited11 October 2021

Havik Dirks Timme

M, #30335

Family: Machteltje Dirks de Lange

SonDirk Haviks Timme+ (b. 17 MRT 1823, d. 15 December 1890)
Last Edited11 October 2021

Machteltje Dirks de Lange

F, #30336

Family: Havik Dirks Timme

SonDirk Haviks Timme+ (b. 17 MRT 1823, d. 15 December 1890)
Last Edited11 October 2021

Anthonie Hendriks

M, #30337

Family: Trijntje Akersloot

DaughterMarijtje Hendriks+ (b. 10 February 1822, d. 10 June 1907)
Last Edited11 October 2021

Trijntje Akersloot

F, #30338

Family: Anthonie Hendriks

DaughterMarijtje Hendriks+ (b. 10 February 1822, d. 10 June 1907)
Last Edited11 October 2021

Segert de Kievit

M, #30339, b. circa 1764, d. 1835

Family: Reina Leenderts Braat (b. 1771, d. 1829)

SonAdrianus de Kievit+ (b. 1816, d. 1878)

Biography

Segert de Kievit was born circa 1764. He and Reina Leenderts Braat were married on 15 May 1791. Segert de Kievit died in 1835.
Last Edited11 October 2021

Reina Leenderts Braat

F, #30340, b. 1771, d. 1829

Family: Segert de Kievit (b. circa 1764, d. 1835)

SonAdrianus de Kievit+ (b. 1816, d. 1878)

Biography

Reina Leenderts Braat was born in 1771. Segert de Kievit and Reina Leenderts Braat were married on 15 May 1791. She died in 1829 at age ~58.
Last Edited11 October 2021

Cornelis Beukelman

M, #30341
Last Edited11 October 2021

Jannetje Goudswaard

F, #30342
Last Edited11 October 2021

Siemon Harings Haringa

M, #30343

Parents

FatherHaring Georges van Harinxma (b. 14 June 1663)

Family: Nn

SonCornelis Sijmens Haringa+ (b. 31 March 1717)
DaughterJancke Sijmens Haringa (b. 26 February 1719)
SonPyter Sijmens Haringa (b. 27 December 1722)
SonHaring Sijmens Haringa (b. 17 February 1726)

Biography

Deurwaarder


Van Harinxma thoe Slooten, Harinxma thoe Heeg, Harinxma thoe Sneeck, van Harinxma, Harincksma, Haryngh-sma, Harinckxma, Harinxma, Haring-sma, Harings. De gesl. Haringa en Harenga (zie bij den mansn. Hare) kun-nen hier ook nog bijgevoegd worden. --Haringsna, Oost-Friesland. De toevoegsels thoe Slooten, thoe Sneeck — verder thoe Kingma (bij van Beyma), thoe Hesens (bij Fons), enz., maken oorspron-kelijk geen vast deel uit van de geslachts-namen , waar zij achter geplaatst zijn. Zij duiden slechts de plaats aan, waar het stam-huis (de stins, de state) van het geslacht stond, of waar de man woonde, die zulken toenaam voor het eerst voerde. In deze lijst zijn zij in den regel ook slechts opgenomen, voor zoo verre zij eigen zijn aan thans nog levende maagschappen. P. Harinxma-stins te Slooten. Ha-rinxma-hûs te Sneek. H ar inx ma-stat e te Heeg, te Jelsum, te Beetsterzwaag. Ha-ringsleat, Haringsloot, vaarwater te Tie-tjerk'. — Haringhusum, voormalig slot te Visvliet, Gron. Haringhuizen en Haringkar-spel (of Harenkarspel), twee dorpen in West-Fr. (noordelijk Noord-HolL). Hornsey (oud-tijds Haringsey), in Middlesex, Engeland.
Last Edited11 October 2021

Nn

F, #30344

Family: Siemon Harings Haringa

SonCornelis Sijmens Haringa+ (b. 31 March 1717)
DaughterJancke Sijmens Haringa (b. 26 February 1719)
SonPyter Sijmens Haringa (b. 27 December 1722)
SonHaring Sijmens Haringa (b. 17 February 1726)
Last Edited11 October 2021

Haring Georges van Harinxma

M, #30345, b. 14 June 1663

Parents

FatherGeorg (Jurjen) Harings van Harinxma (b. 1638, d. before 1686)
MotherGerbrecht Maria van Dunnewoldt (b. 27 June 1641)

Biography

Haring Georges van Harinxma was born on 14 June 1663 in Didam.
Last Edited11 October 2021

Georg (Jurjen) Harings van Harinxma

M, #30346, b. 1638, d. before 1686

Parents

FatherHaring Douwes van Harinxma (b. 1604, d. 14 October 1669)
MotherGeertruida Jurjens van Quadt (b. 1610, d. 29 November 1643)

Biography

Georg (Jurjen) Harings van Harinxma was born in 1638 in Emden Duitsland. He and Gerbrecht Maria van Dunnewoldt were married in 1659 in Didam. Georg (Jurjen) Harings van Harinxma died before 1686.
Hij staat als Jurjen op lidmaatlijst te heeg 30-11-1650

George was kapitein bij de mariniers en vocht mee in de vierdaagse zeeslag tijdens de 2e Engelse oorlog (11,12,13,14 juni 1666,N.S.) en sneuvelde waarschijnlijk al op de eerste dag.
Last Edited11 October 2021

Gerbrecht Maria van Dunnewoldt

F, #30347, b. 27 June 1641

Family: Georg (Jurjen) Harings van Harinxma (b. 1638, d. before 1686)

DaughterGeertruydt Maria van Harinxma
DaughterMargaretha van Harinxma
DaughterAnna Christina van Harinxma (b. about 1660)
SonHaring Georges van Harinxma+ (b. 14 June 1663)

Biography

Gerbrecht Maria van Dunnewoldt was born on 27 June 1641 in Didam. Georg (Jurjen) Harings van Harinxma and Gerbrecht Maria van Dunnewoldt were married in 1659 in Didam.
Op 13 augustus 1686 ingekomen van Emmerik.
Last Edited11 October 2021

Haring Douwes van Harinxma

M, #30348, b. 1604, d. 14 October 1669

Parents

FatherDouwe Harings van Harinxma (b. 1568, d. 1639)
MotherMachteld van Dunnewoldt (b. 1584, d. 2 September 1639)

Family: Geertruida Jurjens van Quadt (b. 1610, d. 29 November 1643)

DaughterAnna Christina Harings van Harinxma (b. 18 July 1634)
SonGeorg (Jurjen) Harings van Harinxma+ (b. 1638, d. before 1686)

Biography

Haring Douwes van Harinxma was born in 1604. He and Sieuwke van Popkema were married on 12 April 1646 in Leeuwarden. Haring Douwes van Harinxma died on 14 October 1669 at age ~65.
KAPITEINHARING VAN HARINXMA THOE HEEG(2).MEDEGEDEELD DOORJHR. ME. H. B. VAN SMINIA.->»»» eg>€«««vJnlangs kwam mij in handen een klein boekje in duo-decimo, waarop ik uwe aandacht wilde vestigen, niet zoozeer om de voortreffelijkheid van het boek, ook niet,omdat de man, die daaraan tijd en moeite heeft besteed,eene voorname rol op het tooneel onzer geschiedenis heeftgespeeld, maar omdat beide vereenigd , mijns inziens, tebelangrijk zijn, om geheel vergeten te worden. Eerst zalik mij bij den schrijver of liever vertaler van het werkjebepalen 5 en later met een paar woorden over het boekjezelf spreken.HARING VAN HAEINXMA THOE HEEG, zoon van DOUWEVAN HAEINXMA, Kapitein, en van MACHTELD VAN DUN-NEWOLDT of DUNEWALT , werd den 27 Augustus 160áte Doesburg, waar" zijn vader denkelijk toenmaals in gar-(1) Uit den Nordisehen Tekgraph, N". 20, van 16 Februarij 1849.(2) Voorgedragen in het Friesch Genootschap den 24 Januarij 1856.HAEING VAN HABINXMA THOB HEBG. 83nizoen lag, geboren, en trouwde eerst met GEEETEUY,dochter van GEORGE VAN QÜADT, en, toen deze den 29November 1643 overleden was, in 1646 met SJUW ofSJOUCK, dochter van SAECKLE VAN POPMA van Weidurnen WOB RoOBBA van Tjummarum. Bij de eerste vrouwhad hij zes, bij de laatste geene kinderen. Den 19 Maart1629 trad hij in dienst als Vaandrig in de kompagnie vanROUSSEL, werd later tot Kapitein bevorderd, en was tevensStalmeester van Graaf WILLEM FREDEEIK van Nassau,Stadhouder van Friesland.Het is bekend, dat tijdens de hevige geschillen tusschenENNO , Graaf van Oost-Friesland en de stad Emden, opverzoek van de laatste, de Staten der Vereenigde Neder-landen 1602 aan WILLEM LODEWIJK, toenmaligen Stad-houder van Friesland, bevel gaven, derwaarts eenig krijgs-volk , zes honderd man sterk, in bezetting te zenden, totbeveiliging van de stedelingen, op welke de Graaf eenenduurzatnen wrok behield. Deze bezetting werd van tijdtot tijd versterkt, en stond in 1630 onder bevel van denKommandeur ERENTEEITEB, die gelast was, goede ordehouden, niet alleen bij de troepen, die door de Oostfrie-sche Stenden moesten onderhouden worden, maar tevens bijdie, welke door H. E. M. gezonden waren. Bij deze laatstewas VAN HAEINXMA als Kapitein in dienst. — Wanneerhij daarheen verplaatst werd, is mij niet bekend; maar vrijzeker is hët, dat hij reeds in 1633 te Emden verblijf hield,daar zijne oudste dochter aldaar den 1 April van dat jaargeboren is. In 1636 schijnt hij, of althans zijne vrouw,zich tijdelijk te Sourtange te hebben opgehouden, daar te .dier plaatse hun oudste zoon ter wereld kwam. In 1638evenwel werd hun nog een zoon, weder te Emden, gebo-ren. Uit de opdragt van het hierna vermelde werkjeblijkt, dat hij den 1 Januarij 1641 ook aldaar vertoefde.Toen in 1645 EEENTEEITEE zag, dat hij op den duur zijn84 HAKING VAN HAEINXMAambt als Bevelhebber der krijgsmagt van den Graaf, dietelkens met de stad in onmin was, en het kommandementvan Emden niet te gelijk konde waarnemen, stelde hijals zijnen plaatsvervanger in de laatste betrekking voorHESSEL Baron VAN AYLVA, Kolonel van een Frieschregiment; doch de regering van Emden, ofschoon nietstegen zijnen persoon hebbende, wilde echter hieraan haregoedkeuring niet hechten , omdat zij op haar regt van be-noeming stond, zoodat zij den Kapitein VAN HARINXMAverkoos. Zij protesteerde niet alleen tegen de aanstellingvan VAN ATLVA , maar weigerde volstrekt hem te erken-nen, ja, waarschuwde zelfs zijne vrouw, die zich te Emdenbevond , haren man te kennen te geven, dat hij zich welmoest wachten in de stad te komen. Voorzigtigheidshalvebleef hij bij voorraad te Aurich. Toen in het volgendejaar de zaak nog niet bijgelegd was, en de Magistraat voort-durend VAN HABINXMA als zijnen Kommandant gebruikte,vond de Stadhouder van Friesland het geraden, dezen metzijne kompagnie uit de stad te doen trekken. De KapiteinJAN AYSMA werd als Kommandant benoemd, doch doorde regering geweigerd met zijn volk binnengelaten te wor-den, ten zij hij een nieuwen eed aan de stad wilde zweren.Dewijl deze daartoe geenen last ontvangen had, steldenzij eerst eenen van hunne eigene Kapiteins en daarnaeenen Groninger aan. Kolonel VAN AXLVA verzocht enverkreeg zijn ontslag. Ik vond ergens, dat EPEUS VANAESGAMA in 1651 benoemd werd als Kapitein in de plaatsvan HARING VAN HAEINXMA , en veronderstel dus, dat hijtoen de dienst verlaten heeft. Hij overleed den 14 Octo-ber 1669.
Last Edited11 October 2021

Geertruida Jurjens van Quadt

F, #30349, b. 1610, d. 29 November 1643

Parents

Family: Haring Douwes van Harinxma (b. 1604, d. 14 October 1669)

DaughterAnna Christina Harings van Harinxma (b. 18 July 1634)
SonGeorg (Jurjen) Harings van Harinxma+ (b. 1638, d. before 1686)

Biography

Geertruida Jurjens van Quadt was born in 1610. She died on 29 November 1643 at age ~33.
Last Edited11 October 2021

Douwe Harings van Harinxma

M, #30350, b. 1568, d. 1639

Parents

FatherHaring Douwes van Harinxma (b. 1547)
MotherWisck Hoytes Hoytema (b. 1528, d. 1581)

Family: Machteld van Dunnewoldt (b. 1584, d. 2 September 1639)

SonHaring Douwes van Harinxma+ (b. 1604, d. 14 October 1669)

Biography

Douwe Harings van Harinxma was born in 1568. He died in 1639 at age ~71.
Last Edited11 October 2021